Förslag till föredragningslista för Rifos årsmöte 2019

Plats: Förstakammarsalen, entré Riksplan
Datum: Onsdagen den 27 mars kl. 17:00

1. Öppnande
2. Fastställande av föredragningslista
3. Val av ordförande för förhandlingarna
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två justeringsmän
6. Behandling av styrelsens och revisorernas berättelser
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande
9. Val av vice ordförande
10. Val av övriga styrelseledamöter
11. Val av styrelsesuppleanter
12. Val av två revisorer jämte suppleanter
13. Årsavgiften för 2019
14. Övriga frågor
15. Avslutning