Lunchseminarium: Stadsplanering för en hållbar stad

Datum: onsdagen 8 maj  kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

Städerna växer allt snabbare och kraven ökar på en stadsplanering som tar hänsyn till en mängd komplexa och inte sällan motstridiga intressen. Kunskap från forskningen är väsentlig för att klara utmaningarna att bygga ut städer hållbart med bevarade socioekonomiska, ekologiska och kulturella värden.

 • Hur påverkar värdeorienterad stadsplanering möjligheterna att bygga socialt hållbara städer?
 • Klarar vi miljömålen?
 • Vilka kulturella värden ska lyftas fram?

Det är några frågeställningar som står i fokus för ett lunchseminarium som Rifo i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien inbjuder dig till. Läs mer om inbjudan och program!

Styrelse för 2019 vald och Forskning gör nytta!

Den 27 mars höll Rifo ordinarie årsmöte och valde bl.a. styrelse för 2019. Betty Malmberg, (M) fick fortsatt förtroende som ordförande och Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, KTH som vice ordförande. Nya ledamöter i styrelsen är Mats Berglund (MP), Martin Wierup, professor emeritus från SLU, bl.a. verksam inom området djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet, nominerad av KSLA. Sergei Glavatskih, professor maskinelement vid KTH, nominerad av IVA. Martin Leijnse, docent i fysik vid Lunds universitet, nominerad av Sveriges unga akademi. Robert Lagerström, docent i systemarkitektur och IT-säkerhet vid KTH, nominerad av Sveriges unga akademi. Till ny revisor valdes Per-Arne Håkansson, (S).
Här kan du se hela styrelsens sammansättning.

Årsmötet riktade ett varmt tack till avgående ledamöterna Carl-Gustaf Thornström, Hans Hertz, David Håkansson och Anna Dreber Almenberg för deras insatser i styrelsen och till Per-Ingvar Johnsson, C, för hans insatser som revisor.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften fortsatt ska vara frivillig. Det senaste året har antalet inbetalningar sjunkit betydligt och Betty Malmberg riktade en vädjan till medlemmarna att bidra, bl.a. som ett sätt att visa att man uppskattar och fortsatt önskar Rifos aktiviteter.

Årsmötet följdes av ett Rifoseminarium i samarbete med KVA där frågan om nyttan med forskning stod i fokus. Hans Ellegren gav en presentation bl.a. över flera betydande innovationer som bottnar i nyfikenhetsstyrd forskning, svårigheterna att peka ut vägen till nytta, att nyttan bygger på flera kunskaper samt svagheter och hot mot svensk forskning. Under ledning av Göran K. Hansson samtalade en panel av forskare och riksdagsledamöter temat. Martin Jakobsson försökte avslutningsvis summera intrycken från samtalen och fann en gemensam ståndpunkt att forskning gör nytta och att det är viktigt att förankra detta hos allmänheten.

Seniora forskare – hur tar högskolan tillvara på dem?

Datum: onsdagen 24 april  kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

Många professorer vill fortsätta arbeta efter pensionsåldern och antalet anställda forskare över 65 år har ökat det senaste decenniet.  I många fall kan seniora professorer spela en viktig roll som mentorer för yngre forskare och även på andra sätt bidra till forskningen. Samtidigt är lärosätenas resurser begränsade och om fler professorer stannar kvar efter pension så minskar lärosätenas möjlighet att anställa yngre forskare. Vad innebär detta egentligen för lärosätena och resursfördelningen?

Flera lärosäten har beslutat om särskilda riktlinjer för anställning av professorer som vill fortsätta bedriva forskning efter pension. Två av dessa är Karolinska institutet (KI) och Kungliga tekniska högskolan (KTH) och de har intagit delvis olika ståndpunkter. Detta väcker frågor om vilken roll seniora forskare har på lärosätena.

Välkommen till Rifos lunchseminarium där dessa frågor står i fokus. Läs mer om inbjudan och program!

Medlemsavgift 2019

Rifos årsmöte har beslutat att medlemsavgiften ska vara frivillig. Genom medlemskap i Rifo erbjuds ett stort utbud av intressanta seminarier kring aktuella forskningsfrågor, tillfällen ges till stimulerande möten med nätverket m.m. Du får löpande inbjudningar och annan information per e-post. Frivillig medlemsavgift kan sättas in på bankgiro 810-9720 eller skickas per Swish till 070-631 2603, ange namn. Årsmötet fastställde att ett riktvärde för medlemsavgift är 100-200 kr, men nivån är frivillig.

Elektrifieringen – hot och möjligheter

Datum: Onsdag 10 april kl. 17.00-19.00
Plats: Förstakammarsalen, riksdagshuset, entré Riksplan

Elbilar, solpaneler, vindkraft, kapacitetsbrist, cyberangrepp, klimatförändringar, oväder och ett ständigt ökande elbehov. Kommer vårt nuvarande elnät och infrastruktur klara den omställning som pågår i samhället?

Elektricitetens flexibilitet som energikälla ger bra möjlighet till bred användning inom de flesta områden: transport, industri, uppvärmning, ljus, kommunikation och beräkning. Elkraftteknik är en avgörande teknik för att utforma system för att producera, överföra, distribuera och använda elektricitet. Utvecklingen av elektrifiering inom energi och transportsektorn sker i snabb takt med nya innovativa tekniklösningar. Detta ställer dock nya krav på infrastruktur och en samlad strategi. Infrastrukturen inom energi och transportsektorn behöver utvecklas för att möta dagens och framtida behov. Utvecklingen drivs dels av en omställning mot ett uthålligt samhälle men även av teknikutvecklingar liksom digitalisering samt behov av förnyelse i ett åldrat system.

Välkommen till ett Rifoseminarium där forskare och experter ger olika inspel och perspektiv av elektrifieringen, hur ser det ut, vilka möjligheter finns och vad bör göras. Rönen diskuteras tillsammans med riksdagsledamöter och övriga deltagare. Läs mer om programmet!

Gör forskningen nytta?

Datum: Onsdag 27 mars kl. 17.30-19.00
Plats: Förstakammarsalen, riksdagshuset, entré Riksplan

Sysselsättning, tillväxt och framtida välstånd är beroende av ny kunskap. Investeringar i forskning är därför en investering i framtiden. Grundläggande forskning är en av de främsta vägarna till ny kunskap. Stora resurser satsas varje år bl.a. på nyfikenhetsstyrd forskning vid våra universitet och högskolor. Satsning på grundläggande forskning kräver tålamod då tiden mellan genombrott och tillämpning ofta är mycket lång. Lösningar på problem hittas inte sällan där ingen har tänkt på att leta. Men hur stort är det ekonomiska värdet i att satsa på forskning? Finns det snabbare vägar till de stora genombrotten? Det finns en debatt om att forskning kanske borde styras mer, att staten ska peka ut samhällsutmaningar och sedan bestämma forskningen utifrån det. Vad vet vi om nyttan av nyfikenhetsstyrd forskning? Hur ligger Sverige till i en internationell jämförelse och vad bör göras?

Välkommen till ett Rifoseminarium i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien där dessa frågor står i fokus. Läs mer om programmet! H

Näringslivssamverkan och prestationsbaserad resurstilldelning inom universitetsvärlden – framgångsrecept eller fälla?

Datum: onsdagen 16 januari kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30) Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

Är det viktigt eller vanskligt att lärosäten samarbetar nära med näringslivet? Sker sådan samverkan i tillräckligt stor utsträckning? Är det riktigt eller orimligt att forskningsanslag fördelas utifrån antalet publiceringar och andra mätbara prestationer? Åsikterna i dessa forskningspolitiska frågor är ofta lika starka som kunskapsunderlaget begränsat.

Välkommen till en kunskapslunch i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond där dessa frågor diskuteras. Forskarna har undersökt vad som faktiskt sker när universitet och företag samverkar och presentationsbaserad resurstilldelning tillämpas och redogör för sina resultat och lärdomar.

Medverkande:

 • Maureen McKelvey, professor i industriell ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
 • Anders Broström, docent i innovation och entreprenörskap vid KTH

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 14 januari till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Möt 2018 års Nobelpristagare

Datum: tisdag 11 dec kl. 13.30-14.30 (kaffe och kaka serveras efter seminariet i SBB)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan (från Norrbro)

Välkommen till en sammankomst där två av årets nobelpristagare delar med sig av sin forskning och sina erfarenheter.

headshotArnoldFrances Arnold Nobelpristagare i kemi 2018, belönas för sina upptäckter av riktad evolution av enzymer. Dessa enzymer kan användas för att tillverka allt från biobränsle till läkemedel. Frances Arnold är innehavare av Linus Pauling Professor of Chemical Engineering, Bioengineering and Biochemistry vid California Institute of Technology

 

Tasuku_HonjoTasuku Honjo Nobelpristagare i medicin 2018, belönas för sina upptäckter kring hur cancer kan behandlas genom att hämma immunförsvarets bromsar. Tasuku Honjo är professor i immunologi och verksam vid Kyoto universitet.

 

 

Program:

 • Talman Andreas Norlén öppnar och inleder seminariet
 • Kortare anföranden av Frances Arnold och Tasuku Honjo kring deras upptäckter
 • Frågestund med riksdagsledamöter. Betty Malmberg, Rifos ordförande inleder
 • Moderator: Anna Sjöström Douagi, programchef Nobel center

Efter seminariet inbjuds deltagarna till kaffe och riksdagskaka i Sammanbindningsbanan.

Seminariet anordnas av Rifo i samarbete med Nobel center.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Observera att detta alltid tar tid så du bör komma i god tid, helst kl. 13.15.

Anmälan senast den 7 december till Rifos kansli: lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkommen

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Nobelprisen 2018 i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Ekonomipriset

Datum: 21 november 2018, kl. 17.00-18.30
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Välkommen till populärvetenskapliga presentationer av 2018 års Nobelpris i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Ledamöter från de prisutdelande institutionerna berättar om den forskning som belönats.

Program:

 • Välkomna! Betty Malmberg, Ordförande Rifo
 • Introduktion, Göran K. Hansson, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
 • Nobelpriset i fysik: Med ljus som verktyg, Mats Larsson, Nobelkommittén för fysik vid Kungl. Vetenskapsakademien
 • Nobelpriset i kemi: Att bemästra evolutionens kraft, Pernilla Wittung-Stafshede, ledamot vid Kungl. Vetenskapsakademien
 • Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne: Innovation, klimat och ekonomi i växelverkan, John Hassler, Ekonomipriskommittén vid Kungl. Vetenskapsakademien
 • Nobelpriset i fysiologi eller medicin: Cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer, Olle Kämpe, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet

Efter seminariet bjuds du på mingel med förtäring i sammanbindningsbanan.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 19 november till lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkommen

Betty Malmberg
ordf Rifo