Nyhetsbrev juni 2019

Alldeles snart är säsongen över och sommarledigheterna tar vid. Rifos styrelse har fortsatt planerat aktiviteter för höstens program och vill gärna att du redan nu noterar datum i din kalender. Nästa Riksmöte öppnar den 10 september och snart därefter drar Rifo igång sin verksamhet. Här är några Rifoseminarier som är långt gångna i planeringen och du kommer få en detaljerad inbjudan efter sommaren.

Onsdag 9 okt, återträff Nätverksprogrammet Rifo och Sveriges unga akademi (endast inbjudna)

Onsdag 16 oktober kl. 17, förstakammarsalen: Kultur, demokrati och mobilisering – i ett delat Sverige. Sverige har en lång och stolt tradition av folkbildningsinsatser via folkhögskolor, bibliotek, studieförbund, forskning och public service. Genom folkbildningens insatser kan demokratin stärkas, människors handlingskraft stödjas, utbildnings- och bildningsbehov i samhället fyllas och alla medborgare kan ges tillgång till kulturlivet. Folkbildningen är en väg att möta utmaningarna kring ett delat land med ökat utanförskap, klyftor mellan stad och landsbygd och att främja ett nödvändigt livslångt lärande. Flera forskningsprojekt har nyligen påvisat flera intressanta resultat kring detta.

Ett Rifo-seminarium som presenterar folkbildningen och vad forskningen säger om den.

Måndag 21 okt kl. 16, Chalmersska huset, Göteborg: Digitalisering för ökad konkurrenskraft, Ett Rifo-seminarium i samarbete med IVA Väst.

Onsdag 23 okt kl.12, lunchseminarium i riksdagshuset: Vad säger forskning om alkoholberoende och behandling av den? Vad händer i hjärnan vid utveckling av alkoholberoende, vilka insatser görs och behöver göras inom vård och prevention för att minska skadeverkningarna av alkohol är några frågeställningar som berörs.

Onsdag 6 nov kl. 17, förstakammarsalen: Virusinfektioner – ett ökande hot mot folkhälsan. Virusinfektionerna påverkar människors och djurs hälsa, hela vår samhällsekonomi, och utgör en omfattande belastning för sjukvården. Det finns framgångsrik svensk forskning om virus, men det behövs mer. Det finns nya tekniker och lösningar som ännu inte används i den utsträckning som vore optimalt. Välkommen till ett Rifoseminarium där dessa frågor står i fokus.

Onsdag 20 nov kl. 17, förstakammarsalen i samarbete med KVA: Nobelprisen 2019 – populärvetenskaplig presentation av den forskning som belönats med 2019 års nobelpris i medicin, fysik, kemi och ekonomi.

Planering pågår för ytterligare Rifo-aktiviteter under hösten.

Rifo önskar alla sina medlemmar en skön sommar och vi ses igen i höst!

Lunchseminarium: Stadsplanering för en hållbar stad

Datum: onsdagen 8 maj  kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

Städerna växer allt snabbare och kraven ökar på en stadsplanering som tar hänsyn till en mängd komplexa och inte sällan motstridiga intressen. Kunskap från forskningen är väsentlig för att klara utmaningarna att bygga ut städer hållbart med bevarade socioekonomiska, ekologiska och kulturella värden.

  • Hur påverkar värdeorienterad stadsplanering möjligheterna att bygga socialt hållbara städer?
  • Klarar vi miljömålen?
  • Vilka kulturella värden ska lyftas fram?

Det är några frågeställningar som står i fokus för ett lunchseminarium som Rifo i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien inbjuder dig till. Läs mer om inbjudan och program!

Styrelse för 2019 vald och Forskning gör nytta!

Den 27 mars höll Rifo ordinarie årsmöte och valde bl.a. styrelse för 2019. Betty Malmberg, (M) fick fortsatt förtroende som ordförande och Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, KTH som vice ordförande. Nya ledamöter i styrelsen är Mats Berglund (MP), Martin Wierup, professor emeritus från SLU, bl.a. verksam inom området djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet, nominerad av KSLA. Sergei Glavatskih, professor maskinelement vid KTH, nominerad av IVA. Martin Leijnse, docent i fysik vid Lunds universitet, nominerad av Sveriges unga akademi. Robert Lagerström, docent i systemarkitektur och IT-säkerhet vid KTH, nominerad av Sveriges unga akademi. Till ny revisor valdes Per-Arne Håkansson, (S).
Här kan du se hela styrelsens sammansättning.

Årsmötet riktade ett varmt tack till avgående ledamöterna Carl-Gustaf Thornström, Hans Hertz, David Håkansson och Anna Dreber Almenberg för deras insatser i styrelsen och till Per-Ingvar Johnsson, C, för hans insatser som revisor.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften fortsatt ska vara frivillig. Det senaste året har antalet inbetalningar sjunkit betydligt och Betty Malmberg riktade en vädjan till medlemmarna att bidra, bl.a. som ett sätt att visa att man uppskattar och fortsatt önskar Rifos aktiviteter.

Årsmötet följdes av ett Rifoseminarium i samarbete med KVA där frågan om nyttan med forskning stod i fokus. Hans Ellegren gav en presentation bl.a. över flera betydande innovationer som bottnar i nyfikenhetsstyrd forskning, svårigheterna att peka ut vägen till nytta, att nyttan bygger på flera kunskaper samt svagheter och hot mot svensk forskning. Under ledning av Göran K. Hansson samtalade en panel av forskare och riksdagsledamöter temat. Martin Jakobsson försökte avslutningsvis summera intrycken från samtalen och fann en gemensam ståndpunkt att forskning gör nytta och att det är viktigt att förankra detta hos allmänheten.

Seniora forskare – hur tar högskolan tillvara på dem?

Datum: onsdagen 24 april  kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

Många professorer vill fortsätta arbeta efter pensionsåldern och antalet anställda forskare över 65 år har ökat det senaste decenniet.  I många fall kan seniora professorer spela en viktig roll som mentorer för yngre forskare och även på andra sätt bidra till forskningen. Samtidigt är lärosätenas resurser begränsade och om fler professorer stannar kvar efter pension så minskar lärosätenas möjlighet att anställa yngre forskare. Vad innebär detta egentligen för lärosätena och resursfördelningen?

Flera lärosäten har beslutat om särskilda riktlinjer för anställning av professorer som vill fortsätta bedriva forskning efter pension. Två av dessa är Karolinska institutet (KI) och Kungliga tekniska högskolan (KTH) och de har intagit delvis olika ståndpunkter. Detta väcker frågor om vilken roll seniora forskare har på lärosätena.

Välkommen till Rifos lunchseminarium där dessa frågor står i fokus. Läs mer om inbjudan och program!

Medlemsavgift 2020

Rifos årsmöte har beslutat att medlemsavgiften ska vara frivillig. Genom medlemskap i Rifo erbjuds ett stort utbud av intressanta seminarier kring aktuella forskningsfrågor, tillfällen ges till stimulerande möten med nätverket m.m. Du får löpande inbjudningar och annan information per e-post. Frivillig medlemsavgift kan sättas in på bankgiro 810-9720 eller skickas per Swish till 070-631 2603, ange namn. Årsmötet fastställde att ett riktvärde för medlemsavgift är 100-200 kr, men nivån är frivillig.

Elektrifieringen – hot och möjligheter

Datum: Onsdag 10 april kl. 17.00-19.00
Plats: Förstakammarsalen, riksdagshuset, entré Riksplan

Elbilar, solpaneler, vindkraft, kapacitetsbrist, cyberangrepp, klimatförändringar, oväder och ett ständigt ökande elbehov. Kommer vårt nuvarande elnät och infrastruktur klara den omställning som pågår i samhället?

Elektricitetens flexibilitet som energikälla ger bra möjlighet till bred användning inom de flesta områden: transport, industri, uppvärmning, ljus, kommunikation och beräkning. Elkraftteknik är en avgörande teknik för att utforma system för att producera, överföra, distribuera och använda elektricitet. Utvecklingen av elektrifiering inom energi och transportsektorn sker i snabb takt med nya innovativa tekniklösningar. Detta ställer dock nya krav på infrastruktur och en samlad strategi. Infrastrukturen inom energi och transportsektorn behöver utvecklas för att möta dagens och framtida behov. Utvecklingen drivs dels av en omställning mot ett uthålligt samhälle men även av teknikutvecklingar liksom digitalisering samt behov av förnyelse i ett åldrat system.

Välkommen till ett Rifoseminarium där forskare och experter ger olika inspel och perspektiv av elektrifieringen, hur ser det ut, vilka möjligheter finns och vad bör göras. Rönen diskuteras tillsammans med riksdagsledamöter och övriga deltagare. Läs mer om programmet!

Gör forskningen nytta?

Datum: Onsdag 27 mars kl. 17.30-19.00
Plats: Förstakammarsalen, riksdagshuset, entré Riksplan

Sysselsättning, tillväxt och framtida välstånd är beroende av ny kunskap. Investeringar i forskning är därför en investering i framtiden. Grundläggande forskning är en av de främsta vägarna till ny kunskap. Stora resurser satsas varje år bl.a. på nyfikenhetsstyrd forskning vid våra universitet och högskolor. Satsning på grundläggande forskning kräver tålamod då tiden mellan genombrott och tillämpning ofta är mycket lång. Lösningar på problem hittas inte sällan där ingen har tänkt på att leta. Men hur stort är det ekonomiska värdet i att satsa på forskning? Finns det snabbare vägar till de stora genombrotten? Det finns en debatt om att forskning kanske borde styras mer, att staten ska peka ut samhällsutmaningar och sedan bestämma forskningen utifrån det. Vad vet vi om nyttan av nyfikenhetsstyrd forskning? Hur ligger Sverige till i en internationell jämförelse och vad bör göras?

Välkommen till ett Rifoseminarium i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien där dessa frågor står i fokus. Läs mer om programmet! H

Näringslivssamverkan och prestationsbaserad resurstilldelning inom universitetsvärlden – framgångsrecept eller fälla?

Datum: onsdagen 16 januari kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30) Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

Är det viktigt eller vanskligt att lärosäten samarbetar nära med näringslivet? Sker sådan samverkan i tillräckligt stor utsträckning? Är det riktigt eller orimligt att forskningsanslag fördelas utifrån antalet publiceringar och andra mätbara prestationer? Åsikterna i dessa forskningspolitiska frågor är ofta lika starka som kunskapsunderlaget begränsat.

Välkommen till en kunskapslunch i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond där dessa frågor diskuteras. Forskarna har undersökt vad som faktiskt sker när universitet och företag samverkar och presentationsbaserad resurstilldelning tillämpas och redogör för sina resultat och lärdomar.

Medverkande:

  • Maureen McKelvey, professor i industriell ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  • Anders Broström, docent i innovation och entreprenörskap vid KTH

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 14 januari till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Möt 2018 års Nobelpristagare

Datum: tisdag 11 dec kl. 13.30-14.30 (kaffe och kaka serveras efter seminariet i SBB)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan (från Norrbro)

Välkommen till en sammankomst där två av årets nobelpristagare delar med sig av sin forskning och sina erfarenheter.

headshotArnoldFrances Arnold Nobelpristagare i kemi 2018, belönas för sina upptäckter av riktad evolution av enzymer. Dessa enzymer kan användas för att tillverka allt från biobränsle till läkemedel. Frances Arnold är innehavare av Linus Pauling Professor of Chemical Engineering, Bioengineering and Biochemistry vid California Institute of Technology

 

Tasuku_HonjoTasuku Honjo Nobelpristagare i medicin 2018, belönas för sina upptäckter kring hur cancer kan behandlas genom att hämma immunförsvarets bromsar. Tasuku Honjo är professor i immunologi och verksam vid Kyoto universitet.

 

 

Program:

  • Talman Andreas Norlén öppnar och inleder seminariet
  • Kortare anföranden av Frances Arnold och Tasuku Honjo kring deras upptäckter
  • Frågestund med riksdagsledamöter. Betty Malmberg, Rifos ordförande inleder
  • Moderator: Anna Sjöström Douagi, programchef Nobel center

Efter seminariet inbjuds deltagarna till kaffe och riksdagskaka i Sammanbindningsbanan.

Seminariet anordnas av Rifo i samarbete med Nobel center.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Observera att detta alltid tar tid så du bör komma i god tid, helst kl. 13.15.

Anmälan senast den 7 december till Rifos kansli: lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkommen

Betty Malmberg
ordförande Rifo