Förslag till föredragningslista för Rifos årsmöte 2016

Plats: Förstakammarsalen, entré Riksplan
Datum: Onsdagen den 9 mars kl. 17.00-17.20

  1. Fastställande av föredragningslista
  2. Val av ordförande för förhandlingarna
  3. Val av två justeringsmän
  4. Behandling av styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  5. Val av ordförande och vice ordförande (Nomineringar delas ut i anslutning till mötet)
  6. Val av övriga styrelseledamöter (Nomineringar delas ut i anslutning till mötet)
  7. Val av styrelsesuppleanter (Nomineringar delas ut i anslutning till mötet)
  8. Val av två revisorer jämte suppleanter (Nomineringar delas ut i anslutning till mötet)
  9. Årsavgiften för 2016
  10. Övriga frågor