Riksdagens forskningsdag 2021

Datum: torsdagen den 8 april

Dagen inleds med utskottsspecifika seminarier mellan kl. 10-11 där riksdagsledamöter tar del av forskares rön inom ämnen som utskotten själva valt att fördjupa sig i. Seminarierna hålls överlag digitalt via Skype och riktar sig huvudsakligen till riksdagsledamöterna i det berörda utskottet.

Nedan finns en förteckning över vilka ämnen respektive utskott valt att uppmärksamma samt vilka forskare som medverkar med presentationer.

Konstitutionsutskottet
Hur har Covid 19-pandemin påverkat konstitutionella förhållanden och upprätthållandet av fri- och rättigheter.

Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt vid Uppsala universitet
Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet.

Finansutskottet
Hur ska den framtida välfärden i kommuner och regioner finansieras

Lovisa Persson, fil. dr. i nationalekonomi och forskare vid Institutet för näringslivsforskning
Josefina Syssner, biträdande professor i kulturgeografi, Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.

Skatteutskottet
Forskningsöversikt inom skatteområdet

Bertil Wiman, professor i finansrätt vid Uppsala universitet
Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet

Justitieutskottet
Gängbrottslighet och utsatta områden, särskilt förhållandet mellan forskning och operativt polisarbete samt det brottsförebyggande arbetet

Manne Gerell, docent i kriminologi vid Malmö universitet
Fredrik Kärrholm, polisinspektör

Civilutskottet
Lösningar på bostadsbristen för dem med svag ekonomi samt sätt att stärka barns rättigheter och möjligheter att komma till tals inom ramen för den familjerättsliga regleringen

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH
Martin Grander, urban- och bostadsforskare vid Malmö universitet
Annika Rejmer, docent i rättssociologi vid Uppsala universitet

Utrikes- och utbildningsutskotten
Akademisk frihet i ett internationellt perspektiv

Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet samt forskningsledare för demokratimätningsprojekt Varieties of Democracy
Anna-Karin Johansson, generalsekreterare svenska UNESCO-rådet

Försvarsutskottet
Konsekvenser som följer av autonom våldsutövning – möjligheter och utmaningar med militär användning av ny teknik som artificiell intelligens – är AI det stora tekniksprånget?

Martin Hagström, bitr. forskningschef och forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Jessica Appelgren, analytiker internationell folkrätt, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Socialförsäkringsutskottet
Familjelivets påverkan på arbetslivet samt barnfamiljer i ekonomisk utsatthet och hur barnen påverkas av detta

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet
Ann-Zofie Duvander, professor i demografi vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Socialutskottet
Psykisk ohälsa bland äldre

Lena Dahlberg, docent i socialt arbete vid Karolinska institutet verksam vid Aging Research Center
Pär Bjälkebring, lektor verksam vid AgeCap centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

Kulturutskottet
Kulturens och idrottens betydelse för barn och unga med fokus på inlärning och hälsa

Anna Duberg, fil dr. fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri, Örebro universitet
Örjan de Manzano, fil. dr. neurologi, senior lab. manager, institutionen för neurovetenskap vid Karolinska institutet

Trafikutskottet
Framtidens transporter utifrån målen i agenda 2030 och klimatmålen

Maria Bratt Börjesson, professor i nationalekonomi med inriktning mot transporter vid Statens väg- och transportforskningsinstitut
Annika Nordlund, docent i psykologi samt forskningsledare för Transportforskningsenheten vid Umeå universitet.

Miljö- och jordbruksutskottet
Vattenforskning och tillgången till rent vatten

Gia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet
Karin Wiberg, professor organisk miljökemi vid Sveriges lantbruksuniversitet

Miljö- och jordbruksutskottet
Vattenforskning och tillgången till rent vatten

Gia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet
Karin Wiberg, professor organisk miljökemi vid Sveriges lantbruksuniversitet

Näringsutskottet
Omställningen av svensk ekonomi och företag

Monica Bellgran, professor i industriell produktionsledning vid KTH
David Sjödin, bitr. professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Arbetsmarknadsutskottet
Kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av pandemin för arbetslivet på såväl samhälls- som individnivå utifrån perspektiven omställning, digitalisering och kompetensförsörjning

Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet