Nobelprisen 2017

Datum: 22 november 2017, 17.00—18.30
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagen, entré Riksplan

nobel2012Välkommen till populärvetenskapliga presentationer av 2017 års Nobelpris i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Ledamöter Nobelkommittéerna och Ekonomipriskommittén berättar om den forskning som belönats.

Läs mer om inbjudan och program!

Agenda för hälsa och välstånd – status 2017

Datum: Onsdagen 29 november kl. 13.00-14.15 (Lunchsmörgås + kaffe serveras från kl. 12.30)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Här finns dokumentation från seminariet!

Välkommen till ett seminarium där Rifo tillsammans med Forska!Sverige presenterar och diskuterar åtgärdsförslag för att förbättra förutsättningarna för att stärka och dra större nytta av medicinsk forskning.

Vid seminariet kommer bland annat följande frågor att tas upp:

  • Ger regeringens arbete med att verkställa forskningspropositionen tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
  • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården, i syfte att hantera vårdkostnader och öka kvaliteten?
  • Hälsodata och användning av ny teknik – är vi på rätt väg inom vård och life science?
  • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Vid seminariet medverkar ledande professorer inom medicinsk forskning samt ledare inom vård och näringsliv. Riksdagsledamöter från berörda utskott diskuterar i en efterföljande panel.

Läs mer om inbjudan och program!

Lunchseminarium: Religionens roll i samhället

Datum: torsdagen 12 oktober kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, entré Riksplan

religionFrågan om religionens roll i den offentliga sfären har debatterats både i medier och akademiska sammanhang, men har religion en plats i den svenska politiska debatten? Hur påverkar olika medier relationen mellan religion, kultur och identitet? Vilken roll spelar religion i arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati?

Rifo bjuder i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) in dig till ett spännande lunchseminarium där forskningsresultat presenteras av forskare.

Vid seminariet medverkar Mia Lövheim, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet och Elena Namli, professor i etik vid Uppsala universitet.

Anmälan senast den 10 oktober till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand
ordförande Rifo

Demokratin och det nya offentliga samtalet – om nya mediavanor, ökad polarisering och förändrade maktförhållanden

Datum: onsdag 11 oktober kl. 17.00–19.00
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Idag präglas det offentliga samtalet inte sällan av en aggressiv åsiktskultur färgad av polarisering. Relaterad bildEn debatt har uppkommit om hoten mot offentlighetens principer och institutioner. Offentligheten påverkas av den ändrade mediebilden och mediekonsumtionen i samhället, där vi i mindre utsträckning delar en gemensam bild av nyhetsförmedling och i större utsträckning tycks söka oss till fora som bekräftar våra åsikter. Kunskapens roll och betydelse i offentligheten påverkas. De förändringar vi ser idag kan antas påverka såväl opinionsbildning och maktfördelning som faktiska politiska beslut.

  • Hur påverkar situationen politiska partiers möjligheter att nå ut med budskap och argument?
  • Hur möter skolan och utbildningsväsendet den nya situationen?
  • Vad kan samhället göra för att värna och utveckla offentligheten i nya former?

Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med Institutet för framtidsstudier där dessa frågor står i fokus! Läs mer om program och anmälan!

Manifestation för vetenskapen 22 april

Vi står bakom March for Science och de tre huvudprinciperna bakom manifestationen. Genom att stödja March for Science tar vi ställning för ett samhälle där vetenskap och fakta har en särställning i planering och beslutsfattande.

1. Vetenskapen är öppen, inkluderande och präglas av mångfald.
Vi verkar för en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap, präglad av mångfald som gör att många perspektiv synliggörs och fler frågor ställs. Vikten av kunskap, ett vetenskapligt angreppssätt och kritiskt tänkande ska ses som självklar i alla delar av samhället.

2. Forskning erkänns som en omistlig del av demokratin.
Forskningen är en del av samhället. Vi efterlyser en öppen dialog, där forskare och allmänheten delar med sig av sin kunskap och där synpunkter, frågor och förslag välkomnas och tas tillvara.

3. Beslutsfattande sker utifrån evidensbaserad kunskap.
Forskning är en förutsättning för att kunna lösa de stora samhällsutmaningar vi står inför. Politiska beslut måste därför vila på fakta och evidensbaserad kunskap.

Vi hoppas att så många av våra medlemmar som möjligt också vill stödja manifestationen den 22 april för en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap!

Läs mer på marchforscience.se

Vad är ett kulturarv värt?

Datum: onsdag 22 mars kl. 17.30–19.00
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

palmyra.2De senaste årens oroligheter och väpnade konflikter bl.a. i mellanöstern har haft förödande konsekvenser för flera ovärderliga kulturella världsarv. Detta har rest frågor om internationella kulturarvsfrågor. Vårt svenska kulturarv står inte inför några liknande hot, men det finns skäl att diskutera värdet av såväl befintliga kulturarv, som sådana som kontinuerligt grävs upp av arkeologer och det som förvaras på museer.

  • Vilket är vårt ansvar för det internationella kulturarvet?
  • Hur värderar svenska folket kulturarvet?
  • Hur värderar politiken kulturarvet?

Välkommen till ett seminarium där Rifo inbjuder att diskutera dessa frågor!

Läs mer om programmet!