Värdet av forskning – vägen ur pandemin

Tid: Ons 1 dec, kl.12.00-16.00 (Kaffe, te och fruktkorgar finns från kl.11 och smörgås serveras vid paus)
Plats: Andrakammarsalen, riksdagshuset

Program:

 • Välkomna!  Andreas Norlén, Riksdagens talman
 • Att driva på forskningens möjligheter att förbättra våra liv, Lena Gustafsson, ordförande Forska!Sverige och Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
 • Att stå i frontlinjen i kampen mot pandemin -våra erfarenheter. Anna Nilsson Vindefjärd i samtal med Matti Sällberg, professor, Karolinska Institutet, Ing-Marie Larsson, ordförande Riksföreningen för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor samt Richard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare

 (Paus Kl.13.20-14.10 Kaffe/te och smörgås)

 • Att stärka forskning och dra nytta av den i politiskt beslutsfattande – lärdomar och råd. Göran Hägglund, tidigare socialminister och partiledare (KD) i samtal med Ingvar Carlsson, tidigare statsminister och partiledare (S) samt Bengt Westerberg, tidigare socialminister och partiledare (L).
 • Att stärka forskning och dra nytta av den i politiskt beslutsfattande – hur jobbar våra politiker idag?  Göran Hägglund i samtal med riksdagsledamöter. Medverkande: Gunilla Svantorp, S, Marie-Louise Hänel Sandström, M, Pia Steensland, KD, Robert Stenkvist, SD, Fredrik Christensson, C, Lina Nordquist, L, Ilona Szatmári Waldau, V och Mats Berglund, MP.
 • Avslutning, Betty Malmberg, Rifos ordförande

Anmälan senast 28 november till: lars.j.eriksson@riksdagen.se

Säkerhet och inpassering
Arrangemanget är utformat med hänsyn till rådande restriktioner och rekommendationer. Vi förväntar oss att alla som deltar vid seminariet är vaccinerade och att man stannar hemma vid förkylningssymptom.

Säkerheten i riksdagshuset kräver vidare att kontroll sker vid inpassering i huset (säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Kom därför i god tid (reception öppnar från kl. 11.00).

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Nobelprisen i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt ekonomipriset 2021

Datum: 17 november,  kl. 16.30—18.00
FULLT! Inga fler anmälningar kan tas emot! 
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Välkommen till populärvetenskapliga presentationer av 2021 års Nobelpris i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Program

 • Välkomna! Betty Malmberg, Ordförande Rifo
 • Introduktion, Göran K. Hansson, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
 • Nobelpriset i fysik: De fann dolda mönster i klimatet och i andra komplexa fenomen, Thors Hans Hansson, Nobelkommittén för fysik vid Kungl. Vetenskapsakademien
 • Nobelpriset i kemi: Deras verktyg har revolutionerat bygget av molekyler, Berit Olofsson, Stockholms universitet
 • Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne: Naturliga experiment svarar på stora frågor, Peter Fredriksson, Ekonomipriskommittén vid Kungl. Vetenskapsakademien
 • Nobelpriset i fysiologi eller medicin: De upptäckte receptorer för temperatur och beröring, Anna Wedell, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet

Efter seminariet bjuds du på mingel med förtäring i sammanbindningsbanan. FULLT! Inga fler anmälningar kan tas emot!

Säkerhet och inpassering
Arrangemanget är utformat med hänsyn till rådande restriktioner och rekommendationer. Det finns ett tak för högsta antal externa gäster vid seminariet, så platserna är således begränsade och först till kvarn gäller. Vi förväntar oss att alla som deltar vid seminariet är vaccinerade och att man stannar hemma vid förkylningssymptom.

Säkerheten i riksdagshuset kräver vidare att kontroll sker vid inpassering i huset (säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Kom därför i god tid (dörrar öppnar från kl. 16.00).

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Datum: onsdagen den 13 oktober kl. 14.00-15.50
Plats: Andrakammarsalen

Här finns en TV-inspelning av seminariet där du kan ta del av seminariet!

Kan forskning styras effektivt utan att akademiens frihet och särart hotas?

Hur bör samverkan organiseras för att kunskap från lärosätena ska kunna tillämpas inom näringsliv, civilsamhälle och rättsväsende?

Vilken betydelse har forskningen haft för utformningen av svensk alkohol- och narkotikapolitik och införandet av evidensbaserade praktiker inom socialtjänsten?

Detta är några av de frågeställningar som diskuteras vid seminariet med utgångspunkt i ny forskning och konkreta exempel med relevans för en rad olika politikområden. Läs mer i program och inbjudan!

Rifo/IVAs kunskapslunch: Effekter av Tekniksprånget – studieval, attityder, genomströmning och examina

Tid:        Torsdagen den 22 april kl.12.00-13.00
Plats:    Här kan du ta del av webinariet i efterhand

Här kan du läsa faktablad om resultaten: Studie om Tekniksprångets effekter

Sverige behöver fler ingenjörer. För att bidra till att säkra den kompetensförsörjning som krävs för att möta samhällsutmaningarna så driver IVA sedan 2012 praktikprogrammet Tekniksprånget. Syftet är att stärka rekryteringen till högre tekniska utbildningar och bredda mångfalden bland dem som söker, med ett särskilt fokus på unga kvinnor. Sedan starten har över 20 000 unga vuxna sökt till Tekniksprånget och knappt 5 000 har erbjudits och genomgått praktik. Hälften av dessa är unga kvinnor.

I en nyligen genomförd studie har data från SCB använts för att analysera vad som sker efter praktiken. Hur många går vidare till högre studier, vilka studieval görs, fullföljs utbildningarna? Kunskapslunchen inleds med en presentation av data från undersökningen. Därefter kommenteras Tekniksprångets betydelse för rekryteringen till högre tekniska studier och den framtida kompetensförsörjningen av företrädare för både högskolesektorn och näringslivet.

Vid kunskapslunchen medverkar Helena Gyrulf, civ.ing., verksamhetschef för Tekniksprånget på IVA, Birgitta Bergvall-Kåreborn, professor i informatik och rektor vid Luleå Tekniska Universitet Jan-Eric Sundgren, professor em. i tunnfilmsfysik och senior rådgivare till Teknikföretagen, tidigare rektor för Chalmers och befattningar i AB Volvos koncernledning

Både Birgitta Bergvall-Kåreborn och Jan-Eric Sundgren ingår i Tekniksprångets styrgrupp.

Anmälan senast den 21april till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se.

Teamslänk för uppkoppling till mötet skickas efter anmälan.

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg                                      Johan Weigelt
Ordförande Rifo                                     Akademisekreterare och vice vd, IVA

Hur kan vi hitta en lösning för ökad tillgång till vård och möte med läkare och övrig sjukvårdspersonal?

Datum: onsdagen 14 april kl. 10.15-11.30
Plats: Webinarium via Skype

Mötet mellan patient och läkare eller annan vårdpersonal är av stor vikt i vårdprocessen. Det är väsentligt att kvaliteten i mötet blir så bra som möjligt. Utvecklingen inom vården har varit att utrymmet blivit allt mindre. En utmaning för politiken är att bryta den utvecklingen och ge bättre förutsättningar. Den tekniska utvecklingen med olika digitala lösningar har skapat nya möjligheter både att öka omfattningen och att förbättra kvaliteten i mötet. Det pågår ett forsknings- och utvecklingsarbete på flera ställen i regioner och vid lärosäten. Vid detta seminarium kommer olika intressanta exempel att presenteras och diskuteras.

Program:

 • Välkomna! Barbara Cannon, professor fysiologi, fd. preses KVA, ledamot Rifos styrelse
 • Hur kan digitalisering underlätta för tillgänglighet inom vården, Johan Hultberg, riksdagsledamot, socialutskottet
 • En god och effektiv vård, Martin Nedergaard-Hansen, ortoped samt grundare och ordförande av partiet ”Bevara Akutsjukhusen”, Region Jönköpings län
 • Hur digitalisering inom diabetesvården, via Diabetesenkäten, kan göra patienten mer delaktig, förbättra behandlingen och underlätta mötet med läkaren, Katarina Eeg-Olofsson, med.dr. och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Hur kan digitala innovationer öka tillgängligheten i vården genom att möjliggöra nya sätt att (sam)skapa värde tillsammans med patienterna? Christian Colldén, forskare vid Centre for Healthcare Improvement, Chalmers och specialist inom psykiatri vid Sahlgrenska
 • Moderator, Marie-Louise Hänel Sandström, riksdagsledamot i utbildningsutskottet, leg. läkare, specialist allmänmedicin,
  ledamot Rifos styrelse

Välkommen med din anmälan senast den 13 april till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se . Efter anmälan kommer du att få en inbjudan till Skype-mötet.

Hjärtligt välkommen!

Betty Malmberg
ordförande Rifo  

Vetenskapens roll för parlamentariskt beslutsfattande

Datum: torsdag 8 april kl. 11.10-12.10
Plats: Webbsändning riksdagens webb-TV. Klicka på denna länk så kommer du till webbsändningen.

För att lyfta fram vetenskapens värde för politik, demokrati och beslutsfattande har riksdagens talman Andreas Norlén tagit initiativ till en förmiddag där forskning och framtid står i fokus. Såväl utskott som enskilda ledamöter behöver få tillgång till kunskap om relevanta forskningsresultat för att i sitt arbete kunna möta dagens och framtidens utmaningar i det svenska samhället.

Dagen inleds med utskottsspecifika seminarier mellan kl. 10-11 där riksdagsledamöter tar del av forskares rön inom ämnen som utskotten själva valt att fördjupa sig i (här kan du se en översikt över vilka ämnen utskotten valt samt vilka forskare som medverkar). Därefter hålls ett gemensamt program i Förstakammarsalen där två Nobelpristagare deltar i en diskussion med talmannen och ordföranden i riksdagens utskott om vetenskapens betydelse för parlamentariskt beslutsfattande.

Arrangemanget är framtaget i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Vetenskapsrådet och Nobelstiftelsen. Rifos ordförande Betty Malmberg medverkar vid seminariet.

Årsmöte 2021

Datum: Onsdag 24 mars kl. 13.00
Plats: Digitalt videomöte via Skype

Alla Rifos medlemmas välkomnas till Rifos ordinarie årsmöte 2021! Anmäl ditt deltagande till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se , så återkommer vi med en detaljerad inbjudan och underlag. Rifos verksamhetsberättelse 2020 finns att läsa samt förslag till dagordning.

Replikeringsutmaningen – Är det kris i forskningen?

Datum: onsdag 10 mars, kl. 12-13
Här kan du ta del av seminariet i efterhand!

Forskning är avgörande för mänskligheten. Den har gett oss vaccin, bidragit till utvecklingen av demokratin och tagit oss ut i rymden. Den vetenskapliga metoden är det bästa sättet vi har för att på ett systematiskt sätt inhämta ny kunskap och vi producerar och publicerar mer vetenskap än någonsin. Trots det går mindre än hälften av alla vetenskapliga studier att upprepa. Hur kan det komma sig, och vad får det för konsekvenser för politik och samhälle? Vad gör detta med allmänhetens förtroende för forskningen? Vad får det för konsekvenser för forskningspolitiken?

Välkommen till ett webbinarium där du lär dig mer om problematiken kring reproducerbarhet av forskningsrön. Vid seminariet diskuteras vad replikeringskrisen egentligen betyder, hur det ser ut inom olika forskningsfält och vad som kan göras för att förbättra situationen.

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Rifo och Sveriges unga akademi.

Medverkande:

 • Betty Malmberg, riksdagsledamot, ordförande Rifo
 • Vad betyder replikeringskrisen egentligen? Hur ser det ut inom olika forskningsfält? Är det så illa som det låter? Vad kan vi göra för att förbättra reproducerbarheten och undvika ”falska” resultat? Kan digitalisering bidra till att möta replikeringsutmaningen? Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, forskar om replikationsstudieroch Johan Jansson, docent, KTH, föreståndare Center för digital matematik.
 • Panelsamtal: Ilona Szatmari Waldau, riksdagsledamot, Fredrik Christensson, riksdagsledamot. Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet,

Anna Wetterbom, VD Sveriges unga akademi, modererar samtalet

Klicka på denna länk så kommer du till anmälningsformulär. Efter anmälan kommer du att få en Zoom-länk som du kan ansluta dig till. Seminariet spelas in och finns tillgängligt på webben i efterhand.

Välkommen!

Betty Malmberg                                       Sanna Koskiniemi
Ordförande Rifo                                       Ordförande Sveriges unga akademi

Framtidens förnybara drivmedel

Datum: Onsdag 10 februari, kl. 13-14.15

Här kan du ta del av seminariet i efterhand och alla PP-presentationer.

Förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen till fossilfrihet. Möjligheterna att ytterligare öka produktionen såväl som användningen av dem i Sverige är goda. I omställningen från fossilt till förnybart finns både möjligheter och risker. En sådan fråga rör tillgång och konkurrens i användning av biomassa. För att kunna utnyttja möjligheterna och undvika riskerna måste de avgörande besluten i företag och hos myndigheter baseras på bästa tillgängliga kunskap.

Idag pågår många projekt på området förnybara drivmedel och en mängd forskningsrön har kommit fram kring olika alternativ. Vid seminariet diskuteras möjligheter och utmaningar med olika drivmedel och system.

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Rifo och f3 –
Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel .

Program

 • Välkomna!
  Betty Malmberg, ordförande Rifo
  Annika Åhnberg, ordförande f3:s styrgrupp
 • Forskningsbaserade slutsatser om förnybara drivmedel och klimatmål
  Ingrid Nohlgren, föreståndare f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel
 • Konkurrensen om biomassan – en hållbar modell för att klara drivmedelsbehovet
  Göran Berndes, professor i fysisk resursteori, Chalmers
 • Framtida bränsleval för flyg, sjöfart och vägtransporter ur ett systemperspektiv
  Julia Hansson, senior forskare bioenergi-, transport- och energisystemanalyser, IVL
 • Biodrivmedel, elvägar, batterifordon och bränsleceller- olika fossiloberoende lösningar för långväga godstransporter på väg
  Kristina Holmgren, senior forskare energi- och miljösystemanalyser, VTI
 • Panelsamtal och diskussion
  Helena Gellerman, L, riksdagsledamot
  Isak From, S, riksdagsledamot
  Diskussionsledare: Annika Åhnberg, f3

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter via digital plattform.

Anmälan
Klicka här för att anmäl dig. Efter anmälan kommer du att få en Teams-länk som du kan ansluta dig till.

Webbinariet planeras att spelas in.

Hjärtligt välkommen!