Verksamhetsberättelse 2020

Verksamheten under 2020 har starkt präglats av konsekvenser från pandemin av Covid-19. Styrelsen hade planerat för ordinarie seminarier och annat under våren 2020, men fick från mars 2020 och framåt hastigt ställa om verksamheten. En hel del seminarier fick ställas in, men några kunde redan under våren ställas om till digitala versioner.

Rifo liksom hela övriga samhället fick snabbt sätta sig in i och lära sig de digitala förutsättningarna. Det har inneburit huvudsakligen positiva erfarenheter, bl.a. ökad tillgänglighet, nytt sätt att mötas, bättre dokumentationsmöjligheter, minskade kostnader, men har även ställt krav på mer administration och en hel del nybörjarmisstag. Ovissheten under våren kring hur länge pandemin skulle sträcka sig gjorde att styrelsen var tvungen att arbeta med parallella scenarier. Efter att smittspridningen minskat betydligt under sommaren väcktes förhoppningen om att åter kunna träffas fysiskt, men ganska tidigt fanns tecken på ökad spridning och styrelsen beslutade att genomföra samtliga arrangemang digitalt. Planeringen för aktiviteter våren 2021 är att fortsatt genomföra samtliga aktiviteter digitalt.

Rifos styrelse har sedan tidigare en strategi för verksamheten och av den framgår att samarbetet med akademierna (KVA, IVA, Sveriges unga akademi, KSLA) är värdefullt och bör fortsätta. Det gäller även samarbetet med forskningsfinansiärer (t.ex. Riksbankens Jubileumsfond) och andra verksamma organisationer inom området (t.ex. Vetenskap & Allmänhet, Institutet för framtidsstudier, Forska!Sverige). Samarbetet med externa organisationer har varit av stor betydelse vid genomförandet av seminarier i digital form eftersom Rifo saknat de nödvändig kompetens och resurser.

Enligt strategin ska Rifo sträva efter att nå medlemmar även utanför Stockholmsområdet samt vara öppen för nya format. Digitaliseringen har kunnat möta bägge dessa ambitioner på ett bra sätt. Flera seminarier har spelats in och finns öppet tillgängliga för alla intresserade på Rifos webbplats.

Planen var att under 2020 starta en ny omgång av Nätverksprogrammet mellan Rifo och Sveriges unga akademi. Pga smittspridning och restriktioner beslutades det att skjuta på programmet med ett förväntat genomförande under 2021.

Under 2020 har 8 sammankomster arrangerats för Rifos medlemmar. Ämnena för seminarierna har i vanlig ordning sträckt sig över flera områden, där framträdande forskare och experter medverkat med anföranden som diskuterats i paneler. Några exempel på valda ämnen är forskningspolitik ur olika aspekter, akademisk frihet, infångning av koldioxid och forskningsinfrastruktur.

Antalet deltagare vid Rifos arrangemang varierar normalt mellan 20 – 30 deltagare till de större seminarierna i kammarsalarna som lockar mellan 70-150 deltagare. Det nya digitala formatet har gjort att inbjudningarna i stort sett varit öppna för alla intresserade och antalet anmälda vid seminarierna har uppgått till 150 – 200 och uppskattningsvis ca 100 har i slutändan tagit del av seminarierna. Antalet riksdagsledamöter vid seminarierna har varit jämförbart med de som normalt genomförs fysiskt i riksdagshuset dvs 10 – 25 per seminarium.

Rifo har sedan flera år erhållit värdefullt stöd från Riksdagsförvaltningen såväl genom verksamhetsbidrag som kanslistöd. Sedan 2007 hanteras Rifos kansli av Utvärderings- och forskningssekretariatet. Relationen finns reglerad i en överenskommelse mellan riksdagsförvaltningen och Rifo. Av avtalet framgår bl.a. att riksdagsförvaltningen åtar sig att lämna årligt stöd i form av kansliresurser motsvarande en halvtidstjänst.

Medlemskommunikationen sker huvudsakligen via hemsidan www.rifo.se och via särskilda e-postutskick. Därutöver har Rifo även ett konto på facebook. Sidan är öppen för alla att läsa och de med egna facebookkonton kan ”gilla” sidan och därmed få löpande uppdateringar om verksamheten, tips på aktiviteter och möjlighet att kommentera. Antalet följare uppgick vid årsskiftet till knappt 265. Riksdagens intranät har också givit möjligheter till spridning av information om Rifos arrangemang.

AKTIVITETER

Under år 2020 har följande arrangemang anordnats:

22 jan Rifoseminarium ”Forskning och innovation för stärkt konkurrenskraft”. Vid seminariet medverkade Betty Malmberg, Darja Isaksson, Generaldirektör, VINNOVA, Joakim Amorim, programchef, Stiftelsen Strategisk forskning, Ulf Hall, chef externa relationer, KK-stiftelsen, Gert Nilson, teknisk direktör, Jernkontoret, Gunilla Svantorp, S, Helena Gellerman, L, Fredrik Christensson, C och Robert Stenkvist, SD.  Moderator: Peter Larsson, seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer. Antal deltagare: 90

5 feb Rifoseminarium i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet ”Forskning för en bättre värld – avgörande kunskap om gängvåld och ojämlikhet”. Vid seminariet medverkade Marika Hedin, vd för RJ och Stefan Svallfors, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid VR, Anna Hedlund, socialantropolog, Lunds universitet, Christoffer Carlsson, kriminolog, Institutet för Framtidsstudier, Ylva Almquist, folkhälsovetare/sociolog, Stockholms universitet och Daniel Waldenström, nationalekonom vid Institutet för Näringslivsforskning. Seminariet modererades av Fredrik Persson-Lahusen, historiker, kulturskribent och forskningssekreterare vid RJ. Antal deltagare: 110

1 april Webinarium i samarbete med IVA. ”Så kan Sverige bli världsledande inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi”. Vid seminariet medverkade Tuula Teeri, vd IVA och Åke Svensson, vd Teknikföretagen, Caroline Ankarcrona, IVA, Anna Kramers, KTH

Åsa Stenmarck, IVL, Åsa Östlund, RISE, Charlie Gullström, RISE, Anders Wijkman, författare och samhällsdebattör, Ingemar Nilsson, riksdagsledamot, Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot, Gunvor G. Ericson, statssekreterare och Paola Migliorini, Deputy Head of Unit ENV.B1, European Commission. Moderator för seminariet: Johan Kuylenstierna. Webinariet sändes live på nätet öppet för alla intresserade och oklart hur många som följde.

19 maj Webinarium i samarbete med KSLA. ” Innovativt, djärvt, hållbart – FoI för en grönare värld”. Vid seminariet medverkade Betty Malmberg, ordförande Rifo och Jan Fryk, preses KSLA, Måns Nilsson, vd Stockholm Environment Institute, Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen,  Charlotte Bengtsson, vd Skogforsk, Per Frankelius, Linköpings universitet, Markku Rummukainen, Lunds universitet och riksdagsledamöterna Mats Berglund, MP, Ulrika Heie, C, Staffan Eklöf, SD och Helene Hellmark Knutsson, S. Samtalsledare var Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet och Jens Mattsson, generaldirektör FOI. Webinariet sändes live på nätet öppet för alla intresserade och oklart hur många som följde. 150 hade anmält intresse att delta.

7 okt Webinarium i samarbete med Sveriges unga akademi. ”Är den akademiska friheten hotad? Vid seminariet medverkade Fredrik Christensson, riksdagsledamot, Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, Mats Ericson, ordförande SULF, Sanna Koskiniemi, ordförande SUA, Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet, Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet, Pia Steensland, riksdagsledamot. Anna Wetterbom, VD Sveriges unga akademi, modererar samtalet. Webinariet sändes live på nätet öppet för alla intresserade och oklart hur många som följde. 170 hade anmält intresse att delta.

4 nov Webinarium i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien. ”Infångning av koldioxid – var står tekniken?” Vid seminariet medverkade Betty Malmberg, ordförande Rifo, Martin Jakobsson, professor maringeologi och geofysik, Stockholms universitet och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, Markku Rummukainen, professor i klimatologi, Lunds universitet, Filip Johnsson, professor i energiteknik, Chalmers tekniska högskola, Gry Møl Mortensen, Statsgeolog, Sveriges Geologiska Undersökning och Cecilia Sundberg, docent och lektor i bioenergisystem, SLU och KTH. Webinariet sändes live på nätet öppet för alla intresserade och oklart hur många som följde. 150 hade anmält intresse att delta.

2 dec Webinarium i samarbete med Sveriges unga akademi. ”Framtiden för svensk forskningsinfrastruktur”. Vid seminariet medverkade Martin Leijnse, Rifo och Sveriges unga akademi, Björn Halleröd, Vetenskapsrådet, Anders Mikkelsen, professor i fysik, Hanna Isaksson, professor i biomedicinsk teknik, Staffan Lindberg, professor i statsvetenskap, Michael Tjernström, professor i meteorologi, Sophia Hober, professor i molekylär bioteknologi, Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia, Tobias Krantz, utredare i översynen av forskningsinfrastrukturen, Martin Jakobsson, professor maringeologi och geofysik. Betty Malmberg, riksdagsledamot och Gunilla Svantorp, riksdagsledamot och Sebastian Westenhoff, professor i biofysikalisk kemi. Webinariet sändes live på nätet öppet för alla intresserade och oklart hur många som följde. 160 hade anmält intresse att delta.

18 dec Webinarium i samarbete med IVA. ” Presentation av Forsknings- och innovationspropositionen”. Vid seminariet medverkade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Stefan Bengtsson, rektor Chalmers, Mikael Dahlgren, forskningschef ABB Sverige, Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova, Betty Malmberg, ordförande Rifo. IVAs vd Tuula Teeri inleder och sammanfattar webbinariet. Webbinariet sändes live på nätet öppet för alla intresserade och oklart hur många som följde.

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Valda vid årsmötet den 7 maj 2020

Ordinarie ledamöter:                                               Suppleanter

Betty Malmberg (M), ordförande                            Marie-Louise Hänel Sandström, (M)

Gunilla Svantorp, (S)                                               Linus Sköld, (S)

Robert Stenkvist, (SD)                                             Jörgen Grubb, (SD)

Fredrik Christensson, (C)                                        Ulrika Heie, (C)               

Ilona Szatmari Waldau, (V)                                     Hanna Gunnarsson, (V)

Pia Steensland, (KD)                                               Ingemar Kihlström, (KD)

Lina Nordquist, (L)                                                  Helena Gellerman, (L)          

Mats Berglund, (MP)                                               Maria Gardfjell, (MP)      

Lina Bertling Tjernberg, KTH, vice ordf.              
Martin Wickström, IVA
Martin Jakobsson, Stockholms universitet
Robert Lagerström, KTH
Martin Wierup, SLU
Sergei Glavatskih, KTH
Stefan Bengtson, NRM
Sophia Hober, KTH
Martin Leijnse, Lunds universitet
Barbara Cannon, Stockholms universitet

Under 2020 har riksdagsledamot Betty Malmberg varit sällskapets ordförande och Lina Bertling Tjernberg vice ordförande. Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden.

Styrelsen har utsett ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och två ledamöter i styrelsen. Arbetsutskottet bestod av Betty Malmberg, Gunilla Svantorp, Lina Bertling Tjernberg och Martin Jakobsson. Rifos kansli har handhavits av Lars Eriksson, forskningssekreterare, utvärderings- och forskningssekretariatet vid utskottsavdelningen. Arbetsutskottet har sammanträtt ett flertal tillfällen under året och därutöver har presidiet haft ett flertal överläggningar. Vid årsmötet valdes till revisorer Per-Arne Håkansson och Edvard Fleetwood samt Caroline Helmersson Olsson som revisorssuppleant.

Betty Malmberg har varit ledamot i styrelsen för föreningen Vetenskap & Allmänhet för Rifos räkning.

Medlemmar 31 december 2020

Sällskapet hade vid årsskiftet drygt 600 medlemmar. Under året har 40 nya medlemmar valts in i Rifo. Av dessa var 5 riksdagsledamöter och 35 forskare. Antalet aktiva riksdagsledamöter uppgick till ett drygt 80-tal medlemmar. Därutöver finns ett drygt 40-tal tidigare riksdagsledamöter som medlemmar.

Resultat- och balansräkning 2020-12-31

Balansräkning 2020-12-31
Tillgångar 2020 2019
Bank 311 655 148 472
Övr förutb kostn o uppl intäkter 65 300 65 400
376 955 213 872
Skulder
Leverantörsskulder 15 300 24 560
Ej förbrukade anslag 361 455 189 313
Övriga kortfristiga skulder 200 0
376 955 213 872
Resultaträkning 2020
Intäkter 2020 2019
Förbrukade anslag 92 858 301 904
Medlemsintäkter 10 400 11 500
103 258 313 404
Kostnader
Resekostnader 0 -36 585
Hemsida m.m -1 636 -1 936
Arvoden -50 000 -50 000
Kontorskostnader -2 397 -2 336
Möteskostnader -25 870 -201 595
Medlemsavgifter -15 200 -14 900
Övriga kostnader -8 154 -6 052
-103 258 -313 404

Kommentarer till balans- och resultaträkningen

Rifo har ett avtal med IVA om ekonomiadministrativt stöd som debiteras med 50 000 kr per år. Rifo är medlem i föreningen Vetenskap & Allmänhet och erlägger där en årlig medlemsavgift (15 200 kr). På intäktssidan erhöll Rifo ett verksamhetsbidrag från riksdagsförvaltningen på 265 000 kronor. Årsmötet beslutade att för 2020 ha en frivillig medlemsavgift. Under året har 55 medlemmar sammanlagt erlagt 15 200 kronor i frivillig avgift. De väldigt speciella förutsättningar som gällt under 2020 har gjort att i stort sett inga traditionella seminarier kunnat hållas i riksdagshuset. Därmed har heller inte tillhörande normala kostnader uppstått för resor och boende för föredragshållare samt förtäring i anslutning till seminarierna. Det gör att för 2020 har föreningen en större positiv balans än beräknat.

Stockholm den 14 januari 2020

Betty Malmberg                                                       Lina Bertling Tjernberg
ordförande                                                               vice ordförande

Gunilla Svantorp                                                      Martin Jakobsson