Verksamhetsberättelse 2016

Under 2016 har 16 sammankomster arrangerats för Rifos medlemmar. Ämnena för seminarierna har i vanlig ordning sträckt sig över flera områden, där framträdande forskare och experter medverkat med anföranden som diskuterats i paneler och efterföljande samkväm.

Rifo har sedan flera år ett samarbete med de vetenskapliga akademierna (KVA, IVA, KSLA, Sveriges unga akademi) och det har fortsatt utvecklats under året. Ett samarbete har även inletts med Riksbankens jubileumsfond om att presentera forskning de är involverade i. Vidare har Rifo samarrangerat seminarier med föreningen Vetenskap och Allmänhet samt Statens medicinsk-etiska råd (Smer).

Antalet deltagare vid Rifos arrangemang har varierat mellan 20 – 30 deltagare (kunskapsluncherna) till de större seminarierna i kammarsalarna som lockat mellan 70-100 deltagare. Antalet riksdagsledamöter vid seminarierna varierar mellan 5 till 30. Konkurrensen om ledamöternas tid är fortsatt stor och styrelsen är givet detta nöjd med utfallet under året, men kommer fortsatt göra insatser för att öka intresset och medverkan från riksdagsledamöter.

Ett nytt möteskoncept har prövats under året, Science slam, där Rifo i samarbete med Sveriges unga akademi lät tre forskare ge korta underhållande presentationer som åhörarna efteråt fick omrösta kring. Förhoppningsvis kommer fler tillfällen framöver.

I februari gjorde styrelsen ett studiebesök till Lund för att lära sig mer om två av de största forskningssatsningarna i Sverige hittills, Max IV och ESS. Företrädare för anläggningarna gav presentationer över vilka möjligheter som skapas samt olika forskningspolitiska aspekter kring satsningarna. Styrelsen hade ett längre sammanträde i anslutning till besöket bl.a. för att diskutera ett förslag till framtida inriktning av Rifos verksamhet.

Vad gäller framtida inriktning anser styrelsen att Rifo fortsatt ska erbjuda en möjlighet till kunskapsfördjupning, ökad bildning, främst för politiker, men även för forskare. Rifo kan spela en större roll i riksdagen än hittills för att föra in forskningsrön i beslutsprocessen. Rifo ska vara en arena för idéutbyte och ge möjligheter att knyta nya kontakter. Vid Rifos aktiviteter är det viktigt att det finns utrymme för samtal och diskussion. Om det behövs kan det vara nödvändigt med färre föredragshållare och längre tid för diskussion. Någon form av samkväm i samband med mötena där informella samtal kan föras är fortsatt viktigt.

Samarbetet med akademierna (KVA, IVA, Sveriges unga akademi, KSLA) är värdefullt och ska fortsätta. Det gäller även samarbetet med forskningsfinansiärer (t.ex. RJ, VR) och andra verksamma organisationer inom området (t.ex. Vetenskap & Allmänhet, Forska!Sverige). Rifo bör arrangera minst ett möte per år utanför Stockholm i samverkan med ett lärosäte eller en forskningsaktör. Rifo ska också vara fortsatt öppet för nya format av aktiviteter t.ex. fika med en forskare och Science slam.

Utöver seminarierna har under året en fjärde omgång av Nätverksprogrammet inletts (Rifo och Sveriges unga akademi), där en riksdagsledamot och en forskare paras ihop i syfte att lära känna varandras verksamheter bättre. Denna gång omfattades sammanlagt 18 deltagare.

Rifo har sedan flera år erhållit värdefullt stöd från Riksdagsförvaltningen såväl genom verksamhetsbidrag som kanslistöd. Sedan 2007 hanteras Rifos kansli av Utvärderings- och forskningssekretariatet. Det har dock saknats en formell överenskommelse för samarbetet och under året har detta utretts vilket resulterade i att ett avtal mellan riksdagsdirektören och Rifos ordförande, om vilka förhållanden som ska gälla, kunde slutas i augusti. Av avtalet framgår bl.a. att riksdagsförvaltningen åtar sig att lämna årligt stöd i form av kansliresurser motsvarande en halvtidstjänst. Vidare har diskussioner förts om Rifos möjligheter att disponera kammarsalarna vilket resulterat i ett klarläggande att så är fallet.

Medlemskommunikationen sker huvudsakligen via hemsidan www.rifo.se och via särskilda e-postutskick. Därutöver har Rifo även ett konto på facebook. Sidan är öppen för alla att läsa och de med egna facebookkonton kan ”gilla” sidan och därmed få löpande uppdateringar om verksamheten, tips på aktiviteter och möjlighet att kommentera. Antalet följare har ökat och uppgick vid årsskiftet till närmare 200. Rifos kansli har även ett konto på twitter, men trafiken där har varit begränsad. Riksdagens intranät har också givit möjligheter till spridning av information om Rifos arrangemang. I stort sett samtliga Rifoseminarier har aviserats via affischer i Riksdagens lokaler.

AKTIVITETER

Under år 2016 har följande arrangemang anordnats:

24 februari: ”Så kan forskningen möta samtida samhällsutmaningar”. Ett Rifoseminarium i samarbete med föreningen Vetenskap & Allmänhet. Vid seminariet medverkade Karin Larsdotter, verksamhetsutvecklare Vetenskap & Allmänhet, Charlotte Brogren, generaldirektör och Daniel Renkrantz, programansvarig, VINNOVA, David Simon, professor, chef Mistra Urban Futures, Milda Rönn, fil dr nordiska språk, vd Praxikon. I ett efterföljande panelsamtal medverkade riksdagsledamöterna Jennie Nilsson, Hans Rothenberg, Thomas Strand och Betty Malmberg. Cissi Askwall, generalsekr. Vetenskap & Allmänhet var samtalsledare. Antal deltagare: 70.

3 mars: ”Fika med en forskare”. Rifo-seminarium i samarbete med Sveriges unga akademi. Medverkande vid seminariet var Danica Kragic Jensfelt, professor i datavetenskap vid KTH. Antal deltagare: ca 40.

9 mars: Årsmöte 2016. Antal deltagare: 37.

9 mars: ”Forskning och innovation – vägval inför framtiden”. Ett Rifoseminarium där följande medverkade. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Sven Stafström, Generaldirektör, Vetenskapsrådet, Stephen Hwang, rektor vid Linnéuniversitetet och Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria. I efterföljande panelsamtal medverkade Samuel Engblom, TCO, Tobias Krantz, Svenskt näringsliv, Christian Broberger, KI och Sveriges unga akademi under ledning av moderator Finn Bengtsson. Antal deltagare: 94.

6 april: ”Grundforskning – särintresse eller medborgerlig nytta?”. Ett Rifoseminarium i samarbete med KVA där följande medverkade. Göran K. Hansson, KVAs ständige sekreterare, Arne Jarrick, vice preses, Gunnar Ingelman, sekreterare Nobelkommittén för fysik, Sara Snogerup Linse, ordförande Nobelkommittén för kemi. Efterföljande diskussion introducerades av Lena Hallengren. Antal deltagare: 45.

18 maj: Rifo/KSLA-seminarium där följande medverkade. Lisa Sennerby Forsse, akademiens preses, Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, akademiledamöterna Marianne Eriksson, Louise Ungerth, och Peter Sylwan. Deltagarna gavs även en visning av KSLA:s agrarhistoriska bibliotek vilket följdes av en mottagning hos akademien. Antal deltagare: 37.

19 maj: ”Framtidens industri – vart är vi på väg och varför?”. Rifo/IVA kunskapslunch där Göran Carlsson, koncernchef Swerea AB och Magnus Henrekson, verkställande direktör för Institutet för Näringslivsforskning medverkade. Antal deltagare: 21.

19 maj: Science slam. Rifo i samarbete med Sveriges unga akademi ordnades för första gången ett science slam i riksdagscaféet. Tre forskare presenterade sin forskning på högst 7 minuter på ett underhållande sätt och sen fick publiken rösta vem de tyckte var bäst. Medverkande var Maria Lindskog, forskarassistent neurovetenskap, Anna Rising, docent translationell medicin och Klas Markström, docent matematik. Anders Sahlman medverkade som konferencier. Antal deltagare: ca 40

9 juni: ”Vad säger vetenskapen om homeopati?”. En kunskapslunch i samarbete mellan Rifo och KVA där Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi, Uppsala universitet och Karin Meyer, fil.dr. i farmakologi och VD för Apotekarsocieteten medverkade. Finn Bengtsson introducerade efterföljande diskussion. Antal deltagare: 27.

29 september: ”Var ska alla bo i framtidens goda stad?”. Rifo/IVA kunskapslunch där Göran Cars, professor samhällsbyggnad, Urbana och regionala studier på KTH och Sofia Ljungdahl, stabs- och affärschef på Besqab medverkade. Antal deltagare: 25.

19-20 oktober: Ett besöksprogram för riksdagsledamöter och forskare inom ramen för Nätverksprogrammet (Rifo och Sveriges unga akademi).Antal deltagare: 18.

16 november: Populärvetenskaplig presentation av 2016 års nobelpriser. Rifoseminarium i samarbete med KVA. Vid seminariet medverkade professor Göran K. Hansson, professor Thors Hans Hansson, Nobelkommittén för fysik, professor Sara Snogerup Linse, Nobelkommittén för kemi, professor Per Strömberg, Ekonomipriskommittén och professor Nils-Göran Larsson, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet. Antal deltagare: 98.

23 november: ”Medicinsk forskning och innovation – gör vi det som krävs för att möta hälsoutmaningen och öka Sveriges konkurrenskraft?”. Rifoseminarium i samarbete med föreningen Forska!Sverige. Medverkande vid seminariet var Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare. Forska!Sverige, Lars Dahlin, prodekan och professor, Helena Edlund, professor i molekylär utvecklingsbiologi, Jonas Bonnedahl, överläkare och forskningschef, och Malin Parkler, VD Pfizer. I den efterföljande paneldebatten medverkade riksdagsledamöterna Anna-Lena Sörenson, Fredrik Christensson, Lotta Finstorp, Penilla Gunther samt Olle Stendahl professor emeritus. Finn Bengtsson modererade samtalet. Antal deltagare: 98.

29 november: Framsteg inom forskning och teknik 2016. Rifo/IVA-seminarium. Antal deltagare ca 90.

30 november: ”Presentation av den forskningspolitiska propositionen 2016”. Ett Rifoseminarium där Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning presenterade innehållet i den forskningspolitiska propositionen. Detta följdes av frågor och diskussion under ledning av moderatorerna Thomas Strand och Finn Bengtsson. Antal deltagare: 97

7 december: ”Vem har makten i riksdagen?”. En kunskapslunch i samarbete mellan Rifo och Riksbankens jubileumsfond. Vid seminariet medverkade professor Lena Wängnerud och docent Helena Stensöta, bägge vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Antal deltagare: 24.

15 december: ”Hur djup är skolans kris och hur vänder vi utvecklingen?”. Rifo/IVA kunskapslunch där Magnus Henrekson, vd IFN och samt Per Kornhall, författare och skolexpert medverkade. Antal deltagare: 32.

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Valda vid årsmötet den 9 mars 2016

Ordinarie ledamöter                           Suppleanter
Rdl Thomas Strand, S                        Rdl Anna-Caren Sätherberg, S
Rdl Finn Bengtsson, M                       Rdl Betty Malmberg, M
Rdl Ulrika Carlsson, C                        Rdl Kristina Yngwe, C
Rdl Emma Hult, MP                            Rdl Emma Nohrén, MP
Rdl Linda Snecker, V                          Rdl Emma Wallrup, V
Rdl Sofia Damm, KD                          Rdl Aron Modig, KD
Rdl Said Abdu, L
Rdl Robert Stenkvist, SD                    Rdl Carina Herrstedt, SD
Professor Kerstin Lidén                      Docent Johan Weigelt
Professor Lina Bertling Tjernberg       Docent Christian Broberger
Professor Martin Jakobsson
Professor Sophia Hober
Docent Carl-Gustaf Thornström
Professor Hans Hertz
Professor Örjan Carlborg
Professor Stefan Bengtson

Styrelsen har till sig adjungerat professor Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien, tekn. dr Björn O. Nilsson, verkställande direktör, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien samt med. dr, verkställande direktör, Anna Sjöström Douagi, Sveriges unga akademi fram till årsmötet 2017.

Under 2016 har riksdagsledamot Thomas Strand varit sällskapets ordförande och Kerstin Lidén vice ordförande. Rifos kansli har handhavits av Lars Eriksson, forskningssekreterare, utvärderings- och forskningssekretariatet vid utskottsavdelningen. Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden. Styrelsen har utsett ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och två ledamöter i styrelsen som med bistånd av kansliet sammanträtt ett flertal tillfällen. Därutöver har presidiet haft ett flertal överläggningar. Vid årsmötet valdes till revisorer Per-Ingvar Johnsson och Edvard Fleetwood med Bengt-Arne Vedin som suppleant.

Thomas Strand är ledamot i styrelsen för föreningen Vetenskap & Allmänhet för Rifos räkning.

Medlemmar 31 december 2016

Sällskapet hade vid årsskiftet nära 550 medlemmar, vilket är en ökning med närmare 60 jämfört med föregående år. Under året har en genomgång gjorts av medlemsmatrikeln i syfte att aktualisera medlemskapen. Antalet aktiva riksdagsledamöter har fortsatt att öka och uppgick till 88 medlemmar. Därutöver finns ett drygt 70-tal tidigare riksdagsledamöter som medlemmar.

Resultat- och balansräkning 2016-12-31

Balansräkning 2016-12-31
Tillgångar 2016 2015
Bank 201 372 241 632
Övr förutb kostn o uppl intäkter 64 400 64 200
265 772 305 832
Skulder
Leverantörsskulder 14 400 66 438
Ej förbrukade anslag 248 906 238 994
Upplupna kostnader/Förutbet intäkter 2 000 400
Övriga kortfristiga skulder 466 0
265 772 305 832
Resultaträkning 2016-12-31
Intäkter 2016 2015
Förbrukade anslag 255 088 257 203
Medlemsintäkter 16 745 4 600
Övriga intäkter 0 58 352
271 833 320 155
Kostnader
Hemsida m.m -1 966 -1 916
Arvoden -50 000 -50 000
Resekostnader -33 741 -37 403
Kontorskostnader -2 867 -2 127
Möteskostnader -165 602 -204 540
Medlemsavgifter -14 200 -14 200
Övriga kostnader -3 240 -9 969
Räntekostnader -217 0
-271 833 -320 155

Kommentarer till balans- och resultaträkningen

Rifo har ett avtal med IVA om ekonomiadministrativt stöd som debiteras med 50 000 kr per år. Rifo är medlem i föreningen Vetenskap & Allmänhet och erlägger där en årlig medlemsavgift (14 200 kr). Möteskostnaderna har varit lägre 2016 bl.a. tack vare samfinansiering av vissa arrangemang. På intäktssidan erhöll Rifo ett verksamhetsbidrag från riksdagsförvaltningen på 265 000 kronor. Årsmötet beslutade att för 2016 ha en frivillig medlemsavgift. Under året har sammanlagt 97 medlemmar inbetalat 16 745 kr i frivillig avgift, en avsevärd ökning jämfört med 2015.

Stockholm den 25 januari 2017

Thomas Strand                            Kerstin Lidén
ordförande                                    vice ordförande

Finn Bengtsson                            Martin Jakobsson