Verksamhetsberättelse för 2014

INLEDNING

Året har präglats av valen till Europaparlamentet den 25 maj och till riksdagen den 14 september. Riksdagsledamöterna har varit engagerade i tidskrävande valrörelser som påverkat möjligheterna att arrangera aktiviteter. Det parlamentariska läget under hösten 2014 har till detta givit osäkra planeringsförutsättningar för verksamheten, men i slutändan inte haft några avgörande konsekvenser. Rifo har givet detta trots allt under år 2014 arrangerat 15 sammankomster för Rifos medlemmar, och därutöver har styrelsen och presidiet haft flera sammanträden.

Rifo har ett strategiskt samarbete med flera akademier sedan flera år och det har fortsatt och utvecklats under året. Ett exempel är den kunskapslunchserie som sedan flera år genomförs tillsammans med IVA som har blivit mycket framgångsrik med deltagande av mellan 15-25 riksdagsledamöter vid varje tillfälle. Detta gäller även samarbetet med KVA med de populärvetenskapliga presentationerna av nobelprisen som lockar många åhörare samt ett seminarium på våren, detta år med forskningsrön kring skolan. Nytt för året var ett samarbete med KSLA kring den spännande utvecklingen i flera länder i Afrika. Samarbetet med Sveriges unga akademi fortsätter där ett gemensamt nätverksprogram mellan riksdagsledamöter och forskare haft sin andra omgång. Programmet innehöll ett tvådagars besöksprogram i riksdagshuset och enskilda besök för riksdagsledamöterna hos sina forskare. Programmet avslutades med ett uppföljningsbesök i riksdagen. Omdömena har överlag varit positiva från deltagarna och önskemål riktades om ytterligare en omgång 2015.

Antalet deltagare vid Rifos arrangemang har varierat mellan 20 – 30 deltagare (kunskapsluncherna) till de större seminarierna i kammarsalarna som lockat mellan 70-90 deltagare och i ett fall nära 110 deltagare. Konkurrensen om ledamöternas tid är fortsatt stor med ett stort antal arrangemang både i riksdagshuset och externt.  Antalet seminarier som erbjudits Rifos medlemmar har under året varit i stort sett det samma som tidigare år. Det har skett samtidigt som två valrörelser tagit mycket tid i anspråk, så med det i beaktande har utbudet varit betydande.

Medlemskommunikationen sker huvudsakligen via hemsidan www.rifo.se och via särskilda e-postutskick. Därutöver har Rifo även ett konto på facebook. Sidan är öppen för alla att läsa och de med egna facebookkonton kan ”gilla” sidan och därmed få löpande uppdateringar om verksamheten, tips på aktiviteter och möjlighet att kommentera. Vid årsskiftet hade sidan närmare 140 personer som följare. Rifos kansli har även ett konto på twitter, men trafiken har varit begränsad där. Rifos kansli har fortsatt skickat ut elektroniska nyhetsbrev och under året har fyra nyhetsbrev tagits fram och skickats till samtliga medlemmar. Riksdagens intranät har också givit möjligheter till spridning av information om Rifos arrangemang. I stort sett samtliga Rifoseminarier har aviserats via affischer i Riksdagens lokaler.

AKTIVITETER
Under år 2014 har följande arrangemang anordnats:

5 februari: ”Blir riksdagens partier allt mer lika varandra?” Rifoseminarium i samarbete med Riksdagen och Riksdagens jubileumsfond. Medverkande vid seminariet var professor Mats Sjölin, Linnéuniversitetet, fil dr Katarina Barrling, Uppsala universitet, docent Douglas Brommesson, Lunds universitet, professor Ann-Marie Ekengren, Göteborgs universitet, fil dr Henrik Enroth, Linnéuniversitetet, docent Magnus Hagevi, Linnéuniversitetet, fil dr Karl Loxbo, Linnéuniversitetet och docent Helena Stensöta Olofsdotter, Göteborgs universitet. Antal deltagare: 49

19 februari: ”Afrikas tekniksprång – är vi med i utvecklingen?”. Rifoseminarium i samarbete med KSLA. Medverkande vid seminariet var Yvonne Andersson, Rifos ordförande, Carl-Anders Helander, KSLAs sekreterare och VD, Segenet Kelemu, Ph.D, Director General, ICIPE – International Centre for Insect physiology and Ecology, Bengt Stridh, ABB Corporate Research och Mälardalens Högskola, Torbjörn Fagerström, professor teoretisk ekologi, ledamot i KSLA, Hannah Akuffo, med.dr. SIDAs forskningssekretariat, Stefan Isaksson, chef för gruppen för policy och analys, Utrikesdepartementet och Carl-Gustaf Thornström, docent, SLU. Antal deltagare: 98

27 februari: ”Framtiden för skogsnäringen – vad finns det för möjligheter?”. Lunchseminarium Rifo/IVA. Medverkande vid seminariet var Tommy Sundin, chef för Affärsutveckling och Marknadsanalys på SCA Forest Products och Paul Gatenholm, professor i Biopolymerteknologi vid Chalmers och ledamot av IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik. Antal deltagare: 35

26 mars: Årsmöte. Antal deltagare: 27

26 mars: ”Vad kommer Horisont 2020 innebära för det svenska forskningslandskapet?” Medverkande vid seminariet var Yvonne Andersson, ordförande i Rifo, Magnus Härviden, Forskningsråd, Sveriges ständiga representation i Bryssel, Sven Stafström, GD Vetenskapsrådet, Joakim Appelquist, chef internationella avdelningen, VINNOVA, Linda Bell, chef enheten EU-relationer, VINNOVA, Sven Strömqvist, vicerektor för forskning vid Lunds universitet, Cecilia Driving, VD RISE samt Fredrik Lagergren, KTH, vice ordförande Rifo. Antal deltagare: 75

2 april: ”Vad har klimatförändringarna fått för effekter”. Lunchseminarium med följande medverkande: Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf Miljö- och jordbruksutskottet, Ingrid Petersson, GD Formas, Lennart Olsson, professor, chef för Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling samt Richard Klein, professor, Stockholm Environment Institute samt Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet. Antal deltagare: 49

8 april: ”Vad säger forskningen om betygen, lärarna och det fria skolvalet?”. Rifoseminarium i samarbete med KVA. Medverkande vid seminariet var Staffan Normark, KVAs ständige sekreterare, Britt Lindahl, universitetslektor i ämnesdidaktik vid Högskolan Kristianstad, Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, Per Kornhall, skolstrateg i Upplands Väsby kommun och Per Olof Hulth, ledamot av akademiens klass för fysik och ordförande i kommittén för skolfrågor. Antal deltagare: 45

16 april: ”Åtgärder för att begränsa klimatets förändringar”. Lunchseminarium med medverkan av Matilda Ernkrans, (S), ordf Miljö- och jordbruksutskottet, Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet och Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf Miljö- och jordbruksutskottet. Antal deltagare: 58

8 maj: ”Förnybara vindar i energisystemet – full gas för bränslecellen”. Rifo/IVAs kunskapslunch där följande medverkade. Göran Lindbergh, professor i Tillämpad elektrokemi vid KTH samt Karin Byman, sektionschef på ÅF Infrastruktur. Antal deltagare: 21

11 juni: ”Dags att välja väg för svensk rymdverksamhet”. Rifoseminarium i samrbete med Rymdstyrelsen. Vid seminariet medverkade Yvonne Andersson, Peter Honeth, statssekreterare Utbildningsdepartementet, Olle Norberg, Generaldirektör Rymdstyrelsen, Maria Nilsson, Rymdstyrelsen, Mats Warstedt, RUAG, Stefan Gardefjord, VD SSC, Lars Eliasson, Institutet för rymdfysik, Anders Ynnerman, chef för Visualiseringscenter C, Betty Malmberg (M) och Thomas Strand (S). Antal deltagare: 88.

16 oktober: ”Big data – hot eller nytta?”. Rifo/IVAs kunskapslunch med följande medverkande. Mikael Skoglund, professor i kommunikationsteori på KTH samt Gösta Lemne, VP Strategy Development på Ericsson. Antal deltagare: 39

5 november: ”Väljarna, partierna, medierna i valet 2014 – ny forskning”. Rifoseminarium med följande medverkande: Yvonne Andersson, Rifos ordförande, Marie Grusell, fil.dr. i medie- och kommunikationsvetenskap, Lars Nord, professor i politisk kommunikation och  Jesper Strömbäck, professor journalistik. Antal deltagare: 98

19 november: ”Stärk samverkan mellan forskning och samhälle!” Rifoseminarium i samarbete med Vetenskap & Allmänhet med följande medverkande: Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA, Stefan Christiernin, professor, vicerektor för innovationsfrågor, Högskolan Väst, Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet, Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet, Jan-Eric Sundgren, Senior Adviser, Volvo och Camilla Svensson, lektor i farmakologi, KI, vice ordförande Sveriges unga akademi. Därutöver medverkade flera riksdagsledamöter i en panel. Antal deltagare: 92

26 november: ” Nobelprisen 2014 i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Ekonomipriset”. Rifoseminarium i samarbete med KVA med följande medverkande: Per Olof Hulth, 3:e vice preses vid KVA, Per Delsing, Nobelkommittén för fysik vid KVA,  Måns Ehrenberg, Nobelkommittén för kemi vid KVA, John Hassler, Ekonomipriskommittén vid KVA samt Torkel Klingberg, Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet. Antal deltagare: 92

27 november: ”Strategi för svensk life science – vad säger branschens aktörer?”. Rifo/IVA kunskapslunch med följande medverkande: Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör för PRV och regeringens samordnare för Life Science-sektorn, Anna Sandström, Science Relations Director på AstraZeneca samt Johan Christenson, partner HealthCap. Antal deltagare: 20

9 december: IVA i samarbete med Rifo. ”Framsteg inom forskning och teknik 2013”. Antal deltagare ca 110.

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Valda vid årsmötet den 26 mars 2014

Ordinarie ledamöter
Rdl Yvonne Andersson, KD
Rdl Thomas Strand, S
Rdl Finn Bengtsson, M
Rdl Ulf Nilsson, FP
Rdl Ulrika Carlsson, C
Rdl Agneta Luttropp, MP
Rdl Josef Fransson, SD
Rdl Jacob Johnson, V
Tekn. Dr. Fredrik Lagergren
Professor Kerstin Lidén
Professor Lina Bertling Tjernberg
Professor Martin Jakobsson
Docent Carl-Gustaf Thornström

Suppleanter (personliga)
Rdl Annika Eclund, KD
Rdl Ingela Nylund Watz, S
Rdl Betty Malmberg, M
Rdl Karin Granbom Ellison, FP
Rdl Emil Källström, C
Rdl Åsa Romson, MP
Rdl Anna Hagwall, SD
Johan Weigelt (för Fredrik Lagergren)
Hans Hertz (för Kerstin Lidén)
Örjan Carlborg (för Lina Bertling Tjernberg)
Stefan Bengtson (för Martin Jakobsson)
Christina Greko (Carl-Gustav Thornström)

Styrelsen har till styrelsen adjungerat professor Staffan Normark, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien, tekn. dr Björn O. Nilsson, verkställande direktör, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien samt med. dr, verkställande direktör, Anna Sjöström Douagi, Sveriges unga akademi fram till årsmötet 2015.

Under 2014 har riksdagsledamot Yvonne Andersson varit sällskapets ordförande och Fredrik Lagergren vice ordförande. Rifos kansli har handhavits av Lars Eriksson, forskningssekreterare, utvärderings- och forskningssekretariatet vid utskottsavdelningen. Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Styrelsen har utsett ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare med bistånd av kansliet. Därutöver har presidiet haft ett flertal överläggningar. Vid årsmötet valdes till revisorer riksdagsledamoten Christer Winbäck och Edvard Fleetwood med Bengt-Arne Vedin som suppleant.

Yvonne Andersson är ledamot i styrelsen för föreningen Vetenskap & Allmänhet för Rifos räkning.

Medlemmar 31 december 2014
Sällskapet har under året haft 530 medlemmar, vilket är en ökning med 33 medlemmar sedan föregående år. Riksdagsvalet har inneburit en stor omsättning av antalet riksdagsledamöter. Cirka 40 riksdagsledamöter lämnade riksdagen, men kvarstår som medlemmar och cirka 45 riksdagsledamöter, huvudsakligen nytillträdda tillkom som medlemmar i Rifo. Således har Rifo idag ca 75 riksdagsledamöter som medlemmar.

Balansräkning 2014-12-31
Tillgångar 2014-12-31 2013-12-31
Bank 237 085 202 427
Övr förutb kostn o uppl intäkter 64 200 0
301 285 202 427
Skulder
Leverantörsskulder 64 200 18 187
Ej förbrukade anslag 231 197 184 240
Upplupna kostnader/Förutbet intäkter 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 888 0
301 285 202 427
Resultaträkning 2014-12-31
Intäkter 2014 2013
Förbrukade anslag 218 043 345 488
Medlemsintäkter 3 295 4 050
Övriga intäkter 0 5
221 338 349 543
Kostnader
Hemsida m.m -1 477 -1 424
Arvoden -50 000 -50 000
Resekostnader -26 796 -123 904
Kontorskostnader -2 485 -2 167
Möteskostnader -135 564 -146 224
Övriga kostnader -5 016 -25 825
-221 338 -349 543

Kommentarer till balans- och resultaträkningen
Rifo har ett avtal med IVA om ekonomiadministrativt stöd motsvarande 50 000 kr per år. Rifo är medlem i föreningen Vetenskap & Allmänhet och erlägger där en årlig medlemsavgift (14 200 kr). På intäktssidan erhöll Rifo ett verksamhetsstöd från riksdagsförvaltningen på 265 000 kronor år 2014. Årsmötet beslutade att för 2014 ha en frivillig medlemsavgift. Under 2014 har sammanlagt 3295 kr inbetalats i frivillig medlemsavgift.

Stockholm den 30 januari 2015

Yvonne Andersson                                                  Fredrik Lagergren
Ordförande                                                              vice ordförande

Finn Bengtsson                                                        Kerstin Lidén
Kassör                                                                      sekreterare