Nyhetsbrev från Rifos kansli mars 2015

Ny styrelse vald för Rifo
ThomasYvonne
Onsdagen den 11 mars höll Rifo ordinarie årsmöte. Vid möten bereddes ordinarie frågor som verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen. Ett förslag till reviderade stadgar diskuterades och antogs av årsmötet. Till ny ordförande valdes Thomas Strand (S) och vice ordförande Fredrik Lagergren, KTH. Därutöver valdes flera nya ledamöter till styrelsen. Du kan ta del av hela sammansättningen här. Årsmötet riktade ett varmt tack till Yvonne Andersson (KD) som efter åtta år som ordförande och sammanlagt tolv år i styrelsen nu lämnar dess arbete. Thomas Strand höll ett tacktal till Yvonne och överlämnade en gåva från Rifo. Den tillträdande styrelsen har sitt första konstituerande sammanträde den 8 april.

Hjärnans inre GPS
Edvard och May-Britt Moser, 2014 års nobelpristagare i medicin höll den 11 mars en mycket spännande presentation av sina prisbelönta upptäckter. Under ledning av professor Göran Hansson samtalade paret Moser i en panel tillsammans med Betty Malmberg (M) och Thomas Strand (S) kring sin forskning och faktorer som de bedömde vara viktiga för deras framgångar. Seminariet avslutades med att Yvonne Andersson, MoserRifoRifos avgående ordförande höll ett anförande kring utvecklingen av Rifos roll och betydelse under åren. Yvonne lyfte särskilt fram att de ansträngningar som gjorts för brobyggandet mellan vetenskap och politik nu burit frukt. Det är väsentligt att fortsätta detta arbete t.ex. inför kommande diskussioner om den forskningspolitiska propositionen där politikerna vill lyssna på förslag och synpunkter från vetenskapssamhället. Seminariet avslutades med mingel och mat i Sammanbindningsbanan.

Forskare och riksdagsledamöter nätverkar
Den 4-5 mars fick tio forskare möjlighet till en inblick i en riksdagsledamots vardag när de besökte riksdagshuset för ett späckat program med presentationer av olika delar av riksdagens organisation och skuggning av sin egen ledamot.SUA2015 Det är tredje gången som Rifo i samarbete med Sveriges unga akademi genomför ett nätverksprogram som syftar till att ge en ömsesidig inblick i en forskares respektive riksdagsledamots vardag, för att skapa en ökad förståelse mellan riksdagsledamöter och forskarsamhället. Nästa steg är att riksdagsledamöterna nu gör besök hos sin respektive forskare.

Medlemsavgift 2015
Rifos årsmöte beslutade att medlemsavgiften för 2015 ska vara frivillig. Genom medlemskap i Rifo erbjuds ett stort utbud av intressanta seminarier kring aktuella forskningsfrågor, tillfällen ges till stimulerande möten med nätverket m.m. Du får löpande inbjudningar och annan information per e-post. Frivillig medlemsavgift kan sättas in på bankgiro 810-9720. Tidigare års medlemsavgifter har varit 200 kr, men nivån är frivillig.

Kommande seminarier

  • Folk flyttar – och har alltid gjort det. Rifos medlemmar välkomnas till seminarium den 15 april hos Kungl. Vetenskapsakademien där forskning kring migration står i fokus. Läs inbjudan och program!
  • Rifo/IVAs serie med kunskapsluncher Även våren 2015 kommer den uppskattade serien av kunskapsluncher att erbjudas i samarbete med IVA. Arbetet pågår med att ta fram detaljerade program, men boka redan nu torsdagen den 9 april (tema Vägval el) och torsdagen den 28 maj (tema antibiotikaresistens) kl. 12-13 för ett spännande lunchseminarium. Seminarieserien riktar sig huvudsakligen till riksdagsledamöter och i mån av plats erbjuds även övriga Rifo-medlemmar. En inbjudan går ut så snart som möjligt.

Styrelsen kommer vid sitt sammanträde den 8 april att diskutera ytterligare förslag till seminarier både under senare delen av våren samt för hösten 2015.

Tips på andra kommande seminarier

  • Måste alla forskare samverka? onsdag 12 maj. Välkommen till ett seminarium där frågor med utgångspunkt i vad forskningen säger om forskares samverkan med det omgivande samhället säger. Vad vet vi egentligen om vilka effekter samverkan har? Vad betyder det ur ett ekonomiskt perspektiv och finns det mätbara effekter på forskningen i sig själv? Vad händer med forskningskvaliteten? Exempel på samverkansprojekt presenteras av forskare från olika fält och av företrädare för samarbetspartners från näringsliv och offentlig sektor. Läs mer: http://www.sverigesungaakademi.se/562.html
  • Seminarium om dricksvatten onsdagen den 27 maj kl. 17:30 – ca 19:30 på IVA. Seminariet kommer att ta upp den centrala frågeställningen hur ser tillgången på och egenskaperna hos framtidens dricksvatten ut. Läs mer: http://iva.se/pa-gang