Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse för 2015

Under år 2015 har arrangerats 16 sammankomster för Rifos medlemmar. Ämnena för seminarierna har i vanlig ordning sträckts över flera ämnesområden där framträdande forskare och experter medverkat med anföranden som diskuterats i paneler och efterföljande samkväm.

Rifo har ett strategiskt samarbete med de vetenskapliga akademierna sedan flera år och det har fortsatt utvecklats under året. Exempel på samarbetet är den kunskapslunchserie som sedan flera år genomförs tillsammans med IVA som har blivit mycket framgångsrik med deltagande av mellan 10-20 riksdagsledamöter vid varje tillfälle. Detta gäller även samarbetet med KVA med de populärvetenskapliga presentationerna av nobelprisen som lockar många åhörare samt ett seminarium på våren, detta år med forskningsrön kring migrationsfrågan som tema. Samarbetet med Sveriges unga akademi fortsätter där ett gemensamt nätverksprogram mellan riksdagsledamöter och forskare haft sin tredje omgång. Programmet innehöll ett tvådagars besöksprogram i riksdagshuset och enskilda besök för riksdagsledamöterna hos sina forskare. Programmet avslutades med ett uppföljningsbesök i riksdagen. Omdömena från deltagarna har överlag varit positiva och önskemål riktades om ytterligare en omgång 2016. Under året har en ny aktivitet introducerats – ”Fika med en forskare” – som hölls i riksdagscaféet där en forskare från Sveriges unga akademi gav ett informellt kort anförande följt av frågor och samtal med närvarande under sammanlagt en halvtimme. Forskarfikat var uppskattat och fortsätter under 2016.

Antalet deltagare vid Rifos arrangemang har varierat mellan 20 – 30 deltagare (kunskapsluncherna) till de större seminarierna i kammarsalarna som lockat mellan 70-90 deltagare. Konkurrensen om ledamöternas tid är fortsatt stor och styrelsen är givet detta nöjd med utfallet under året, men kommer fortsatt göra insatser främst för att öka intresset och medverkan från riksdagsledamöter.

Under året har en översyn genomförts av Rifos stadgar och vid årsmötet lade styrelsen fram ett förslag till reviderade stadgar med följande innebörd:

  1. Tydliggörande av mandatperioder för styrelseledamöter (§ 4)
  2. Tydliggörande av balansen mellan riksdagsledamöter och forskare i styrelsen och dess antal (§ 4)
  3. Förenkling av val till ledande uppdrag i styrelsen. Ordförande och vice ordförande väljs av årsmötet. Sedan 2007 sköts sekretariatet och kassörskapet av Rifos resp. IVAs kansli. Styrelsen är högst ansvarig för föreningens verksamhet och utser inom sig sekreterare och kassör, varvid dessa inte behöver väljas explicit av årsmötet. (§§ 4,6 och 7)
  4. Det finns behov av möjligheten att hålla extra årsmöte, bl.a. för att snabbare kunna utse en ny styrelse i anslutning till ett riksdagsval. (§8)

Årsmötet beslutade att anta de reviderade stadgarna med omedelbar justering.

Vid årsmötet valdes en ny styrelse i enlighet med nyantagna stadgar där sammansättningen till stora delar var ny. Thomas Strand valdes till ny ordförande och Yvonne Andersson lämnade efter ett långt förtjänstfullt ordförandeskap.

Medlemskommunikationen sker huvudsakligen via hemsidan www.rifo.se och via särskilda e-postutskick. Därutöver har Rifo även ett konto på facebook. Sidan är öppen för alla att läsa och de med egna facebookkonton kan ”gilla” sidan och därmed få löpande uppdateringar om verksamheten, tips på aktiviteter och möjlighet att kommentera. Vid årsskiftet hade sidan drygt 150 personer som följare. Rifos kansli har även ett konto på twitter, men trafiken har varit begränsad där. Riksdagens intranät har också givit möjligheter till spridning av information om Rifos arrangemang. I stort sett samtliga Rifoseminarier har aviserats via affischer i Riksdagens lokaler.

AKTIVITETER

Under år 2015 har följande arrangemang anordnats:

28 januari: ”Statens styrning och samhällets utveckling”. Rifoseminarium i samarbete med Riksdagen och Riksdagens jubileumsfond. Medverkande vid seminariet var Arne Jarrick, professor historia, Stockholms universitet, Maja Fjaestad, statssekreterare, Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, Lunds universitet, Petra Svensson, doktorand offentlig förvaltning, Göteborgs universitet, Fredrik NG Andersson, lektor nationalekonomi, Lunds universitet, Annica Kronsell, professor statsvetenskap, Lunds universitet och Urban Strandberg, docent statsvetenskap, Göteborgs universitet. Panelsamtalet inleddes av Jennie Nilsson, (S) och Finn Bengtsson, (M). Antal deltagare: 123.

4-5 mars. Besöksprogram för Nätverksprogrammet mellan riksdagsledamöter och forskare. Rifo i samarbete med Sveriges unga akademi. 20 deltagare från programmet medverkade

11 mars: Årsmöte. Antal deltagare: 43.

11 mars: ”Möt nobelpristagarna i medicin Edvard och May-Britt Moser – lär dig mer om hjärnans inre GPS”. Rifoseminarium där utöver paret Moser medverkade professor Göran K Hansson, tid. sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, tillträdande ständig sekr. Kungl Vetenskapsakademien. Antal deltagare: 126.

9 april: ”Elmarknad i förändring – marknadsmodeller och teknik. Hur påverkar vägvalen?”. Rifo/IVAs kunskapslunch. Vid seminariet medverkade Bo Normark, styrgruppsordförande för IVAs projekt ”Vägval el”, Roger Strandahl, kommunikationschef EON samt Pontus Johnson, professor i Industriella informations- och styrsystem på KTH. Antal deltagare: 23.

15 april: ”Folk flyttar – och har alltid gjort det”. Rifoseminarium i samarbete med KVA. Vid seminariet medverkade Staffan Normark, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare, Arne Jarrick, 2:e vice preses KVA, Stefan Brink, Centre for Scandinavian Studies, University of Aberdeen, Elizabeth Thomson, Demografiska enheten, sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Pieter Bevelander, Malmö Institute för Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö högskola. Antal deltagare: 42

28 maj: ”Antibiotikaresistens – en ödesfråga för samhället. Vilka är utmaningarna?”, Rifo/IVAs kunskapslunch. Vid seminariet medverkade Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Uppsala Universitet, och Jan Kihlberg professor i organisk kemi vid Uppsala Universitet. Antal deltagare: 25.

22 september: ”Future Strategy of Sweden – Promoting Digitalization”. Studiebesöksprogram för en delegation från TUTKAS (motsvarande Rifo i finländska riksdagen). Seminariet hade följande program: Future strategy of Sweden, a presentation of the activities of “Uppdrag Framtid”, Simon Vinge, political advisor to the Minister for Strategic Development and Nordic Cooperation, Digitalization as a spearhead in the Finnish future strategy, Johanna Karimäki, MP , Promoting science advice in Finland – new perspectives, Dr. Reetta Kettunen, Secretary General, Committee for Public Information, Digital university – an example of future digitalization, Dr. Fredrik Lagergren, president and program director of KTH Executive School, vice chairperson Rifo, Short presentation of activities at Rifo and Tutkas, Thomas Strand and Ilkka Ruostetsaari. Antal deltagare: 26.

14 oktober: ”Ett nytt sätt att tänka – humanistiska perspektiv på de globala miljöutmaningarna”. Rifoseminarium där följande medverkande: Kerstin Lidén, professor arkeologi, Stockholms universitet, Lisa Deutsch, universitetslekt i miljövetenskap,  Stockholm Resilience Centre, Dolly Jørgensen, docent i miljöhistoria, lektor i teknikhistoria, Luleå tekniska universitet, Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi, VD Institutet för framtidsstudier och Cecilia Åsberg, professor, Tema Genus vid Linköpings universitet. Vid efterföljande panelsamtal inledde Finn Bengtsson (M), Emma Wallrup, (V). Antal deltagare: 69.

21 oktober: Nätverksträff mellan riksdagsledamöter och forskare. Rifo i samarbete med Sveriges unga akademi. 20 deltagare från programmet medverkade.

4 november: ”Banbrytande forskning med etiska dilemman – genredigeringstekniken (CRISPR/Cas9)”. Rifoseminarium i samarbete med Gentekniknämnden och SMER. Vid seminariet medverkade Magnus Lundgren, forskarassistent vid Uppsala universitet, Lars Ährlund-Richter, professor i molekylär embryologi, Karolinska Institutet, Peter Thompson, Chief Executive, Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), United Kingdom, Göran Hermerén, professor em. medicinsk etik, Lunds Universitet, Åsa Gyberg-Karlsson, biomedicinsk analytiker, ledamot av Smer, Emma Tham, med dr, specialist i klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset, Anna Tunlid, universitetslektor idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet, Stellan Welin, professor em. i bioteknik, kultur samhälle vid Linköpings universitet, Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet. Vid efterföljande panelsamtal medverkade Marianne Pettersson, S, Finn Bengtsson, M, Barbro Westerholm, FP, Emma Nohrén, MP. Moderator: Sven Ove Hansson, professor filosofi vid KTH och SLU. Antal deltagare: 88.

5 november: ”Ökad resurseffektivitet – win-win för miljön och näringslivet.” Rifo/IVAs kunskapslunch. Vid seminariet medverkade Anne-Marie Tillman, professor i Miljösystemanalys på Chalmers och Anna Denell hållbarhetschef på Vasakronan. Antal deltagare: 20.

18 november: Populärvetenskaplig presentation av 2015 års nobelpriser. Rifoseminarium i samarbete med KVA. Vid seminariet medverkade professor Anne L’Huillier, Nobelkommittén för fysik vid Kungl. Vetenskapsakademien, professsor Claes Gustafsson, Nobelkommittén för kemi vid Kungl. Vetenskapsakademien, professor Mats Persson, Ekonomipriskommittén vid Kungl. Vetenskapsakademien samt professor Thomas Perlmann, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet. Antal deltagare: 57.

24 november: Framsteg inom forskning och teknik 2015. Rifo/IVA-seminarium. Antal deltagare ca 110.

26 november: ”Fika med en forskare – hjärnans mysterier”. Rifo-seminarium i samarbete med Sveriges unga akademi. Medverkande var Christian Broberger docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Antal deltagare: 40.

3 december: ”Framtidens smarta(re) städer – Hur kommer vi dit?” Rifo/IVAs kunskapslunch. Medverkande var Jonas Eliasson, professor i transportsystem på Kungliga Tekniska högskolan och Maria Håkansson, Sektionschef för Samhällsutveckling på ÅF-Infrastructure AB. Antal deltagare: 22.

9 december: ”Hur ska vi ta hand om kärnavfallet?” Rifo-seminarium i samarbete med Kärnavfallsrådet. Pga bristfällig uppslutning beslutades att skjuta på seminariet till ett senare tillfälle.

10 december: ”Hur mycket kan havet smälta Grönlandsisen?”. Rifoseminarium med medverkan av Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet och Nina Kirchner, docent i glaciologi vid Stockholms universitet. Antal deltagare: 35.

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Valda vid årsmötet den 11 mars 2015

Ordinarie ledamöter
Rdl Thomas Strand, S
Rdl Finn Bengtsson, M
Rdl Ulrika Carlsson, C
Rdl Emma Hult, MP
Rdl Linda Snecker, V
Rdl Sofia Damm, KD
Rdl Said Abdu, L
Rdl Robert Stenkvist, SD
Tekn. Dr. Fredrik Lagergren
Professor Kerstin Lidén
Professor Lina Bertling Tjernberg
Professor Martin Jakobsson
Docent Carl-Gustaf Thornström
Professor Hans Hertz
Professor Örjan Carlborg
Professor Stefan Bengtson

Suppleanter (personliga)
Rdl Betty Malmberg, M
Rdl Anna-Caren Sätherberg, S
Rdl Emma Nohrén, MP
Rdl Kristina Yngwe, C
Rdl Emma Wallrup, V
Rdl Aron Modig, KD
Rdl Carina Herrstedt, SD
Docent Johan Weigelt
Docent Christian Broberger

Styrelsen har till sig adjungerat professor Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien, tekn. dr Björn O. Nilsson, verkställande direktör, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien samt med. dr, verkställande direktör, Anna Sjöström Douagi, Sveriges unga akademi fram till årsmötet 2016.

Under 2015 har riksdagsledamot Thomas Strand varit sällskapets ordförande och Fredrik Lagergren vice ordförande. Rifos kansli har handhavits av Lars Eriksson, forskningssekreterare, utvärderings- och forskningssekretariatet vid utskottsavdelningen. Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden. Styrelsen har utsett ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare med bistånd av kansliet som sammanträtt ett flertal tillfällen. Därutöver har presidiet haft ett flertal överläggningar. Vid årsmötet valdes till revisorer riksdagsledamoten Per-Ingvar Johnsson och Edvard Fleetwood med Bengt-Arne Vedin som suppleant.

Thomas Strand är ledamot i styrelsen för föreningen Vetenskap & Allmänhet för Rifos räkning.

Medlemmar 31 december 2015

Sällskapet har under året haft 489 medlemmar. Under året har en genomgång gjorts av medlemsmatrikeln i syfte att aktualisera medlemskapen. Antalet aktiva riksdagsledamöter har fortsatt att öka och uppgick till 81 medlemmar. Därutöver finns ett drygt 70-tal tidigare riksdagsledamöter som medlemmar.

Resultat- och balansräkning 2015-12-31

 

Balansräkning 15-01-01–15-12-31  
Tillgångar 2015   2014
Bank 241 632 237 085
Förutbetalda kostnader 64 200 64 200
305 832 301 285
Skulder
Leverantörsskulder 66 438 64 200
Ej förbrukade anslag 238 994 231 197
Upplupna kostnader/Förutbet intäkter 400 0
Övriga kortfristiga skulder 0 5 888
305 832 301 285
Resultaträkning 15-01-01–15-12-31
Intäkter 2015 2014
Förbrukade anslag 257 203 218 043
Medlemsintäkter 4 600 3 295
Övriga intäkter 58 352 0
320 155 221 338
Kostnader
Hemsida m.m -1 916 -1 477
Arvoden -50 000 -50 000
Resekostnader -37 403 -26 796
Kontorskostnader -2 127 -2 485
Möteskostnader -204 540 -135 564
Medlemsavgifter -14 200 0
Övriga kostnader -9 969 -5 016
320 155 -221 338

 Kommentarer till balans- och resultaträkningen

Rifo har ett avtal med IVA om ekonomiadministrativt stöd motsvarande 50 000 kr per år. Rifo är medlem i föreningen Vetenskap & Allmänhet och erlägger där en årlig medlemsavgift (14 200 kr). På intäktssidan erhöll Rifo ett verksamhetsstöd från riksdagsförvaltningen på 265 000 kronor år 2015. Årsmötet beslutade att för 2015 ha en frivillig medlemsavgift. Under 2015 har sammanlagt 23 medlemmar inbetalat 4 600 kr i frivillig avgift. På kostnadssidan är det en relativt stor skillnad i möteskostnader mellan 2014 och 2015. Det förklaras av i jämförelse något färre aktiviteter 2014 och det motsatta år 2015.

Stockholm den 30 januari 2016

Thomas Strand                                                        Fredrik Lagergren
Ordförande                                                              vice ordförande

Finn Bengtsson                                                       Kerstin Lidén
Kassör                                                                     sekreterare