Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen har under året arbetat utifrån strategin för verksamheten som tidigare beslutats. Den består i att Rifo fortsatt ska erbjuda en möjlighet till kunskapsfördjupning och ökad bildning, främst för politiker, men även för forskare. Rifo bör kunna spela en större roll i riksdagen än hittills för att föra in forskningsrön i beslutsprocessen. Rifo ska vara en arena för idéutbyte och ge möjligheter att knyta nya kontakter. Vid Rifos aktiviteter är det viktigt att det finns utrymme för samtal och diskussion. Någon form av samkväm i samband med mötena där informella samtal kan föras är fortsatt viktigt. Av strategin framgår vidare att samarbetet med akademierna (KVA, IVA, Sveriges unga akademi, KSLA) är värdefullt och bör fortsätta. Det gäller även samarbetet med forskningsfinansiärer (t.ex. Riksbankens Jubileumsfond) och andra verksamma organisationer inom området (t.ex. Vetenskap & Allmänhet, Institutet för framtidsstudier, Forska!Sverige). Rifo bör arrangera minst ett möte per år utanför Stockholm i samverkan med ett lärosäte eller en forskningsaktör. Rifo ska också vara fortsatt öppet för nya format av aktiviteter t.ex. fika med en forskare.

Verksamhetsåret har präglats av riksdagsvalet den 9 september med såväl valrörelse som efterföljande nya parlamentariska situation. Utfallet av riksdagsvalet innebar att flera riksdagsledamöter som suttit i styrelsen lämnade riksdagen. Rifo höll därför den 24 oktober ett extra årsmöte för fyllnadsval till styrelsen. Samtliga riksdagspartier inbjöds att nominera en ordinarie ledamot och en suppleant till styrelsen. Fyllnadsvalet innebar att de flesta partier nominerade nya ledamöter till styrelsen. Till ny ordförande för Rifo valdes Betty Malmberg (M).

Under 2018 har 20 sammankomster arrangerats för Rifos medlemmar. Ämnena för seminarierna har i vanlig ordning sträckt sig över flera områden, där framträdande forskare och experter medverkat med anföranden som diskuterats i paneler och efterföljande samkväm. Några exempel på valda ämnen är frågan om falska nyheter (fake news) och otillbörlig påverkan som diskuterades frekvent i valrörelsen och flera av Rifos aktiviteter har berört denna problematik. Nya forskningsrön kring sociala mediers och traditionell massmedias roll i valrörelsen har också uppmärksammats. Antalet deltagare vid Rifos arrangemang har varierat mellan 20 – 30 deltagare (kunskapsluncherna) till de större seminarierna i kammarsalarna som lockat mellan 70-100 deltagare. Antalet riksdagsledamöter vid seminarierna varierar mellan 5 till 30.

Konkurrensen om ledamöternas tid är fortsatt stor och styrelsen är givet detta nöjd med utfallet under året, men kommer fortsatt göra insatser för att öka intresset och medverkan från riksdagsledamöter. Styrelsen har under året, i enlighet med strategin, förlagt en aktivitet utanför Stockholm. Den 28 maj arrangerade Rifo i samarbete med Luleå tekniska universitet ett seminarium förlagt till universitetets campus. I anslutning till seminariet fick styrelsen även tillfälle till ett studiebesök vid campus och överläggningar med universitetsledningen. Rifo har sedan flera år erhållit värdefullt stöd från Riksdagsförvaltningen såväl genom verksamhetsbidrag som kanslistöd. Sedan 2007 hanteras Rifos kansli av Utvärderings- och forskningssekretariatet. Relationen finns reglerad i en överenskommelse mellan riksdagsförvaltningen och Rifo. Av avtalet framgår bl.a. att riksdagsförvaltningen åtar sig att lämna årligt stöd i form av kansliresurser motsvarande en halvtidstjänst. Medlemskommunikationen sker huvudsakligen via hemsidan www.rifo.se och via särskilda e-postutskick. Därutöver har Rifo även ett konto på facebook. Sidan är öppen för alla att läsa och de med egna facebookkonton kan ”gilla” sidan och därmed få löpande uppdateringar om verksamheten, tips på aktiviteter och möjlighet att kommentera. Antalet följare uppgick vid årsskiftet till knappt 220. Riksdagens intranät har också givit möjligheter till spridning av information om Rifos arrangemang. I stort sett samtliga Rifoseminarier har aviserats via affischer i Riksdagens lokaler.

AKTIVITETER

Under år 2018 har följande arrangemang anordnats:

24 jan: Rifo i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond, ”Forskningsbaserat beslutsfattande – är det möjligt?” Vid seminariet medverkade Thomas Strand, företagsekonomen Anna Jonsson och antropologen Corinna Kruse. Antal deltagare: 64

14 feb: Rifo i samarbete med Vetenskap & Allmänhet och Studieförbunden, Faktaresistens, fördomar och falska nyheter – vad kan forskning och folkbildning göra?”. Vid seminariet medverkade Åsa Wikforss, professor filosofi vid Stockholms universitet, Per Svensson, politisk redaktör, Dagens Nyheter, Monica Widman-Lundmark, ordförande Studieförbunden samt en panel av riksdagsledamöter, Finn Bengtsson, M, Ulrika Carlsson, C, Elisabet Knutsson, MP, Daniel Riazat, V, Robert Stenkvist, SD, Gunilla Svantorp, S, Christina Örnebjär, L. Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet och David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden modererade. Antal deltagare: 80

8 mars: Rifo-seminarium, ” Klarar vi livsmedelsförsörjningen – civilt försvar i en ny tid”. Vid seminariet medverkade Thomas Strand, Carl-Gustaf Thornström, KSLA, Sven Lindgren, Camilla Eriksson, Fil. Dr. SLU, Eva Pettersson, Fil. Dr. Växtförädling KSLA, Jan Mörtberg, överste, tidigare Chef för Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan. Kommentar från Beatrice Ask (M) samt Mattias Ottosson (S). Antal deltagare: 56

21 mars: Årsmöte Rifo, val av styrelse och andra stadgeenliga ärenden

21 mars: Rifoseminarium, ” Forskningspolitiska propositioner – blev det som politiken tänkte?”, Vid seminariet medverkade Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet, Kerstin Eliasson, tidigare statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, Lars Leijonborg, tidigare utbildnings- och forskningsminister, Karin Markides, tidigare rektor Chalmers, Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, Egil Kallerud, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Panelsamtal med Thomas Strand, S, Betty Malmberg, M, Jennie Nilsson, S, Hans Rothenberg, M och Finn Bengtsson som modererade. Antal deltagare: 89

11 april: Rifoseminarium i samarbete med Riksbankens jubileumsfond, ”Forskningsbaserat beslutsfattande inom alkohol- och socialpolitik”. Vid seminariet medverkade Helena Bergman, docent i historia vid Södertörns högskola respektive Anders Bergmark, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Antal deltagare: 28.

19 april: Rifo/IVA kunskapslunch, ”Man måste tänka klart – hur motverkar vi veten-skapsförnekelse, faktaresistens och fake news?”. Vid seminariet medverkade Emma Frans, forskare vid Karolinska Institutet och skribent i Svenska Dagbladet samt Annika Hedås Falk, chef för pedagogisk utveckling på Nobel Center. Antal deltagare: 28 26 april: Rifo/KVA kunskapslunch, ”Rening av mikroföroreningar i avloppsvatten – en del av ett hållbart samhälle?”. Vid seminariet medverkade Emma Undeman, miljökemist vid Stockholms universitets Östersjöcentrum samt Christian Baresel, vattenexpert och föreståndare Hammarby Sjöstadsverk, IVL Svenska Miljöinstitutet. Antal deltagare: 26

17 maj: Rifo-seminarium i samarbete med Institutet för framtidsstudier; ”Integrationen av unga med invandrarbakgrund – vad säger forskningen?”. Vid seminariet medverkade Carina Mood, professor i sociologi, Jan O. Jonsson, professor i sociologi, Frida Rudolphi, fil. dr. i sociologi samt Stephanie Plenty, fil. dr. psykologi. Raimo Pärssinen, (S) och Jessica Polfjärd, (M), gav reflektioner. Antal deltagare: 55.

24 maj: Rifo/IVA kunskapslunch, ”Den finska universitetsreformen 2010 – vad betydde den och vad kan vi lära oss?”. Vid seminariet medverkade Tuula Teeri, IVAs VD, tidigare rektor för Aalto-universitetet. Antal deltagare: 17

28 maj i Luleå: Rifo-seminarium i samarbete med IVA Nord och Luleå tekniska universitet, ”Innovation i norr – forskning inom rymd, gruva, artificiell intelligens och datacenter”. Vid seminariet medverkade Erik Höglund, prorektor vid LTU Tor Björn Minde, CEO Rise SICS North, Reza Emami, professor i rymdtekniska system, Conny Hökfors och Marita Holst LTU Business/LTU. Ett panelsamtal hölls med Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid LTU och Thomas Strand där Jennie Hägg Wilhelmsson var moderator. Antal deltagare: 62

14 juni: Rifoseminarium i samarbete med Riksbankens jubileumsfond, ”Kulturarv – vems är det?”. Vid seminariet medverkade Hans Ruin, professor i filosofi, Johan Hegardt, docent i arkeologi, Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi, Peter Aronsson, professor i historia. Reflektioner gjordes av Olof Lavesson (M) och Ida Karkiainen (S). Antal deltagare: 55

24 okt: Extra årsmöte, fyllnadsval styrelsen.

24 okt: Rifoseminarium ”Väljarna, partierna och medierna i valet 2018 – ny forskning”. Vid seminariet medverkade Lars Nord, professor i politisk kommunikation, Ingela Wadbring, professor i journalistik och Marie Grusell, docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Antal deltagare: 89

8 nov: Rifo/IVA kunskapslunch, ”AI och digitalisering – nya krav på lagar och regler”, Vid seminariet medverkade Peter Wahlgren, professor och föreståndare för Institutet för rättsinformatik vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet samt Elena Fersman, forskningschef på Ericsson Research adjungerad professor i cyberfysiska system på KTH. Antal deltagare: 36

14 nov: Rifoseminarium i samarbete med Forska!Sverige, ”Agenda för hälsa och välstånd – status 2018”. Vid seminariet medverkade Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, Katrine Riklund, prorektor Umeå universitet, Tobias Alfvén, vice ordförande Svenska Läkaresällskapet, Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer, Anders Sylvan, landstingsdirektör VLL, Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer, Anders Blanck, VD LIF. I ett panelsamtal med riksdagsledamöter medverkade Betty Malmberg, (M), Anders Lönnberg, (S), Fredrik Christensson, (C), Lina Nordquist, (L), Robert Stenkvist, (SD) och Pia Steensland, (KD). Antal deltagare: 79

21 nov: kunskapslunch tema Elektrifiering för framtidens uthålliga samhälle – behov och hinder med batterier inom energi- och transportsystem? Vid seminariet medverkade professor Lina Bertling Tjernberg, KTH, docent Anders Nordelöf, Chalmers samt Magnus Höglund, Scania. Antal deltagare: 25

21 nov: Rifoseminarium i samarbete med KVA, ” Nobelprisen 2018 i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Ekonomipriset”. Vid seminariet medverkade Betty Malmberg, Göran K. Hansson, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien, Mats Larsson, Nobelkommittén för fysik, Pernilla Wittung-Stafshede, ledamot vid Kungl. Vetenskapsakademien, John Hassler, Ekonomipriskommittén, Olle Kämpe, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet. Antal deltagare: 84

28 nov: Rifoseminarium i samarbete med Riksbankens jubileumsfond, ”Internationella forskningspolitiska trender och deras betydelse för Sverige”. Vid seminariet medverkade professor Merle Jacob, Lunds universitet och docent Filip Wijkström, Handelshögskolan i Stockholm, Fredrik Persson-Lahusen, Riksbankens Jubileumsfond samt Betty Malmberg. Antal deltagare: 53

4 dec: ”Framsteg inom forskning och teknik 2018. IVAs årliga mottagning för riksdagsledamöter. Antal deltagare: 105.

6 dec: Rifo/IVA kunskapslunch, ”Plastens roll i framtidens samhälle”. Vid seminariet medverkade Jonas Enebro, senior forskare inom polymerteknik på RISE Research Institutes of Sweden, samt Magnus Huss, förbundsdirektör på IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige. Antal deltagare: 23.

11 dec: Rifoseminarium i samarbete med Nobel center, ”Möt 2018 års Nobelpristagare”. Vid seminariet medverkade talman Andreas, professor Frances Arnold, Californa Institute of Technology (kemipristagare) och professor Tasuku Honjo, Profesor Kyoto universitet (medicinpristagare), Betty Malmberg och Anna Sjöström Douagi, programchef Nobel center. Antal deltagare: 172.

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Valda vid årsmötet den 21 mars 2018

Ordinarie ledamöter                     Suppleanter
Rdl Thomas Strand, S                    Rdl Anna-Caren Sätherberg, S
Rdl Finn Bengtsson, M                  Rdl Betty Malmberg, M
Rdl Ulrika Carlsson, C                    Rdl Kristina Yngwe, C
Rdl Elisabet Knutsson, MP            Rdl Emma Nohrén, MP
Rdl Linda Snecker, V                      Rdl Emma Wallrup, V
Rdl Sofia Damm, KD                       Rdl Aron Modig, KD
Rdl Said Abdu, L
Rdl Robert Stenkvist, SD                Rdl Carina Herrstedt, SD

Professor Lina Bertling Tjernberg    Professor Anna Dreber Almenberg
Professor Martin Jakobsson                Med.dr. Martin Wikström
Professor Sophia Hober
Docent Carl-Gustaf Thornström
Professor Hans Hertz
Professor Stefan Bengtson
Professor Barbara Cannon
Docent David Håkansson

Vid extra årsmöte den 24 oktober gjordes följande fyllnadsval
Ordinarie ledamöter                        Suppleanter
Betty Malmberg, (M)                        Erik Bengtzboe, (M)
Gunilla Svantorp, (S)                        Linus Sköld, (S)
Robert Stenkvist, (SD)                      Jörgen Grubb, (SD)
Fredrik Christensson, (C)                Ulrika Heie, (C)
Ilona Szatmari Waldau, (V)
Pia Steensland, (KD)                         Ingemar Kihlström, (KD)
Lina Nordquist, (L)                           Helena Gellerman, (L)
Anna Sibinska, (MP)                         Maria Gardfjell, (MP)

Under 2018 har riksdagsledamot Thomas Strand varit sällskapets ordförande och Lina Bertling Tjernberg vice ordförande. Vid det extra årsmötet 24 oktober valdes riksdagsledamot Betty Malmberg till ny ordförande och Lina Bertling Tjernberg kvarstod som vice ordförande. Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden. Styrelsen har utsett ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och två ledamöter i styrelsen. Arbetsutskottet bestod fram till extra årsmöte av Thomas Strand, Finn Bengtsson, Lina Bertling Tjernberg och Martin Jakobsson. Efter det extra årsmötet utsåg styrelsen Betty Malmberg och Gunilla Svantorp att tillsammans med Lina och Martin utgöra arbetsutskott. Rifos kansli har handhavits av Lars Eriksson, forskningssekreterare, utvärderings- och forskningssekretariatet vid utskottsavdelningen. Arbetsutskottet har sammanträtt ett flertal tillfällen under året och därutöver har presidiet haft ett flertal överläggningar. Vid årsmötet valdes till revisorer Per-Ingvar Johnsson och Edvard Fleetwood. Thomas Strand har varit ledamot i styrelsen för föreningen Vetenskap & Allmänhet för Rifos räkning fram till det extra årsmötet varvid Betty Malmberg tog vid. Medlemmar 31 december 2018 Sällskapet hade vid årsskiftet nära 570 medlemmar, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Under året har en genomgång gjorts av medlemsmatrikeln i syfte att aktualisera medlemskapen. I samband med riksdagsvalet tillkom flera nytillträdda riksdagsledamöter, samtidigt som flera lämnade riksdagen. Antalet aktiva riksdagsledamöter uppgick till ett 80-tal medlemmar. Därutöver finns ett drygt 50-tal tidigare riksdagsledamöter som medlemmar.

Resultat- och balansräkning 2018-12-31
Tillgångar                                  2018         2017
Bank                                      226 447    209 961
Övr förutb kostn o
uppl intäkter                          64 900       64 600
Summa                                  291 347     274 561

Skulder
Leverantörsskulder              64 900     65 415
Ej förbrukade anslag          226 217   207 845
Upplupna kostnader/
Förutbet intäkter                            0        1 100
Övriga kortfr. skulder               230           201   
Summa                                 291 347     274 561

Resultaträkning 2018
Intäkter                                     2018            2017
Förbrukade anslag            246 628       306 061
Medlemsintäkter                   6 900          13 850
Summa                                253 528          319 911

Kostnader
Hemsida m.m                      -1 906             -1 941
Arvoden                              -50 000           -50 000
Resekostnader                 -34 968            -60 683
Kontorskostnader             -2 533              -2 793
Möteskostnader            -141 652          -185 965
Medlemsavgifter            -14 600              -14 400
Övriga kostnader             -7 869               -4 129
Summa                          -253 528            -319 911

Kommentarer till balans- och resultaträkningen Rifo har ett avtal med IVA om ekonomiadministrativt stöd som debiteras med 50 000 kr per år. Rifo är medlem i föreningen Vetenskap & Allmänhet och erlägger där en årlig medlemsavgift (14 800 kr). På intäktssidan erhöll Rifo ett verksamhetsbidrag från riksdagsförvaltningen på 265 000 kronor. Årsmötet beslutade att för 2018 ha en frivillig medlemsavgift. Under året har sammanlagt 6 900 kronor inbetalats i frivillig avgift.

Stockholm den 24 januari 2019

Betty Malmberg                        Lina Bertling Tjernberg
ordförande                                vice ordförande

Gunilla Svantorp                       Martin Jakobsson