Nyhetsbrev mars 2016

Årsmötet 2016 – styrelse vald
Onsdagen den 9 mars höll Rifo ordinarie årsmöte. Vid möten bereddes frågor som verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen. Till ordförande omvaldes Thomas Strand (S) och till ny vice ordförande valdes Kerstin Lidén. Fredrik Lagergren, KTH lämnar styrelsen i samband med att han gått vidare till nya uppdrag utanför akademien. Till ny ordinarie ledamot valdes Sophia Hober, professor i biokemi vid KTH. Du kan ta del av hela sammansättningen här.  Den tillträdande styrelsen har sitt första konstituerande sammanträde den 15 juni.

Medlemsavgift 2016
Rifos årsmöte beslutade att medlemsavgiften för 2016 ska vara frivillig. Genom medlemskap i Rifo erbjuds ett stort utbud av intressanta seminarier kring aktuella forskningsfrågor, tillfällen ges till stimulerande möten med nätverket m.m. Du får löpande inbjudningar och annan information per e-post. Frivillig medlemsavgift kan sättas in på bankgiro 810-9720 eller skickas per Swish till 070-631 2603, ange namn. Årsmötet fastställde att ett riktvärde för medlemsavgift är 100-200 kr, men nivån är frivillig.

Forskning och innovation – vägval inför framtiden
Efter årsmötet följde ett intressant seminarium med nära 100 medverkande där kommande forskningsproposition stod i fokus. Några axplock: Helene Hellmark Knutsson berättade att kommande forskningsproposition ska ha ett 10-årigt perspektiv, men med preciseringar för den kommande 4 åren. Inriktningen ska vara på samhällsutmaningarna och var samhället är på väg. Vidare är EU:s jobbagenda en utgångspunkt, liksom fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Sverige står sig starkt internationellt men vi har tappat. Det finns länder nära oss som investerar mindre i forskning, men får ut mer. Digitaliseringen, klimatutmaningen, life science och hälsosektorn nämndes som viktiga områden. De sjunkande kunskapsresultaten i skolan är en utmaning för framtiden. Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström fortsatte och nämnde bl.a. forskningens framtid och peer review utifrån de 6 ERA-prioriteringarna, road map. Forskning måste utvärderas och det från vissa givna kriterier. Stephen Hwang gav en presentation av SUHFs rapport System för forskningsfinansiering och kvalitet – en internationell kunskapsöversikt. Sverker Sörlin talade bl.a. om att tvärvetenskap och mångvetenskap är inne idag. Han talade även om ett samlat anslag. Samuel Engblom lyfte bl.a. självständiga lärosäten, innovationsforskning och arbetslivsforskning samt möjligheter för studier senare i livet. Tobias Krantz talade om den oroande utvecklingen av minskningen av privata medel till forskning och att antalet FoU-jobb minskar. Dessutom ville han se ett mer samlat grepp i forskningspolitiken och mer pengar till grundskolan; den är basen för all utbildning. Liksom mer strategiska satsningar där såväl näringsliv som forskningen ligger långt fram. Christian Broberger lyfte långsiktiga och flexibla system, karriärsystem för forskare och att projektbidrag är bra, liksom stärkta basanslag. Många i auditoriet ville ställa frågor, men den begränsade tiden medgav endast ett fåtal. Samtalen fortsatte vid efterföljande mingel.

Så kan forskningen möta samtida samhällsutmaningar
Det var temat för Rifos seminarium den 24 februari i samarbete med Vetenskap & Allmänhet. Du kan läsa ett utförligt och föredömligt referat av seminariet på denna länk.

Forskare och riksdagsledamöter nätverkar
En fjärde omgång med Nätverksprogrammet Rifo – Sveriges unga akademi kommer att genomföras 2016. Programmet syftar till syftar till att ge en ömsesidig inblick i en forskares respektive riksdagsledamots vardag, för att skapa en ökad förståelse mellan riksdagsledamöter och forskarsamhället. Inbjudan har gått ut och hittills har nio riksdagsledamöter anmält intresse att delta. Dessa kommer så småningom att matchas med varsin framstående forskare från unga akademien. Ett besöksprogram i riksdagshuset är planerat till den 19-20 oktober

Rifo/KVA-seminarium 6 april tema forskningspolitik
Rifos medlemmar välkomnas till seminarium den 6 april hos Kungl. Vetenskapsakademien där forskningspolitik och kommande proposition står i fokus. Arbete pågår med att ta fram ett detaljerat program och vi återkommer inom kort med en inbjudan.

Rifo/IVAs serie med kunskapsluncher
Även våren 2016 kommer den uppskattade serien av kunskapsluncher att erbjudas i samarbete med IVA. Arbetet pågår med att ta fram detaljerade program, men boka redan nu torsdagen den 7 april och torsdagen den 19  maj kl. 12-13 för ett spännande lunchseminarium. Seminarieserien riktar sig huvudsakligen till riksdagsledamöter och i mån av plats erbjuds även övriga Rifo-medlemmar. En inbjudan går ut så snart som möjligt.

Följ Rifos verksamhet
På Rifos webbplats hittar du alltid senast gällande information kring verksamheten. Du är också välkommen att följa Rifo på facebook för löpande uppdateringar och tips.