Platsinnovation – forskning om hur orter och platser kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Datum: 17 jan kl. 12.00-13.00 (inkl. lunchsmörgås från kl. 11.30)
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, entré Riksplan (via den lilla sidoingången till höger)

Välkommen till ett Rifo-seminarium som presenter forskning om Platsinnovation! Platsinnovation är nytt begrepp och förhållningssätt för att förstå och främja en form av innovation som ska bidra till ett attraktivt och hållbart samhälle både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I begreppet ingår tre delar: fysisk gestaltning, innehåll och platsmarknadsföring.

En rad insatser görs för att öka orters och platsers attraktivitet, öka antalet invånare, locka företag och besökare. Ofta har olika delar studerats var för sig: destinationsdesign med besökaren i fokus, näringslivsutveckling ur företagsperspektiv och regional attraktivitet med fokus på medborgare.

I nära samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle pågår projekt där nya metoder utvecklas, varor och tjänster kring platsinnovation för att skapa platser där människor vill vistas, verka och växa. Ett exempel är projektet Swedish Lapland som presenteras vid seminariet. Läs mer om program och anmälan!

Presentation av den forskningspolitiska propositionen 2016

Datum: onsdagen 30 november kl. 16.30-18.00
Plats: Andrakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan (via den lilla sidoingången till höger)

Regeringen presenterar i november sitt förslag till den forskningspolitiska färdriktningen för de kommande åren. Välkommen till ett Rifo-seminarium där Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning presenterar innehållet i den forskningspolitiska propositionen.

Därefter ges möjlighet till frågor och diskussion under ledning av moderatorerna Thomas Strand (S) och Finn Bengtsson (M).

Efter seminariet inbjuds deltagarna till mingel med förtäring i sammanbindningsbanan. Anmälan senast den 28 november till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand  ordförande Rifo

Nätverksprogrammet 2016

Ett besöksprogram i riksdagshuset hölls den 19-20 okt med sammanlagt 9 par av riksdagsledamöter och forskare. Syftet med nätverksprogrammet är att ge en ömsesidig inblick i en forskares respektive riksdagsledamots vardag, för att skapa en ökad förståelse mellan riksdagsledamöter och forskarsamhället. Programmet kan skapa länkar för riksdagsledamöter till ett nätverk av forskare och ge insikt i den vetenskapliga forskningsprocessen och aktuell forskning samtidigt som forskarna ges en insikt i politikens villkor.Nästa gång träffas politikerna hos sin respektive forskares arbetsplats. I vår träffas paren igen i riksdagshuset för ett avslutande program. Läs mer!

Nobelprisen 2016

Datum: onsdag 16 nov. kl. 17.00-18.30
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré: Riksplan

nobel2012Välkommen till populärvetenskapliga presentationer av 2016 års Nobelpris i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Ledamöter Nobelkommittéerna och Ekonomipriskommittén berättar om den forskning som belönats.

Program:

 • Välkomna! Thomas Strand, Rifos ordförande
 • Introduktion. Göran K. Hansson, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
 • Nobelpriset i fysik, ”för teoretiska upptäckter av topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser”, Thor Hans Hansson, Nobelkommittén för fysik vid Kungl. Vetenskapsakademien
 • Nobelpriset i kemi, ”för design och syntes av molekylära maskiner”, Sara Snogerup Linse, Nobelkommittén för kemi vid Kungl. Vetenskapsakademien
 • Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, ”för deras bidrag till kontraktsteorin”, Per Strömberg, Ekonomipriskommittén vid Kungl. Vetenskapsakademien
 • Nobelpriset i fysiologi eller medicin, ”för hans upptäckter av mekanismer för autofagi”, Nils-Göran Larsson, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet

Efter seminariet bjuds det på mingel och förtäring i sammanbindningsbanan.Anmälan senast 14 november till lars.j.eriksson@riksdagen.se

Medicinsk forskning och innovation – gör vi det som krävs för att möta hälsoutmaningen och öka Sveriges konkurrenskraft?

Datum: Onsdagen 23 november kl. 13.00-14.15 (Lunchsmörgås + kaffe serveras från kl. 12.15)
Plats: Andrakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Välkommen till ett seminarium där Rifo tillsammans med Forska!Sverige presenterar och diskuterar åtgärdsförslag för att förbättra förutsättningarna för att stärka och dra större nytta av medicinsk forskning.

Vid seminariet kommer bland annat följande frågor att tas upp:

 • Ger den nya forskningspropositionen tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
 • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården, i syfte att hantera vårdkostnader och öka kvaliteten?
 • Digitaliseringen – är vi på rätt väg inom vård och life science?
 • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Vid seminariet medverkar ledande professorer inom medicinsk forskning samt ledare inom vård och näringsliv. Riksdagsledamöter från berörda utskott diskuterar i en efterföljande panel.

Läs mer om inbjudan och program!

Höstens program

Välkommen till höstens seminarier! Arbete pågår med detaljer kring seminarierna, men boka redan nu datum. Nedan följer datum, tider och teman för seminarierna. Inom kort kommer enskilda inbjudningar med program att skickas ut.

 • Onsdag 16 nov kl.17.00 Populärvetenskaplig presentation av nobelprisen 2016, samarrangemang med Kungl. vetenskapsakademien. Välkommen till populärvetenskapliga presentationer av 2016 års Nobelpris i fysik och kemi, fysiologi eller medicin samt Ekonomipriset (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne). Ledamöter från Nobelkommittéerna och Ekonomipriskommittén berättar om den forskning som belönats samt kommenterar den samhälleliga effekten och nyttan av forskningen.
 • Onsdag  23 nov kl. 13.00. ”Åtgärder för att stärka medicinsk forskning, företagande och vård – status 2016″. Välkommen till ett Rifoseminarium i samarbete med Forska!Sverige där följande frågor står i fokus:
  • Ger den nya forskningspropositionen tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
  • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården, i syfte att hantera vårdkostnader och öka kvaliteten?
  • Digitaliseringen – är vi på rätt väg inom vård och life science?
  • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverig

Grundforskning – Särintresse eller medborgerlig nytta?

Datum: Onsdagen 6 april, kl. 17.00–18.30
Plats: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

evolution2Tänk om 1600-talets forskare hade varit tvungna att begränsa sig till sin samtids mest angelägna frågor. Hur länge skulle vi då ha behövt vänta på en teori om gravitationen, en teori med långsiktiga men på sin tid oanade implikationer för praktiskt taget allt vi människor sedan dess har rört vid. Samma tankelek kan utföras om framväxten av evolutionsteorin, identifieringen av koldioxidutsläppens inverkan på jordens temperatur och primtalsmatematiken. Friheten för forskarna att självständigt formulera sina frågor och hypoteser är en viktig förutsättning för vetenskapliga genombrott, som på sikt ofta leder till viktiga tillämpningar i samhället.

Välkommen till Rifo och KVAs seminarium där frågor om grundforskning och dess nytta diskuteras. Efter seminariet bjuds samtliga deltagare på middag i akademiens klubbvilla.

Välkommen med din anmälan senast den 1 april! Läs mer om programmet PROGRAM Rifo KVA

Nyhetsbrev mars 2016

Nu finns ett nyhetsbrev att läsa. I innehållet:

 • Årsmötet 2016 – ny styrelse
 • medlemsavgift 2016 – nu även med Swish!
 • referat från seminarier
 • kommande arrangemang

Läs hela nyhetsbrevet här!

Forskning och innovation – vägval inför framtiden

Tid: onsdagen den 9 mars kl. 17.30-19.00
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan
Säkerhetskontroller till riksdagen kräver att alla besökare ska kunna uppvisa giltig id-handling och om möjligt inbjudan.

Sedan ett antal år har stora satsningar på forskning och innovation genomförts från statsmakternas sida. Regeringen har aviserat att en forskningspolitisk proposition ska presenteras under hösten 2016 och att dess perspektiv ska vara längre än vad som gällt tidigare, upp till tio år. Många inspel har nu gjorts till regeringen från aktörer och intressenter på alla håll i samhället.  forskning.2

Vilka är de stora utmaningarna som bör tas upp i kommande forskningspolitiska proposition?

Är det motiverat att satsa än mer resurser på forskning i Sverige? Varför då?

Diskussionen inför kommande ställningstaganden är i full gång och det finns anledning för forskare och politiker att diskutera vilka vägval som ska göras inför framtiden bl.a. inför kommande ställningstaganden inom forsknings- och innovationsområdet.

Välkommen till ett seminarium där några framstående företrädare ger sina reflektioner kring vilka ställningstaganden som behöver göras. Läs inbjudan och program!