Förslag till föredragningslista för Rifos årsmöte 2017

Plats: Förstakammarsalen, entré Riksplan
Datum: Onsdagen den 22 mars kl. 17.00

  1. Fastställande av föredragningslista
  2. Val av ordförande för förhandlingarna
  3. Val av två justeringsmän
  4. Behandling av styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  5. Val av ordförande och vice ordförande
  6. Val av övriga styrelseledamöter
  7. Val av styrelsesuppleanter
  8. Val av två revisorer jämte suppleanter
  9. Årsavgiften för 2017
  10. Övriga frågor