Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen har under året arbetat utifrån strategin för verksamheten som tidigare beslutats. Den består i att Rifo fortsatt ska erbjuda en möjlighet till kunskapsfördjupning och ökad bildning, främst för politiker, men även för forskare. Rifo bör kunna spela en större roll i riksdagen än hittills för att föra in forskningsrön i beslutsprocessen. Rifo ska vara en arena för idéutbyte och ge möjligheter att knyta nya kontakter. Vid Rifos aktiviteter är det viktigt att det finns utrymme för samtal och diskussion. Någon form av samkväm i samband med mötena där informella samtal kan föras är fortsatt viktigt.

Av strategin framgår vidare att samarbetet med akademierna (KVA, IVA, Sveriges unga akademi, KSLA) är värdefullt och bör fortsätta. Det gäller även samarbetet med forskningsfinansiärer (t.ex. Riksbankens Jubileumsfond) och andra verksamma organisationer inom området (t.ex. Vetenskap & Allmänhet, Institutet för framtidsstudier, Forska!Sverige). Rifo bör arrangera minst ett möte per år utanför Stockholm i samverkan med ett lärosäte eller en forskningsaktör. Rifo ska också vara fortsatt öppet för nya format av aktiviteter t.ex. fika med en forskare och Science slam.

Under 2017 har 18 sammankomster arrangerats för Rifos medlemmar. Ämnena för seminarierna har i vanlig ordning sträckt sig över flera områden, där framträdande forskare och experter medverkat med anföranden som diskuterats i paneler och efterföljande samkväm. Antalet deltagare vid Rifos arrangemang har varierat mellan 20 – 30 deltagare (kunskapsluncherna) till de större seminarierna i kammarsalarna som lockat mellan 70-100 deltagare. Antalet riksdagsledamöter vid seminarierna varierar mellan 5 till 30. Konkurrensen om ledamöternas tid är fortsatt stor och styrelsen är givet detta nöjd med utfallet under året, men kommer fortsatt göra insatser för att öka intresset och medverkan från riksdagsledamöter.

Presidiet har låtit göra en analys av sammansättningen av de medverkande vid seminarierna under 2017 utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Om samtliga medverkande (föredragshållare och panelister) beaktas så har under året andelen män varit 63 procent och andelen kvinnor 37 procent. Ser vi bara till föredragshållare är andelen kvinnor 40 procent och om bara panelister beaktas så är andelen 33 procent. Rifos styrelse och presidium är angelägna om att balans ska råda i sammansättningen och kommer att fortsatt arbeta för en jämnare sammansättning bland de medverkande.

Styrelsen har under året, i enlighet med strategin, förlagt en aktivitet utanför Stockholm. Den 24 februari arrangerade Rifo i samarbete med Örebro universitet ett seminarium förlagt till Örebro universitets campus. I anslutning till seminariet fick styrelsen även tillfälle till ett studiebesök vid campus och överläggningar med universitetsledningen.

Den 22 april genomfördes en världsomfattande manifestation för vetenskap ”March for science”. Rifo ställde sig bakom manifestationen tillsammans med nära 100 andra organisationer, myndigheter, företag och lärosäten. Manifestet handlade i korthet om att alla människor ska ha rätt till tillförlitlig evidensbaserad kunskap, alla ska ges möjlighet att kunna förstå, granska, värdera och ta ställning till olika påståenden. Vidare skulle vi verka för att lyfta fram allt vetenskapen ger oss, och för en nutid och framtid där vetenskapen har en självklar plats.

Under 2017 firades 100-årsdagen för republiken Finlands bildande. I oktober genomförde en delegation ur styrelsen ett besök till Helsingfors. Under två dagar besöktes finska riksdagen Eduskunta, Undervisningsminsiteriet och Helsingfors universitet. Vid Helsingfors universitet gav prorektor Pertti Panula tillsammans med dekaner för flera fakulteter presentationer av starka forskningsmiljöer samt utbildnings- och forskningspolitiska utmaningar i Finland. Besöket avrundades med en intressant rundtur i den nyöppnade Helsinki Think Corner – Tankehörnan – som är en publik plats för möten mellan akademi och medborgare, som arrangerar öppna seminarier, workshops inom alla vetenskapsområden och för alla olika åldrar.

Vidare besökte delegationen Sveriges ambassad och gavs en värdefull orientering kring svensk-finska relationer, säkerhetspolitiska frågor och utbildnings- och forskningspolitiska frågor av ambassadör Anders Ahnlid. Gruppbilden från festsalen.
helsinki.embassy

Vid Eduskunta väntade ett digert besöksprogram. Vi fick presentationer av Maarit Feldt-Ranta, ordförande i Sverige vänskapsgruppen, en guidad visning i Riksdagshuset, ett samtal med flera ledamöter i kulturutskottet (som även ansvarar för utbildning och forskning).
helsinki.tutkas

En trevlig lunch intogs i matsalen tillsammans med Rifos systerorgan-isation Tutkas och dess presidium. Till höger syns bl.a. ord-förande Sanna Lauslahti, och vice ordförande, Ilkka Ruostetsaari.

Vi hann även med ett besök vid Riksdagsbiblioteket innan vi for vidare till Undervisningsministeriet. Tutkas styrelse besökte Riksdagen hösten 2016 och det goda samarbetet kommer fortsätta framöver.

Under året har ytterligare en omgång genomförts av Nätverksprogrammet mellan Rifo och Sveriges unga akademi, där en riksdagsledamot och en forskare paras ihop i syfte att lära känna varandras verksamheter bättre. Denna gång omfattades sammanlagt 16 deltagare. Under två dagar genomfördes ett besöksprogram i riksdagen där forskarna fick en inblick i organisation och verksamhet och fick tillfälle att skugga sin ledamot. Under vintern har riksdagsledamoten besökt sin forskares institution och till våren hålls ett avslutande möte i riksdagshuset. Erfarenheter och reaktioner från deltagarna har åter igen varit positiva.

Rifo har sedan flera år erhållit värdefullt stöd från Riksdagsförvaltningen såväl genom verksamhetsbidrag som kanslistöd. Sedan 2007 hanteras Rifos kansli av Utvärderings- och forskningssekretariatet. Relationen finns reglerad i en överenskommelse mellan riksdagsförvaltningen och Rifo. Av avtalet framgår bl.a. att riksdagsförvaltningen åtar sig att lämna årligt stöd i form av kansliresurser motsvarande en halvtidstjänst.

Medlemskommunikationen sker huvudsakligen via hemsidan www.rifo.se och via särskilda e-postutskick. Därutöver har Rifo även ett konto på facebook. Sidan är öppen för alla att läsa och de med egna facebookkonton kan ”gilla” sidan och därmed få löpande uppdateringar om verksamheten, tips på aktiviteter och möjlighet att kommentera. Antalet följare uppgick vid årsskiftet till drygt 200. Två seminarier har filmats och i efterhand funnits tillgängliga via webbplatsen. Rifos kansli har även ett konto på twitter, men trafiken där har varit begränsad. Riksdagens intranät har också givit möjligheter till spridning av information om Rifos arrangemang. I stort sett samtliga Rifoseminarier har aviserats via affischer i Riksdagens lokaler.

AKTIVITETER

Under år 2017 har följande arrangemang anordnats:

17 januari: ”Platsinnovation – forskning om hur orter och platser kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare”. Vid seminariet medverkade Thomas Strand, Malin Lindberg, bitr professor, Luleå tekniska universitet, Helena Karlberg, VD för Piteå Science Park, Anna-Caren Säthenberg, S och Emma Hult, MP. Antal deltagare: 44.

14 februari: ”Vad kan göras åt kunskapsmotståndet – mitt, ert och andras? Faktaresistens och vetenskapens roll”, En Rifo/KVA kunskapslunch. Vid seminariet medverkade Arne Jarrick, professor i historia, Kerstin Lidén, professor i arkeologi samt Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik. Antal deltagare: 35.

27 februari: ”Mat och hälsa – vad säger forskningen?”. Ett Rifoseminarium i samarbete med Örebro universitet. Vid seminariet medverkade Johan Schnürer, rektor Örebro universitet, Thomas Strand, Robert Brummer, vicerektor och professor i gastroenterologi och klinisk nutrition, Åsa Öström, professor i måltidskunskap, Magnus Engvall, professor i biologi med inriktning mot ekotoxikologi samt Ida Schultz, forskare vid forskningsmiljöerna ”Äldres Hälsa och Livsvillkor” och ”Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre”. Antal deltagare: 30.

16 mars: ”Elektronisk stimulering av hjärnan genom implantat och neuroetik”, Ett Rifoseminarium i samarbete med Statens beredning för medicinsk etiska frågor (SMER). Vid seminariet medverkade Finn Bengtsson, Kjell Asplund, ordförande Smer, Patric Blomstedt, professor i klinisk neurovetenskap, Matilda Naesström, ST-läkare i psykiatri, doktorand vid Umeå universitet, Kathinka Evers, professor i filosofi, Anna-Lena Sörenson, S, Barbro Westerholm, L, Sven-Olov Edvinsson, C, Chatrine Pålsson Ahlgren, KD och Åsa Gyberg-Karlsson, V. Antal deltagare: 63.

22 mars: ”Vad är ett kulturarv värt?”. Vid seminariet medverkade Thomas Strand, Ove Bring. Professor emeritus i folkrätt, Försvarshögskolan och Stockholms universitet, Eva Aggeklint, fil.dr. inst för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet, Emma Jansson, Samordnare för kulturfrågor, Svenska Unescorådet samt Kerstin Lidén som moderator. Antal deltagare: 84.

30 mars: ”Vem gillar vem i riksdagen?”, ett Rifoseminarium i samarbete med Riksbankens jubileumsfond. Vid seminariet medverkade professor Ann-Marie Ekengren, Göteborgs universitet och professor Magnus Hagevi, Linnéuniversitetet. Antal deltagare: 45.

6 april: ”Vilka är digitaliseringens samhällsutmaningar?” Rifo/IVA kunskapslunch. Vid seminariet medverkade Johan Persson, huvudprojektledare IVA ”Digitalisering för tillväxt”, Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige, Pontus Johnson, professor, KTH och Karl Bergman, VP & Global Forskningschef på Vattenfall. Antal deltagare: 30

30 maj: KSLAs mottagning för riksdagens ledamöter. Vid seminariet medverkade Lisa Sewnnerby-Forsse, KSLAs preses, Carl-Anders Helander, VD KSLA, professor Tomas Lundmark, professor Mats Denninger och Annika Åhnberg. Antal deltagare: 32.

8 juni: ”Internationalisering av forskning, utbildning och innovation – varför är det viktigt?”, Rifo/IVA kunskapslunch. Vid seminariet medverkade Andreas Göthenberg, VD för stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), Anna Sandström, Director Science Relations, AstraZeneca och Martin Wikström, forsknings- och utbildningspolitisk expert vid IVAs kansli. Antal deltagare: 26.

28 september: ”Batterier har potential att revolutionera elkraftsektorn och transportsektorn. Hur kan Sverige bli en central aktör?”, Rifo/IVA kunskapslunch. Vid seminariet medverkade Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet, batteriforskare och ledamot av IVA, samt Marie Strannegård, Head of Recycling på Northvolt. Antal deltagare: 30.

11 oktober: ”Demokratin och det nya offentliga samtalet – om nya mediavanor, ökad polarisering och förändrade maktförhållanden”. Ett Rifoseminarium i samarbete med Institutet för framtidsstudier. Vid seminariet medverkade Anders Ekström, professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, Nina Wormbs, universitetslektor i teknikhistoria vid KTH samt Björn Wiman, journalist och kulturchef på Dagens Nyheter, Berit Högman (S), Elisabet Knutsson (MP), Fredrik Christensson, (C) och Betty Malmberg (M). Jens Orback modererade samtalet. Antal deltagare: 90.

12 oktober: ”Religionens roll i samhället”, ett Rifoseminarium i samarbete med Riksbankens jubileumsfond. Vid seminariet medverkade Mia Lövheim, professor i religionssociologi och Elena Namli, professor i etik. Antal deltagare: 31.

26 oktober: ”Fika med en forskare – Kommunikation: från molekyler till robotar”. Ett Rifoseminarium i samarbete med Sveriges unga akademi. Vid seminariet medverkade professor Robert Lagerström, KTH som forskar inom it-säkerhet, professor Kristian Pietras, Lunds universitet som forskar om cancer och professor Gabriel Skantze, KTH som forskar om robotar. Antal deltagare: 40.

16 november: ”Artificiell intelligens AI – på allas läppar, men vilka är möjligheterna egentligen?”, Rifo/IVA kunskapslunch. Vid seminariet medverkade Anders Lansner, professor vid Stockholms universitet och adjungerad professor vid KTH, ledare för forskningen inom Computational neuroscience and Neurocomputing vid KTH samt Patrick Couch, Affärsutveckling – AI och kognitiva teknologier på IBM. Antal deltagare: 31.

22 november: ”Nobel 2017 – populärvetenskaplig presentation av årets pris i fysik, kemi, medicin och ekonomipriset”. Ett Rifoseminarium i samarbete med KVA. Vid seminariet medverkade företrädare för de olika nobelförsamlingarna, Göran K. Hansson, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien, professor Ulf Danielsson, Nobelkommittén för fysik, professor Peter Brzezinski, Nobelkommittén för kemi, professor Magnus Johannesson, Ekonomipriskommittén och professor Tomas Olsson, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet. Antal deltagare: 96.

28 november: ”Framsteg inom forskning och teknik 2017. IVAs årliga mottagning för riksdagsledamöter. Antal deltagare: 110.

29 november: ”Agenda för hälsa och välstånd – status 2017”. Ett Rifoseminarium i samarbete med Forska!Sverige. Vid seminariet medverkade Thomas Strand, Rifos ordförande, Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, Carl Johan Sundberg, fd ordförande Forska!Sverige, Anna Karlsson-Bengtsson, vicedekan Göteborgs universitet, Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges Läkarförbund, Ulf Janzon, policy and communications director MSD, Anders Lönnberg, (S), Jonas Eriksson, (MP), Betty Malmberg, (M), Emma Henriksson, (KD), Fredrik Christensson, (C), Linda Snecker, (V) och Finn Bengtsson, (M) som agerade moderator. Antal deltagare: 86.

12 december: ”Möt Nobelpristagare – samtal om vägen till ett Nobelpris och vad politiken kan spela för roll”. Ett seminarium i samarbete mellan talmannen, Rifo och Nobel center. Vid seminariet medverkade talman Urban Ahlin, nobelpristagare i fysik Rainer Weiss, professor emeritus, nobelpristagare i fysik Barry C. Barish, professor emeritus, nobelpristagare i kemi Jacques Dubochet, hedersprofessor. Vidare medverkade professor Göran K. Hansson, KVA, Lena Hallengren (S), Betty Malmberg (M) och Thomas Strand. Anna Sjöström Douagi, programchef Nobel Center och Gustav Källstrand, förste intendent Nobel Center agerade moderatorer. Antal deltagare: 110.

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Valda vid årsmötet den 22 mars 2017

Ordinarie ledamöter                          Suppleanter
Rdl Thomas Strand, S                        Rdl Anna-Caren Sätherberg, S
Rdl Finn Bengtsson, M                      Rdl Betty Malmberg, M
Rdl Ulrika Carlsson, C                       Rdl Kristina Yngwe, C
Rdl Elisabet Knutsson, MP                Rdl Emma Nohrén, MP
Rdl Linda Snecker, V                        Rdl Emma Wallrup, V
Rdl Sofia Damm, KD                        Rdl Aron Modig, KD
Rdl Said Abdu, L
Rdl Robert Stenkvist, SD                   Rdl Carina Herrstedt, SD
Professor Lena Claesson Welsh       Docent David Håkansson
Professor Lina Bertling Tjernberg     Med.dr. Martin Wikström
Professor Martin Jakobsson
Professor Sophia Hober
Docent Carl-Gustaf Thornström
Professor Hans Hertz
Professor Mia Phillipson
Professor Stefan Bengtson

Under 2017 har riksdagsledamot Thomas Strand varit sällskapets ordförande och Kerstin Lidén vice ordförande (fram till årsmötet 22 mars), Vid årsmötet 2017 valdes Lina Bertling Tjernberg till vice ordförande. Rifos kansli har handhavits av Lars Eriksson, forskningssekreterare, utvärderings- och forskningssekretariatet vid utskottsavdelningen. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Styrelsen har utsett ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och två ledamöter (Finn Bengtsson och Martin Jakobsson) i styrelsen som med bistånd av kansliet sammanträtt ett flertal tillfällen. Därutöver har presidiet haft ett flertal överläggningar. Vid årsmötet valdes till revisorer Per-Ingvar Johnsson och Edvard Fleetwood och till suppleant Bengt Arne Vedin. Thomas Strand är ledamot i styrelsen för föreningen Vetenskap & Allmänhet för Rifos räkning.

Medlemmar 31 december 2017

Sällskapet hade vid årsskiftet nära 580 medlemmar, vilket är en ökning med närmare 30 jämfört med föregående år. Under året har en genomgång gjorts av medlemsmatrikeln i syfte att aktualisera medlemskapen. Antalet aktiva riksdagsledamöter har fortsatt att öka och uppgick till 92 medlemmar. Därutöver finns ett drygt 70-tal tidigare riksdagsledamöter som medlemmar.

Balansräkning 2017-12-31

Tillgångar                                                       2017                 2016
Bank                                                           209 961             201 372
Övr förutb kostn o uppl intäkter                   64 600                64 400
                                                                   274 561            265 772
Skulder
Leverantörsskulder                                      65 415               14 400
Ej förbrukade anslag                                  207 845             248 906
Upplupna kostnader/Förutbet intäkter           1 100                  2 000
Övriga kortfristiga skulder                                 201                    466
                                                                   274 561             265 772

Resultaträkning 2017
Intäkter                                                           2017                  2016
Förbrukade anslag                                      306 061            255 088
Medlemsintäkter                                            13 850              16 745
Övriga intäkter                                                        0                       0
                                                                     319 911            271 833
Kostnader
Hemsida m.m                                                  -1 941              -1 966
Arvoden                                                         -50 000            -50 000
Resekostnader                                              -60 683            -33 741
Kontorskostnader                                            -2 793              -2 867
Möteskostnader                                           -185 965          -165 602
Medlemsavgifter                                            -14 400            -14 200
Övriga kostnader                                             -4 129              -3 240
Räntekostnader                                                       0                 -217
                                                                    -319 911          -271 833

Kommentarer till balans- och resultaträkningen

Rifo har ett avtal med IVA om ekonomiadministrativt stöd som debiteras med 50 000 kr per år. Rifo är medlem i föreningen Vetenskap & Allmänhet och erlägger där en årlig medlemsavgift (14 400 kr). Styrelsens studiebesök till Helsingfors gjorde att resekostnaderna blev något högre än föregående år. På intäktssidan erhöll Rifo ett verksamhetsbidrag från riksdagsförvaltningen på 265 000 kronor. Årsmötet beslutade att för 2017 ha en frivillig medlemsavgift. Under året har sammanlagt 75 medlemmar inbetalat 13 850 kr i frivillig avgift.

Stockholm den 24 januari 2018

Thomas Strand                     Lina Bertling Tjernberg
ordförande                            vice ordförande

Finn Bengtsson                    Martin Jakobsson