Lunchseminarium: Religionens roll i samhället

Datum: torsdagen 12 oktober kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, entré Riksplan

religionFrågan om religionens roll i den offentliga sfären har debatterats både i medier och akademiska sammanhang, men har religion en plats i den svenska politiska debatten? Hur påverkar olika medier relationen mellan religion, kultur och identitet? Vilken roll spelar religion i arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati?

Rifo bjuder i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) in dig till ett spännande lunchseminarium där forskningsresultat presenteras av forskare.

Vid seminariet medverkar Mia Lövheim, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet och Elena Namli, professor i etik vid Uppsala universitet.

Anmälan senast den 10 oktober till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand
ordförande Rifo

Demokratin och det nya offentliga samtalet – om nya mediavanor, ökad polarisering och förändrade maktförhållanden

Datum: onsdag 11 oktober kl. 17.00–19.00
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Idag präglas det offentliga samtalet inte sällan av en aggressiv åsiktskultur färgad av polarisering. Relaterad bildEn debatt har uppkommit om hoten mot offentlighetens principer och institutioner. Offentligheten påverkas av den ändrade mediebilden och mediekonsumtionen i samhället, där vi i mindre utsträckning delar en gemensam bild av nyhetsförmedling och i större utsträckning tycks söka oss till fora som bekräftar våra åsikter. Kunskapens roll och betydelse i offentligheten påverkas. De förändringar vi ser idag kan antas påverka såväl opinionsbildning och maktfördelning som faktiska politiska beslut.

  • Hur påverkar situationen politiska partiers möjligheter att nå ut med budskap och argument?
  • Hur möter skolan och utbildningsväsendet den nya situationen?
  • Vad kan samhället göra för att värna och utveckla offentligheten i nya former?

Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med Institutet för framtidsstudier där dessa frågor står i fokus! Läs mer om program och anmälan!

Manifestation för vetenskapen 22 april

Vi står bakom March for Science och de tre huvudprinciperna bakom manifestationen. Genom att stödja March for Science tar vi ställning för ett samhälle där vetenskap och fakta har en särställning i planering och beslutsfattande.

1. Vetenskapen är öppen, inkluderande och präglas av mångfald.
Vi verkar för en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap, präglad av mångfald som gör att många perspektiv synliggörs och fler frågor ställs. Vikten av kunskap, ett vetenskapligt angreppssätt och kritiskt tänkande ska ses som självklar i alla delar av samhället.

2. Forskning erkänns som en omistlig del av demokratin.
Forskningen är en del av samhället. Vi efterlyser en öppen dialog, där forskare och allmänheten delar med sig av sin kunskap och där synpunkter, frågor och förslag välkomnas och tas tillvara.

3. Beslutsfattande sker utifrån evidensbaserad kunskap.
Forskning är en förutsättning för att kunna lösa de stora samhällsutmaningar vi står inför. Politiska beslut måste därför vila på fakta och evidensbaserad kunskap.

Vi hoppas att så många av våra medlemmar som möjligt också vill stödja manifestationen den 22 april för en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap!

Läs mer på marchforscience.se

Vad är ett kulturarv värt?

Datum: onsdag 22 mars kl. 17.30–19.00
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

palmyra.2De senaste årens oroligheter och väpnade konflikter bl.a. i mellanöstern har haft förödande konsekvenser för flera ovärderliga kulturella världsarv. Detta har rest frågor om internationella kulturarvsfrågor. Vårt svenska kulturarv står inte inför några liknande hot, men det finns skäl att diskutera värdet av såväl befintliga kulturarv, som sådana som kontinuerligt grävs upp av arkeologer och det som förvaras på museer.

  • Vilket är vårt ansvar för det internationella kulturarvet?
  • Hur värderar svenska folket kulturarvet?
  • Hur värderar politiken kulturarvet?

Välkommen till ett seminarium där Rifo inbjuder att diskutera dessa frågor!

Läs mer om programmet!

 

Lunchseminarium: Vem gillar vem i riksdagen?

Datum: torsdagen 30 mars kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)
Plats: L4-17, Ledamotshuset, Mynttorget 2

Rifo bjuder i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) in dig till ett lunchseminarium där nya forskningsresultat presenteras av forskare.

Läs mer om inbjudan och program!

Årsmöte 2017

klubbaDatum: Onsdagen den 22 mars kl. 17
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Rifos medlemmar, gamla som nya är välkomna till årsmöte. Här hittar du förslag till dagordning och verksamhetsberättelse för 2016. Förslag till styrelse samt revisorernas berättelse och annat underlag delas ut vid mötet.

Direkt efter årsmötet hålls ett Rifo-seminarium kl. 17.30 på temat Vad är ett kulturarv värt?.

Efter seminariet fortsätter samtalen med mingel och mat i Sammanbidningsbanan.

Välkommen med din anmälan till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Mat och hälsa – vad säger forskningen?

Datum: måndagen den 27 februari kl. 14.00-16.00
Plats: Konsertsalen på Musikhögskolan (OBS! ny lokal), Örebro universitet

Mat och hälsa engagerar de flesta av oss. Mat är en nödvändighet för vår överlevnad samtidigt som det är en källa till njutning. Mat påverkar vår hälsa och välbefinnande. Det finns många uppfattningar om vilken kost som gynnar eller missgynnar hälsan. Politiker ställs inför dilemman när beslut ska fattas. Det vetenskapliga underlaget är av avgörande betydelse i dessa sammanhang, men vetenskapen ger oss också insikt hur vi på sikt kan möta stora samhällsutmaningar med hjälp av rätt matval.

Sambandet mellan mat och hälsa är inte självklar. Maten innehåller många komponenter och hur vet vi vilka som spelar roll för hälsan? Även andra faktorer som livsstil, anlag och socioekonomiska faktorer påverkar. Vad vet vi om sambanden mellan mat och hälsa, och hur ser vi på hållbarhetsperspektivet? Hur arbetar forskarna för att få svar på frågorna?

Rifo tillsammans med Örebro universitet välkomnar till ett seminarium där dessa frågeställningar kommer att belysas av forskare och riksdagsledamöter. Läs mer om programmet!