Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen har under året arbetat utifrån strategin för verksamheten som tidigare beslutats.  Den består i att Rifo fortsatt ska erbjuda en möjlighet till kunskapsfördjupning och ökad bildning, främst för politiker, men även för forskare. Rifo bör kunna spela en större roll i riksdagen än hittills för att föra in forskningsrön i beslutsprocessen. Rifo ska vara en arena för idéutbyte och ge möjligheter att knyta nya kontakter. Vid Rifos aktiviteter är det viktigt att det finns utrymme för samtal och diskussion. Någon form av samkväm i samband med mötena där informella samtal kan föras är fortsatt viktigt.

Av strategin framgår vidare att samarbetet med akademierna (KVA, IVA, Sveriges unga akademi, KSLA) är värdefullt och bör fortsätta. Det gäller även samarbetet med forskningsfinansiärer (t.ex. Riksbankens Jubileumsfond) och andra verksamma organisationer inom området (t.ex. Vetenskap & Allmänhet, Institutet för framtidsstudier, Forska!Sverige). Vid planering och utformning av aktiviteter bör beaktas några viktiga områden: ökad internationalisering och globalisering, jämställdhet, mångfald, klimat och miljö. Rifo bör arrangera minst ett möte per år utanför Stockholm i samverkan med ett lärosäte eller en forskningsaktör. Rifo ska också vara fortsatt öppet för nya format av aktiviteter t.ex. fika med en forskare.

Under 2019 har 18 sammankomster arrangerats för Rifos medlemmar. Ämnena för seminarierna har i vanlig ordning sträckt sig över flera områden, där framträdande forskare och experter medverkat med anföranden som diskuterats i paneler och efterföljande samkväm. Några exempel på valda ämnen är forskningspolitik ur olika aspekter, elektrifieringen, klimatfrågor, folkbildning och forskning kring virussjukdomar.

Antalet deltagare vid Rifos arrangemang har varierat mellan 20 – 30 deltagare (kunskapsluncherna) till de större seminarierna i kammarsalarna som lockat mellan 70-150 deltagare. Antalet riksdagsledamöter vid seminarierna varierar mellan 5 till 30. Konkurrensen om ledamöternas tid är fortsatt stor och styrelsen är givet detta nöjd med utfallet under året, men kommer fortsatt göra insatser för att öka intresset och medverkan från riksdagsledamöter.

Styrelsen har under året, i enlighet med strategin, förlagt en aktivitet utanför Stockholm. Den 21 oktober arrangerade Rifo i samarbete med IVA Väst ett seminarium förlagt till Göteborg. I anslutning till seminariet fick styrelsen även tillfälle till ett studiebesök vid campus och överläggningar med universitetsledningen.

Rifo har sedan flera år erhållit värdefullt stöd från Riksdagsförvaltningen såväl genom verksamhetsbidrag som kanslistöd. Sedan 2007 hanteras Rifos kansli av Utvärderings- och forskningssekretariatet. Relationen finns reglerad i en överenskommelse mellan riksdagsförvaltningen och Rifo. Av avtalet framgår bl.a. att riksdagsförvaltningen åtar sig att lämna årligt stöd i form av kansliresurser motsvarande en halvtidstjänst.

Medlemskommunikationen sker huvudsakligen via hemsidan www.rifo.se och via särskilda e-postutskick. Därutöver har Rifo även ett konto på facebook. Sidan är öppen för alla att läsa och de med egna facebookkonton kan ”gilla” sidan och därmed få löpande uppdateringar om verksamheten, tips på aktiviteter och möjlighet att kommentera. Antalet följare uppgick vid årsskiftet till knappt 250. Riksdagens intranät har också givit möjligheter till spridning av information om Rifos arrangemang. I stort sett samtliga Rifoseminarier har aviserats via affischer i Riksdagens lokaler.

AKTIVITETER

Under år 2019 har följande arrangemang anordnats:

16 jan Rifoseminarium i samarbete med Riksbankens jubileumsfond.  ”Näringslivssamverkan och prestationsbaserad resurstilldelning inom universitetsvärlden – framgångsrecept eller fälla? Vid seminariet medverkade Maureen McKelvey, professor i industriell ekonomi och Anders Broström, docent i innovation och entreprenörskap. Antal deltagare: 63.

6 feb Rifoseminarium i samarbete med KSLA. ”Klimat, mat och skog – alla berörs!”. Vid seminariet medverkade Betty Malmberg, Lisa Sennerby Forsse, preses KSLA, Anders Wijkman, Göran Berndes, Jan Rundqvist, Maria Dirke, Martin Wierup och Anna Omazic. Antal deltagare: 25.

26 mar ”Fika med forskare – Samtal om Krig och fred”, Medverkande var Hanna Fjelde, Docent i freds- och konfliktvetenskap och Aryo Makko, docent i historia. Antal deltagare: 22

27 mar, ordinarie Årsmöte, val av styrelse och andra stadgeenliga ärenden.

27 mar ”Gör forskningen nytta?”. Vid seminariet medverkade Hans Ellegren, prof. i evolutionsbiologi, Åsa Wikforss, prof. i teoretisk filosofi, Olga Botner, prof. i experimentell elementarpartikelfysik, Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv, Lars Kloo, prof. i tillämpad kemi, huvudsekreterare för Natur- & Teknikvetenskap, Martin Jakobsson, prof. i maringeologi och geofysik. I en panel medverkade Betty Malmberg, M, Gunilla Svantorp, S, Fredrik Christensson, C och Robert Stenkvist, SD. Som moderator fungerade Göran K. Hansson, KVAs ständige sekreterare. Antal deltagare: 118.

10 apr Rifoseminarium, ”Elektrifieringen – hot och möjligheter”. Vid seminariet medverkade Lina Bertling Tjernberg, professor i Elkraftnät, Björn Hasselgren, forskare i infrastruktur och ekonomisk historia, Yvonne Ruwaida, affärsstrateg med förändringsarbete för innovation kring framtidens elnät och anläggningsstrategi, Maria Sunér Fleming, chef Energi, Infrastruktur och Miljö, Svenskt Näringsliv, Magnus Höglund, senior rådgivare, hållbara transporter, SCANIA, Anders Nordelöf, forskare inom livscykelanalys vid Chalmers samt temaledare för samhällsfrågor inom Swedish Electromobility Centre. I ett panelsamtal med riksdagsledamöter medverkade Helena Gellerman, L, Rickard Nordin, C, Monica Haider, S och Lotta Olsson, M. Antal deltagare: 84

24 apr Rifoseminarium ”Seniora forskare – hur tar högskolan tillvara på dem?”. Vid seminariet medverkade Fredrik Christensson, C, Peter Fritzell, ordförande Strömstad akademi, Anders Gustafsson, dekan forskning, KI och Leif Kari, vicerektor för utbildning, KTH och Maria Tenje, ordförande Sveriges unga akademi. Antal deltagare: 47.

8 maj Rifoseminarium i samarbete med Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademien. ”Stadsplanering för en hållbar stad”. Vid seminariet medverkade Betty Malmberg, Clas Tollin, docent kulturgeografi, Jonas Ebbesson professor i miljörätt, Lina Olsson, lektor urbana studier. Antal deltagare: 39.

14 maj ”Fika med forskare – En resa genom den moderna fysiken”. Medverkande var Sara Strandberg, lektor i elementarpartikelfysik och Martin Leijnse, docent i fysik. Antal deltagare: 21.

16 maj Rifo/IVAs kunskapslunch, ”Så klarar svensk industri klimatmålen”. Medverkande vid seminariet var Karin Byman, tekn. lic., projektledare för Vägval för klimatet, samt Patrik Thollander, professor i energisystem. Antal deltagare: 17.

16 okt Rifoseminarium ”Kultur, demokrati och mobilisering – i ett delat Sverige”. Vid seminariet medverkade Betty Malmberg, M, Gunilla Svantorp, S, Maria Graner, generalsekreterare vid Folkbildningsrådet, Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Joel Hedegaard, lektor,  Martin Hugo, lektor, Nazem Tahvilzadeh, forskare i urbana och regionala studier, Sofia Nyström, docent och lektor i vuxenpedagogik. I ett avslutande panelsamtal medverkade Helén Pettersson, S och Ulrika Heie, C. Moderatorer var Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet och David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden. Antal deltagare: 70.

21 okt Rifoseminarium i samarbete med IVA Väst. ”Vem äger informationen om mig och på vilka villkor?”. Vid seminariet medverkade Betty Malmberg, Christian Berg, grundare av Safer Society, Siren Hofvander, säkerhetskonsult på Cybercom, Karl-Johan Holm, vd Icomera. Seminariet moderades av Linda Olsson, projektledare och Jan Westberg, kommunikationsansvarig, IVAs projekt Digitalisering för ökad tillväxt. Antal deltagare: 77.

23 okt Rifoseminarium, ”Effektiva sätt att behandla alkoholberoende”. Vid seminariet medverkade Pia Steensland, KD, Lotta Borg Skoglund, PhD samt specialist i allmänmedicin och psykiatri, Sven Andreasson, professor och Sara Wallhed Finn, med.dr. och psykolog. Antal deltagare: 44

6 nov Rifoseminarium, ”Kan Sverige utmana Finland om artificiell intelligens?”. Vid seminariet medverkade Betty Malmberg och Fredrik Heintz, bitr professor i datavetenskap vid Linköpings universitet och ordförande i Svenska AI-sällskapet. Antal deltagare: 30.

6 nov Rifoseminarium ”Virusinfektioner – ett ökande hot mot folkhälsan”. Vid seminariet medverkade Betty Malmberg, Niklas Arnberg, Prof Virologi, Martin Wierup, Professor Emeritus, Björn Olsen, Prof infektionssjukdomar, Lennart Svensson, Prof Molekylär Virologi, Tomas Bergström. Prof Klinisk Mikrobiologi. Vid ett panelsamtal medverkade: Betty Malmberg, M, Niklas Karlsson, S, Lina Nordquist, L och Ilona Szatmari Waldau, V. Antal deltagare: 40.

13 nov Rifoseminarium i samarbete med Forska!Sverige, ”Nyckelfrågor inför kommande proposition om högre utbildning, forskning och innovation”. Vid seminariet medverkade Betty Malmberg, Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Jonas Bonnedahl, forskningschef Region Kalmar, Erik Renström, dekan vid medicinska fakulteten, Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer, Jakob Tellgren, VD för läkemedelsföretaget MSD Norden. Vid ett panelsamtal medverkade Helene Hellmark Knutsson, S, Kristina Axén Olin, M, Fredrik Christensson, C, Robert Stenkvist, SD, Pia Steensland, KD, Lina Nordquist, L, Ilona Szatmari Waldau, V och Mats Pertoft, MP. Antal deltagare: 100.

20 nov Rifoseminarium i samarbete med KVA ”Nobelprisen i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Ekonomipriset 2019”. Vid seminariet medverkade Betty Malmberg, Göran K. Hansson, Ständig sekreterare, Ulf Danielsson, Nobelkommittén för fysik,

Astrid Gräslund, ledamot, Peter Fredriksson, Ekonomipriskommittén, Jesper Haeggström, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet. Antal deltagare: 89.

26 nov ”Framsteg inom forskning och teknik 2019. IVAs årliga mottagning för riksdagsledamöter. Antal deltagare: 110.

11 dec Rifoseminarium i samrabte med Nobel Prize Museum. ”Möt 2019 års Nobelpristagare”. Vid seminariet medverkade nobelpristagarna Esther Duflo, Didier Queloz och Stanley Whittingham. Vidare medverkade talman Andreas Norlén, Helene Hellmark Knutsson, S och Betty Malmberg. Anna Sjöström Douagi, programchef Nobel Prize Museum modererade samtalet. Antal deltagare: 168

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Valda vid årsmötet den 27 mars 2019

Ordinarie ledamöter:                                               Suppleanter

Betty Malmberg (M), ordförande                            Erik Bengtzboe (M)
Gunilla Svantorp, (S)                                               Linus Sköld, (S)
Robert Stenkvist, (SD)                                             Jörgen Grubb, (SD)
Fredrik Christensson, (C)                                        Ulrika Heie, (C)               
Ilona Szatmari Waldau, (V)
Pia Steensland, (KD)                                               Ingemar Kihlström, (KD)
Lina Nordquist, (L)                                                  Helena Gellerman, (L)           Mats Berglund, (MP)                                               Maria Gardfjell, (MP)      
Lina Bertling Tjernberg, KTH, vice ordf.               Martin Wickström, IVA
Martin Jakobsson, Stockholms universitet              Robert Lagerström, KTH
Martin Wierup, SLU
Sergei Glavatskih, KTH
Stefan Bengtson, NRM                                           
Sophia Hober, KTH
Martin Leijnse, Lunds universitet
Barbara Cannon, Stockholms universitet

Efter att Erik Bengtzboe, M, lämnade riksdagen under sommaren 2019 beslutade styrelsen vid sitt sammanträde den 20 oktober att som ny suppleant för moderaterna adjungera Kristina Axén Ohlin.

Under 2019 har riksdagsledamot Betty Malmberg varit sällskapets ordförande och Lina Bertling Tjernberg vice ordförande. Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden.

Styrelsen har utsett ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och två ledamöter i styrelsen. Arbetsutskottet bestod av Betty Malmberg, Gunilla Svantorp, Lina Bertling Tjernberg och Martin Jakobsson. Rifos kansli har handhavits av Lars Eriksson, forskningssekreterare, utvärderings- och forskningssekretariatet vid utskottsavdelningen. Arbetsutskottet har sammanträtt ett flertal tillfällen under året och därutöver har presidiet haft ett flertal överläggningar. Vid årsmötet valdes till revisorer Per-Arne Håkansson och Edvard Fleetwood.

Betty Malmberg har varit ledamot i styrelsen för föreningen Vetenskap & Allmänhet för Rifos räkning.

Medlemmar 31 december 2019

Sällskapet hade vid årsskiftet drygt 600 medlemmar, vilket är en ökning med ett 30-tal medlemmar jämfört med föregående år. Under året har en genomgång gjorts av medlemsmatrikeln i syfte att aktualisera medlemskapen. I samband med riksdagsvalet tillkom flera nytillträdda riksdagsledamöter, samtidigt som flera lämnade riksdagen. Antalet aktiva riksdagsledamöter uppgick till ett 90-tal medlemmar. Därutöver finns ett drygt 50-tal tidigare riksdagsledamöter som medlemmar.

Resultat- och balansräkning 2019-12-31

Balansräkning 2019-12-31
Tillgångar20192018
Bank148 472226 447
Övr förutb kostn o uppl intäkter65 40064 900
213 872291 347
Skulder
Leverantörsskulder24 56064 900
Ej förbrukade anslag189 313226 217
Övriga kortfristiga skulder0230
213 872291 347
Resultaträkning 2019
Intäkter20192018
Förbrukade anslag301 904246 628
Medlemsintäkter11 5006 900
313 404253 528
Kostnader
Resekostnader-36 585-34 968
Hemsida m.m-1 936-1 906
Arvoden-50 000-50 000
Kontorskostnader-2 336-2 533
Möteskostnader-201 595-141 652
Medlemsavgifter-14 900-14 600
Övriga kostnader-6 052-7 869
-313 404-253 528

Kommentarer till balans- och resultaträkningen

Rifo har ett avtal med IVA om ekonomiadministrativt stöd som debiteras med 50 000 kr per år. Rifo är medlem i föreningen Vetenskap & Allmänhet och erlägger där en årlig medlemsavgift (14 900 kr). På intäktssidan erhöll Rifo ett verksamhetsbidrag från riksdagsförvaltningen på 265 000 kronor. Årsmötet beslutade att för 2019 ha en frivillig medlemsavgift. Under året har 55 medlemmar sammanlagt erlagt 11 500 kronor i frivillig avgift.

Stockholm den 22 januari 2020

Betty Malmberg                                                       Lina Bertling Tjernberg
ordförande                                                               vice ordförande

Gunilla Svantorp                                                      Martin Jakobsson