Klartänkt – Vetenskaplig metod, att undvika tankefällor och argumentationsfel

Rifo vill uppmärksamma IVAs kampanj Klartänkt som har målet är att ge elever (och även vuxna!) verktyg för att kritiskt granska information och beskriva vad som karakteriserar det vetenskapliga tänkandet. IVA har tagit fram fyra kortfilmer på vardera teman vetenskaplig metod, källkritik, vetenskapshistoria, kritiskt tänkande och argumentationsfel. Det finns även en värdefull lärarhandledning framtagen.

Integrationen av unga med invandrarbakgrund – vad säger forskningen?

Datum: torsdag 17 maj kl. 12.00–13.30 (lunchsmörgås och kaffe serveras från kl. 11.30)
Lokal: L4-17, Ledamotshuset, Mynttorget 2

Hur ser integrationen ut för unga vars föräldrar är födda utomlands? Här presenteras ny forskning från en flerårig undersökning som gjorts parallellt i fyra europeiska länder med fokus på strukturell, social och kulturell integration.

 • Hur lyckas unga med invandrarbakgrund i sin utbildning, och med de första stegen på arbetsmarknaden?
 • Hur ser de sociala relationerna ut för unga med olika ursprung? Hur mycket umgås man med unga med annat ursprung, och hur varierar umgängesmönster med skolsegregation?
 • Har unga med invandrarbakgrund sämre levnadsvillkor än andra unga, i fråga om t.ex. ekonomi och psykisk ohälsa?
 • Hur går den kulturella integrationen för unga med invandrarbakgrund? Hur stora är skillnaderna i värderingar om t.ex. familj och jämställdhet, och minskar skillnaderna ju längre man varit i Sverige?

Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med Institutet för framtidsstudier där dessa frågor står i fokus! Läs mer!

 

#Hurvetdudet?

Rifo stödjer kampanjen Hur vet du det? Målet med kampanjen är att vetenskap ska få mer utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse. Lördagen den 14 april lanseras kampanjen runt om i landet, bl.a. i Stockholm på Norrmalmstorg kl. 14.

Lördagen den 14 april presenterades en debattartikel undertecknad av 53 organisationer (bl.a. Rifo).

Alla är välkomna! 

Forskningsbaserat beslutsfattande inom alkohol- och socialpolitik

Datum: onsdagen 11 april kl. 12.00-13.00 (lunchwrap serveras från kl. 11.30)
Plats: L4-17, Ledamotshuset, Mynttorget 2

 • Vad händer när forskningsbaserad kunskap, politiska ideal och starka känslor krockar?
 • Är evidensbaserade praktiker bättre än andra?
 • Vad kan vi lära av historiska och samtida möten mellan politik och vetenskap?

Det är några frågeställningar som står i fokus för ett lunchseminarium som Rifo i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) inbjuder dig till.

Vid seminariet presenteras nya forskningsresultat inom historia och socialt arbete av Helena Bergman respektive Anders Bergmark kring svensk alkoholpolitik och evidensbaserade praktiker (EPB) inom socialtjänsten.

 • Alkohol – ett omtvistat område. Hur har forskare och politiker samverkat kring utformningen av svensk alkoholpolitik under 1900-talet? Vad kan vi lära av detta?
 • EBP i socialtjänsten: Kan verksamheten verkligen baseras på vetenskaplig evidens? Vad sker när EBP anpassas till lokala omständigheter? Finns anledning att byta spår?

Riksbankens Jubileumsfond har tillsammans med Formas, Forte och Vetenskapsrådet, tagit initiativ till forskningsprogrammet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning som bl.a. belyser seminariets frågeställningar.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 9 april till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand
ordförande Rifo

Forskningspolitiska propositioner – blev det som politiken tänkte?

Datum: Onsdag 21 mars kl. 17.00-19.00
Plats: Förstakammarsalen, riksdagshuset, entré Riksplan

Ett seminarium där forskningspolitiska propositioner står i fokus. Vi följer upp propositionerna 2004 och 2008. Vad var den politiska inriktningen? Vilka effekter blev beständiga? Blev det som politiken tänkt sig? Och vad kan vi lära oss inför kommande forskningspolitiska propositioner?

Vid seminariet medverkar forskare och experter, ledande företrädare för de olika propositionerna samt företrädare för universitet och näringsliv. En panel av riksdagsledamöter diskuterar frågorna.

Program

 • Välkommen, Thomas Strand
 • Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet
 • Kerstin Eliasson, tidigare statssekreterare vid Utbildningsdepartementet
 • Lars Leijonborg, tidigare utbildnings- och forskningsminister
 • Reflektioner ur två perspektiv; Lärosätet och näringslivet: Karin Markides, tidigare rektor Chalmers, Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv
 • Egil Kallerud, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Reflektioner från riksdagsledamöter: Thomas Strand, S, Betty Malmberg, M, Jennie Nilsson, S (tbc), Hans Rothenberg, M.
 • Frågor och diskussion i plenum Finn Bengtsson, moderator

Efter seminariet bjuds det på mingel och förtäring i sammanbindningsbanan. Anmälan senast 18 mars till lars.j.eriksson@riksdagen.se

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand
Ordförande Rifo

Klarar vi livsmedelsförsörjningen – civilt försvar i en ny tid

Datum: Torsdag den 8 mars kl 12.00-14.00 Lunchsmörgås och kaffe serveras från kl. 11.30
Lokal:  L4-17, Ledamotshuset, entré Mynttorget 2

Samhället är beroende av ständig tillgång till livsmedel, energi och drivmedel, information och kommunikation, sjukvård, transporter och finansiella tjänster. En störning eller ett avbrott i försörjningsflöden i händelse av kris eller krig påverkar stora delar av samhället. I december lämnade Försvarsberedningen sin delrapport som pekade på brister i det civila försvaret som behöver avhjälpas. Det har saknats strategiska inriktningar och ambitionsnivåer för totalförsvarsplaneringen.

Livsmedelsförsörjningen är beroende av såväl produktion, lagerhållning och distribution. Vad säger forskningen om hur vi klarar det i händelse av kris?

 • Vilka prioriteringar behöver göras inom det civila försvaret?
 • Fröet till vår matproduktion – hur skulle en svensk utsädesberedskap kunna se ut?
 • Vad krävs för att upprätthålla livsmedelsförsörjningen under längre kriser eller krig?
 • Det militära försvaret – vilket stöd behöver försvarsmakten av det civila försvaret i händelse av kris?

Välkommen till ett Rifo-seminarium där frågor om livsmedel i relation till civilt försvar står i fokus! Läs mer om programmet!

Årsmöte 2018

Datum: Onsdagen den 21 mars kl. 16.30
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Rifos medlemmar, gamla som nya är välkomna till årsmöte. Här hittar du förslag till dagordning och verksamhetsberättelse för 2017. Förslag till styrelse samt revisorernas berättelse och annat underlag delas ut vid mötet.

Efter årsmötet inbjuds du till Rifo-seminarium med start kl. 17 på temat: Forskningspolitiska propositioner – blev det som politiken tänkte? Experter, forskare och politiker medverkar med föredrag och inlägg. Bland medverkande finns Kerstin Eliasson, Lars Leijonborg, Mats Benner, Egil Kallerud, Karin Markides och Tobias Krantz. Efter seminariet fortsätter samtalen med mingel och mat i sammanbindnkingsbanan. Ett mer detaljerat program skickas ut inom kort. Välkommen med din anmälan till Rifos kansli: lars.j.eriksson@riksdagen.se

Faktaresistens, fördomar och falska nyheter – vad kan forskning och folkbildning göra?

Datum: Onsdagen den 14 feb kl. 16.30-18.00 (insläpp från kl. 16.00)
Plats: Myntmatsalen, Riksdagshuset, entré Riksgatan 1

Förvrängda fakta, förutfattade meningar och rena felaktigheter är vanligt förekommande i samhällsdebatten. Samtidigt finns en ökad medvetenhet om problemen och om vikten av att basera diskussioner och beslut på kritiskt tänkande och forskningsbaserad kunskap.

Välkommen till ett dialogseminarium om forskningens och folkbildningens roll i det offentliga samtalet. Ta del av goda exempel och samtala om hur politiker, forskare, folkbildare och vi alla kan bidra till en konstruktiv debatt och mer kunskapsbaserade beslut. Seminariet avslutas med mingel och lättare förtäring.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Rifo, föreningen Vetenskap & Allmänhet och Studieförbunden.

Medverkande

 • Åsa Wikforss, professor filosofi vid Stockholms universitet
 • Per Svensson, politisk redaktör, Dagens Nyheter
 • Monica Widman-Lundmark, ordförande Studieförbunden
 • En panel av riksdagsledamöter, Finn Bengtsson, M, Ulrika Carlsson, C, Elisabet Knutsson, MP, Daniel Riazat, V, Robert Stenkvist, SD, Gunilla Svantorp, S, Christina Örnebjär, L
 • Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet och David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden, modererar samtalen.

Säkerhet och inpassering

Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. id-kontroll, passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid tid så viktigt att du kommer i god tid, receptionen är öppen från kl. 16.00. Om du kommer senare än kl. 16.30 måste detta anmälas i förväg.

Anmälan senast 9 februari till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se. OBS! Begränsat antal platser.

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand           Cissi Askwall               David Samuelsson
Ordförande Rifo         Gen. sekr. VA             Gen. sekr. Studieförbunden