Vad är ett kulturarv värt?

Datum: onsdag 22 mars kl. 17.30–19.00
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

heritageKulturarvet utgörs av vad tidigare generationer skapat, inte bara föremål, byggnader och miljöer utan även traditioner, namnskick och kunskaper. Men kulturarvet är inte statiskt utan något som ständigt förändras, tillkommer och omformuleras utifrån hur vi i dag uppfattar, tolkar och för det vidare. Kulturarvet betyder olika saker för enskilda människor och kan användas för bildning, kunskap och konstnärliga upplevelser. Det kan både ha som funktion att bidra till gemenskap och tas till utgångspunkt för kritiskt ifrågasättande och ger samtidig kunskap om vår historia. Regeringen har nyligen överlämnat ett förslag till en ny kulturarvspolitik bland annat innehållande en ny museilag.

De senaste årens oroligheter och väpnade konflikter bl.a. i mellanöstern har haft förödande konsekvenser för flera ovärderliga kulturella världsarv. Detta har rest frågor om internationella kulturarvsfrågor. Vårt svenska kulturarv står inte inför några liknande hot, men det finns skäl att diskutera värdet av såväl befintliga kulturarv, som sådana som kontinuerligt grävs upp av arkeologer och det som förvaras på museer.

  • Vilket är vårt ansvar för det internationella kulturarvet?
  • Hur värderar svenska folket kulturarvet?
  • Hur värderar politiken kulturarvet?

Välkommen till ett seminarium där Rifo inbjuder att diskutera dessa frågor!

Program

  • Välkomna! Thomas Strand, Rifos ordförande
  • Vilket är vårt ansvar för det internationella kulturarvet?  Ove Bring. Professor emeritus i folkrätt, Försvarshögskolan och Stockholms universitet.
  • Hur förvaltar vi vårt internationella kulturarv? Eva Aggeklint, fil.dr. inst för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
  • Hur uppfattar allmänheten och värderar kulturarvet i Sverige? Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
  • Vad gör Unesco för att skydda hotade kulturarv?, Emma Jansson, Samordnare för kulturfrågor, Svenska Unescorådet
  • Samtal med publik och föredragshållare, moderator Kerstin Lidén, professor arkeologi vid Stockholms universitet

Efter seminariet bjuds det på mingel och förtäring i sammanbindningsbanan.

Säkerhet och inpassering Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast den 20 mars till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se Frågor? Ring Lars Eriksson 070-631 26 03.

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand Ordförande Rifo