Verksamhetsberättelse 2013

INLEDNING

Under år 2013 arrangerades 14 sammankomster för Rifos medlemmar, och därutöver hade styrelsen och presidiet en rad aktiviteter. En rad olika teman har berörts vid sammankomsterna, allt från forskning om psykiatri, och folkhälsa till gruvnäring och nya rön om klimatet. Det goda samarbetet med akademierna har under året fortsatt med flera gemensamt anordnade seminarier.  Ett exempel är den kunskapslunchserie som sedan tre år genomförs tillsammans med IVA som har blivit mycket framgångsrik med deltagande av mellan 15-25 riksdagsledamöter vid varje tillfälle. Samarbetet med KVA har fortsatt och särskilt de populärvetenskapliga presentationerna av nobelprisen lockar många åhörare. Vidare fortskrider samarbetet med Sveriges unga akademi där ett gemensamt nätverksprogram mellan riksdagsledamöter och forskare haft sin andra omgång (se vidare nedan). 

Under året genomförde en delegation ur styrelsen en studieresa till Skottland och Edinburgh under några dagar i augusti. Syftet med studiebesöket var att inhämta kunskaper om bl.a. det skotska systemet för högre utbildning och forskning, dialogen mellan akademi och parlament samt fördjupa kunskapen om den pågående rörelsen mot ett självständigt Skottland. Därutöver gav studieresan värdefulla tillfällen för styrelsen till strategiska diskussioner om föreningens fortsatta verksamhet.

Programmet var omfattande och inbegrep överläggningar med representanter för Skotska parlamentet, Scottish Science Advisory Council, Sveriges generalkonsulat i Edinburgh, University of Edinburgh, The Royal Society of Edinburgh, Edinburgh Research & Innovation Ltd samt Universities Scotland. Delegationen fick en bred bild av utvecklingen i Skottland och UK, bl.a. den pågående omvälvande processen kring eventuell självständighet samt fördjupningar inom högre utbildning, forskning och innovation. Insprängt i programmet hade delegationen ett flertal övningar med samtal kring Rifos verksamhet, såväl bakåtblickande som framåtblickande där reflektioner och inspel från skottland användes.

En andra omgång av Nätverksprogrammet för riksdagsledamöter och forskare genomfördes under året i samarbete mellan Rifo och Sveriges unga akademi. Syftet med programmet är att ge en ömsesidig inblick i en forskares respektive riksdagsledamots vardag, för att skapa en ökad förståelse dem mellan. Motsvarande program har framgångsrikt bedrivits i andra länder t.ex. i Storbritannien och vid EU-parlamentet. Ett pilotprojekt startades under 2012 med goda resultat. I 2013 års program medverkade fem par av riksdagsledamöter och forskare. Ett besöksprogram genomfördes i riksdagen den 16-17 oktober till vilket även deltagarna från 2012 års program var inbjudna. Under vintern har riksdagsledamöterna genomfört besök hos sina respektive forskare. En uppföljning kommer att ske under våren i samband med ett möte den 26 mars.

Antalet deltagare vid Rifos arrangemang har varierat mellan 20 – 30 deltagare (kunskapsluncherna) till de större seminarierna i kammarsalarna som lockat mellan 70-90 deltagare och i ett fall nästan 150 deltagare. Konkurrensen om ledamöternas tid är fortsatt stor med ett stort antal arrangemang både i riksdagshuset och externt.  Antalet seminarier som erbjudits Rifos medlemmar har under året varit i stort sett det samma som tidigare år.

Medlemskommunikationen sker huvudsakligen via hemsidan www.rifo.se och via särskilda e-postutskick. Därutöver har Rifo även ett konto på facebook. Sidan är öppen för alla att läsa och de med egna facebookkonton kan ”gilla” sidan och därmed få löpande uppdateringar om verksamheten, tips på aktiviteter och möjlighet att kommentera. Vid årsskiftet hade sidan drygt 130 personer som följare. Under året har Rifos kansli även på prov öppnat ett twitterkonto för att sprida information. Rifos kansli har fortsatt skickat ut elektroniska nyhetsbrev och under året har fyra nyhetsbrev tagits fram och skickats till samtliga medlemmar. Riksdagens intranät Helgonät har också givit möjligheter till spridning av information om Rifos arrangemang. I stort sett samtliga Rifoseminarier har aviserats via affischer i Riksdagens lokaler.

AKTIVITETER

Under år 2013 har följande arrangemang anordnats:

 23 januari: Lunchseminarium: ”Alkoholens skadeverkningar – vad säger forskningen?” Medverkande vid seminariet var Peter Allebeck, professor i socialmedicin, Karolinska institutet och Håkan Leifman, direktör för CAN, tidigare forskare vid SoRAD. Seminariet arrangerades inom ramen för riksdagens samverkansgrupp Antal deltagare: 38

28 januari: Rifo/IVA-seminarium i Lund, ”Sydsverige i en föränderlig värld – så gjorde vi, så gör vi, så gick det.” Medverkande var landshövding Margareta Pålsson, Mats Leifland, VD Medicon Village, Mats Ekstrand, VD Mobile Heights, Lennart Svensson, Region Skåne, Stephan Müchler, VD Sydsvenska handelskammaren och Per Eriksson, rektor Lunds universitet. Antal deltagare: 38 

14 februari: Rifo/IVAs kunskapslunch: ”Utmaningar och möjligheter för gruvnäringen – myter och fakta”. Medverkande var Magnus Ericsson, adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet och grundare av Raw Materials Group, samt Per-Erik Lindvall, Senior Vice President LKAB. Antal deltagare: 34

13 mars: Återträff för deltagarna i Nätverksprogrammet mellan Rifo och Sveriges unga akademi.

13 mars: Rifo-seminarium i samarbete med Stockholm Resilience Center,”Från globala låsningar till nationella lösningar”. Medverkande var Johan Rockström, professor och chef för Stockholm Resilience Centre, Mattias Klum, naturfotograf och filmare, Karl Hallding, forskare vid SEI och Maria Schultz, programdirektör vid Stockholm Resilience Centre. Vid panelsamtal medverkade Carl B Hamilton (FP), Per Bolund (MP) , Matilda Ernkrans (S) och Johan Hultberg (M). Antal deltagare: 145

20 mars: Årsmöte. Antal deltagare: 30

20 mars: Rifoseminarium ”Psykiatri för framtiden – att hantera psykisk ohälsas yttersta konsekvenser”. Medverkande var Ulf Rydberg, professor emeritus Karolinska Institutet, Danuta Wasserman, professor, chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, Karolinska Institutet, Britta Alin Åkerman, professor emerita, Karolinska Institutet, Gergö Hadlaczki, Karolinska Institutet, Professor Lars Hansson och docent Bengt Svensson, Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) vid Lunds universitet. Finn Bengtsson agerade moderator. Antal deltagare: 81

10 april: Lunchseminarium ”Varför blir barn feta – vad gör vi åt det?”. Medverkande vid seminariet var Susanne Eberstein, vice talman, Bo Werner, med.dr. överläkare inom barnhälsovården, Finn Rasmussen, professor socialmedicin samt Anna-Maria Fleetwood, Vetenskapsrådet, moderator. Seminariet arrangerades inom ramen för riksdagens samverkansgrupp Antal deltagare: 47

24 april: Rifoseminarium i samarbete med KVA ”Ökande ojämlikhet i hälsa – vad vet vi om orsakerna och vad kan vi göra för att förbättra situationen?”. Medverkande vid seminariet var Staffan Normark, KVA, Robert Erikson, Institutet för social forskning, Stockholms universitet, Viveca Östberg, Centre for Health Equity Studies (CHESS), samt Lars Terenius, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska sjukhuset. Antal deltagare: 45

15 maj: Rifoseminarium, ”Vad kan svenska lärosäten lära av Singapore?”. Medverkande var Yvonne Andersson, ordförande i Rifo, Bertil Andersson, professor, rektor för Nanyang Technological University (NTU), Singapore, samt Inderjit Singh, Ledamot av Singapores parlament, ordförande i NTU Board of Trustees’ Enterprise Committee. Finn Bengtsson agerade moderator. Antal deltagare: 61

27-30 augusti: Studieresa för delegation ur Rifos styrelse till Edinburgh. 14 deltagare.

2 oktober: Lunchseminarium: ”Klimatet fortsätter att förändras – hur mycket och vad bör vi göra?” Medverkande vid seminariet var Matilda Ernkrans (S) och Bengt-Anders Johansson (M), professor Markku Rummukainen, SMHI, Joakim Sonnegård, fil.dr. kanslichef Finanspolitiska rådet. Cissi Askwall, generalsekr Vetenskap & Allmänhet fungerade som moderator. Seminariet arrangerades inom ramen för riksdagens samverkansgrupp Antal deltagare: 73

16-17 oktober: Nätverksprogrammet Rifo-Sveriges unga akademi, besöksprogram i riksdagen. Antal deltagare: 20

23 oktober: Rifoseminarium i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond ”Förvaltning som business – om marknad och välfärd”. Medverkande vid seminariet var Urban Strandberg, Göteborgs universitet, Matilde Millares, Stockholms universitet, Ulrika Winblad, Uppsala universitet, Linda Nyberg, Lunds universitet, David Feltenius, Umeå universitet och Elin Wihlborg, Linköpings universitet. Vid panelsamtal medverkade Anders W Jonsson (C), Lena Hallengren (S), Finn Bengtsson (M), Thomas Strand (S) och Yvonne Andersson (KD). John Chrispinson fungerade som moderator. Antal deltagare: 98

6 november: Rifoseminarium i samarbete med KVA. Populärvetenskaplig presentation av Nobelprisen 2013 i fysik, kemi och medicin samt Ekonomipriset. Medverkande var Sven Lidin, Nobelkommittén för kemi, Lars Brink, Nobelkommittén för fysik, Peter Englund, Ekonomipriskommittén, Urban Lendahl och Göran K. Hansson, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet. Antal deltagare: 77

26 november: IVA i samarbete med Rifo. ”Framsteg inom forskning och teknik 2013”. Antal deltagare ca 100.

11 november: Rifoseminarium i samarbete med IVA. ”Vision Västsverige – nytänkande, innovation och entreprenörskap” i Göteborg. Medverkande vid seminariet var landshövding Lars Bäckström, Yvonne Andersson, Rifo, Patrik Andersson, Business Region Göteborg, Johan Carlsten och Jari Kinaret, Chalmers, Anna Nilsson-Ehle, Safer  Pether Wallin, Astazero, Lars Josefsson, Stenungsundsklustret, Matthias Rapp, Swedish Wind Power Technology Centre, Billy Johansson, Seabased och Karin Andersson, Lighthouse. Ett panelsamtal leddes av Johan Weigelt, IVA. Antal deltagare: 64

14 november: Rifo/IVAs kunskapslunch: ”Energieffektivisering i transportsektorn – hur lyckas vi med det?”. Medverkande vid seminariet var Jonas Åkerman, trafikforskare, KTH och Göran Persson, sektorchef på Siemens och medlem i styrgruppen för ”Ett energieffektivt samhälle”. Antal deltagare: 25

11 december: Rifo/IVAs kunskapslunch ”Kliniska studier – varför sådant rabalder?”. Medverkande vid seminariet var Fredrik Piehl, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och medicinskt ledningsansvarig för MS-vården vid Karolinska universitetssjukhuset, Viveka Åberg, medicinsk chef och ansvarig för kliniska prövningar vid Merck Serono, samt Arvid Söderhäll, projektledare för Prövningar för svensk medicin på IVA. Antal deltagare: 22 

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Valda vid årsmötet den 20 mars 2013

Ordinarie ledamöter
Rdl Yvonne Andersson, KD
Rdl Thomas Strand, S
Rdl Finn Bengtsson, M
Rdl Ulf Nilsson, FP
Rdl Ulrika Carlsson, C
Rdl Åsa Romson, MP
Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas styrelseplatser har varit vakanta.
Tekn. Dr. Fredrik Lagergren
Professor Kerstin Lidén
Professor Agneta Richter Dahlfors
Professor Lina Bertling Tjernberg
Docent Bo Öhngren
Docent Carl-Gustaf Thornström

Suppleanter (personliga)
Rdl Annika Eclund, KD
Rdl Ingela Nylund Watz, S
Rdl Betty Malmberg, M
Rdl Karin Granbom Ellison, FP
Rdl Emil Källström, C
Rdl Agneta Luttropp, MP
Rdl Tony Wiklander, SD
Hans Hertz (för Kerstin Lidén)
David Garpenståhl (för Lina Bertling Tjernberg)
Johan Weigelt (för Fredrik Lagergren)
Göran Östlin (för Agneta Richter Dahlfors)

Styrelsen har till styrelsen adjungerat professor Staffan Normark, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien, tekn. dr Björn O. Nilsson, verkställande direktör, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien samt med. dr, verkställande direktör, Anna Sjöström Douagi, Sveriges unga akademi fram till årsmötet 2013.

Under 2013 har riksdagsledamot Yvonne Andersson varit sällskapets ordförande och Fredrik Lagergren vice ordförande. Rifos kansli har handhavits av Lars Eriksson, forskningssekreterare, utvärderings- och forskningssekretariatet vid utskottsavdelningen. Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Styrelsen har utsett ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare med bistånd av kansliet. Därutöver har presidiet haft ett flertal överläggningar. Vid årsmötet valdes till revisorer riksdagsledamoten Christer Winbäck med tid. riksdagsledamoten Lennart Fremling som suppleant och Edvard Fleetwood med Bengt-Arne Vedin som suppleant.

Yvonne Andersson valdes i november 2010 som ledamot i styrelsen för föreningen Vetenskap & Allmänhet för två år.

Medlemmar 31 december 2013
Sällskapet har under året haft 496 medlemmar, vilket är en ökning med 36 medlemmar sedan föregående år. 

Resultat- och balansräkning 2013

  Tillgångar

13-12-31

  12-12-31

  Bank

202 427

279 856

  Förutbetalda kostnader

0

0

   

202 427

279 856

  Skulder    
  Leverantörsskulder

18 187

12 926

  Ej förbrukade anslag

184 240

264 728

  Upplupna kostnader/Förutbet intäkter

0

1 170

  Övriga kortfristiga skulder

0

1 032

   

202 427

279 856

       
  Resultaträkning 13-01-01–13-12-31    
  Intäkter

2013

2012

  Förbrukade anslag

345 488

294 137

  Medlemsintäkter

4 050

4 725

  Övriga intäkter

5

0

   

349 543

298 862

  Kostnader    
  Hemsida m.m

-1 424

-13 924

  Arvoden

-50 000

-50 000

  Resekostnader

-123 904

-56 995

  Kontorskostnader

-2 167

-2 167

  Möteskostnader

-146 224

-155 354

  Övriga kostnader

-25 825

-20 422

   

-349 543

-298 862

 Kommentarer till balans- och resultaträkningen
Rifo har ett avtal med IVA om ekonomiadministrativt stöd motsvarande 50 000 kr per år. Rifo är medlem i föreningen Vetenskap & Allmänhet och erlägger där en årlig medlemsavgift (14 200 kr). På intäktssidan erhöll Rifo ett verksamhetsstöd från riksdagsförvaltningen på 265 000 kronor år 2013. Årsmötet beslutade att för 2013 ha en frivillig medlemsavgift. Under 2013 har sammanlagt knappt 20 medlemmar inbetalat 4050 kr i frivillig avgift.

Stockholm den 30 januari 2014 

Yvonne Andersson                                                  Fredrik Lagergren
Ordförande                                                              vice ordförande

Finn Bengtsson                                                        Kerstin Lidén
Kassör                                                                      sekreterare

Thomas Strand                                                         Carl-Gustaf Thornström

Ulf Nilsson                                                               Agneta Richter Dahlfors

Ulrika Carlsson                                                        Bo Öhngren 

Åsa Romson                                                          Lina Bertling Tjernberg