Verksamhetsberättelse 2010

INLEDNING
Verksamheten präglades till stor del av valrörelsen och valet den 19 september till riksdagen. Under våren erbjöds medlemmarna ett digert utbud av seminarier på de mest skiftande områden. Bland olika teman kan nämnas deltagandedemokrati, ungas psykiska ohälsa, elöverkänslighet och hållbara städer. Under september och oktober erbjöds färre aktiviteter än vanligt, men trots allt kunde några intressanta seminarier rymmas bl.a. med koppling till valrörelsen, nobelpriserna och de senaste landvinningarna inom nanoteknikområdet.

I slutet av året presenterades inom riksdagen den s.k. EUMOT-utredningen som bl.a. sett över och lämnat förslag kring riksdagens behandling av motioner samt EU-arbetet. Som ett led i kartläggningen av ledamöternas prioriteringar studerades även deras arbete med forsknings- och framtidsfrågor. Det visade sig att det finns ett stort intresse för dessa frågor och en önskan att i än större utsträckning kunna ägna sig åt området. Här har Rifo fortsatt en viktig roll att fylla.

Styrelsens ambition är att fortsatt ligga i frontlinjen, att ta upp sådant som är så färskt eller under utveckling att inga politiska ställningstaganden ännu gjorts och kanske inte kan göras. Det innebär en balansgång där balanspunkten kanske kan förskjutas. Aktuella frågor med uppenbar relevans drar publik och utmaningen för Rifo är att bidra med något som andra organisationer har svårt att göra. Forskare som ger en allsidig bild inom ett koncentrerat format är en möjlighet att katalysera samverkan mellan organ som normalt inte möts. Utmaningen för Rifo är att demonstrera potentiell relevans hos sådant som ännu befinner sig i tidiga skeden. Det arbete som styrelsen inlett inom t.ex. nanoteknikområdet kommer sannolikt att följas upp under 2011 med fortsatta insatser. Detta gäller även forskningen kring hjärnans funktion och kopplingen till människans förmåga att lära sig och dess konsekvenser bl.a. för pedagogiken i skolan.

 VERKSAMHET
Antalet deltagare vid Rifos arrangemang har varit likvärdigt med tidigare år, med en viss ökning. Konkurrensen om ledamöternas tid är fortsatt stor. Rifo ingår i riksdagens samverkansgrupp för forsknings- och framtidsfrågor med syftet att bl.a. samordna och arrangera möten med vetenskapsamhället. Under året har bl.a. flera forskarfrukostar och lunchseminarier arrangerats gemensamt.

En webbplats finns sedan 2007 på adressen http://www.rifo.se/. Medlemskommunikationen sker huvudsakligen via hemsidan och via särskilda e-postutskick. Rifos kansli skickar ut ett månatligt nyhetsbrev som utkommer under terminerna. Under 2010 har 8 nyhetsbrev tagits fram och skickats till samtliga medlemmar. Ett 30-tal medlemmar får fortfarande information per brev.

Styrelsen har vid flera tillfällen aktivt informerat samtliga riksdagsledamöter om Rifo och dess verksamhet. I samband med att den nya riksdagen tillträde i oktober så gjorde Rifo ett särskilt utskick till samtliga nytillträdda ledamöter som fick jubileumsboken samt en inbjudan till ett informationsmöte som hölls den 8 december. Riksdagens intranät Helgonät har också givit betydligt bättre möjligheter till spridning av information om Rifos arrangemang. I stort sett samtliga Rifoseminarier har aviserats via affischer i Riksdagens lokaler.

Under år 2010 har, förutom årsmötet, följande arrangemang anordnats:

20 januari: Rifoseminarium ”En demokrati i kris?”. Vid seminariet medverkade Erik Amnå, professor i statsvetenskap, Örebro universitet, Ludvig Beckman, docent i statsvetenskap, Stockholms universitet samt Marina Lindell, forskarstuderande i statsvetenskap, Åbo akademi. En panel av riksdagsledamöter diskuterade temat. Seminariet arrangerades i samarbete med Riksdagens Jubileumsfond. Antal deltagare: 60

25 januari: Ett lunchseminarium på temat Tjänsteinnovationer – vägen ut ur den ekonomiska krisen? Vid seminariet medverkade professorerna Bo Edvardsson och Anders Gustafsson, bägge vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Antal deltagare: 25

18 februari: Ett lunchseminarium ”Hållbara städer – gröna eller grå?”. Medverkade gjorde Thomas Elmqvist, professor i naturresurshållning vid Stockholms universitet,

Ulla Jansson, bostadsforskare, Lunds universitet och Bengt Holmberg, professor i transportplanering vid Lunds universitet. Seminariet arrangerades av samverkansgruppen för forsknings- och framtidsfrågor (där Rifo ingår). Antal deltagare: 55

17 mars: Årsmöte, ca 40 deltagare.

17 mars: Rifoseminarium ”Hjärnan och lärandet”. Medverkade gjorde Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet samt verksam inom Stockholm Brain Institute, Aadu Ott, professor emeritus i ämnesdidaktik, Göteborgs universitet, Sigbrit Franke, professor i pedagogik, ordförande i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, Thomas Lindén, med.dr., läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Michael Nilsson, verksamhetschef för rehabmedicin och professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Antal deltagare: 75

24 mars: Lunchseminarium ”Separation och lagring av koldioxid – vad säger forskarna om risker och möjligheter med CCS?”. Medverkande vid seminariet var Carl B Hamilton, professor, ordförande i näringsutskottet, Lennart Bergström, professor i materialkemi vid forskningscentret EXSELENT, Stockholms universitet, Gia Destouni, professor i hydrologi vid Bert Bolin Centre for Climate Research, Stockholms universitet och Anders Hansson, fil.dr. Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet. Moderator var Eva Krutmeijer, forskningskommunikatör, Vetenskapsrådet. Seminariet arrangerades av samverkansgruppen för forsknings- och framtidsfrågor (där Rifo ingår). Antal deltagare: 50

5 maj: Rifoseminarium ”Vad vill staten med organisationerna och organisationerna med staten?”. Vid seminariet medverkade Mats Rolén, senior advisor, Riksbankens Jubileumsfond, Marta Reuter, fil. dr. statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Erik Amnå, professor, statsvetenskapliga institutionen, Örebro universitet. I ett efterföljande panelsamtal medverkade utöver forskarna även Finn Bengtsson, riksdagsledamot, Anna Carlstedt, förbundsordförande IOGT-NTO. Seminariet arrangerades i samarbete med Riksdagens Jubileumsfond. Antal deltagare: 55

26 maj: Rifoseminarium i samarbete med KVA ” Hur mår Sverige? Ungas ohälsa och psykiatrisk forskning”. Vid seminariet medverkade Dr. Arne Wittlöv, ordförande Hälsoutskottet KVA och Doc.Curt Hagquist, projektledare Hälsoutskottet KVA, Prof. Stig Wall, Prof. Robert Erikson, Prof. Anita Aperia, Prof. Olle Lindvall, Prof. Assar Lindbeck, Prof. Lars Terenius samt Prof. Denny Vågerö. Seminariet avslutades med en gemensam middag för samtliga deltagande i KVAs klubbhus. Antal deltagare: 35

31 maj: Studiebesök till Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Under ledning av C-G Thornström besöktes en mängd verksamheter vid SLU och gruppen fick ta del av sammanlagt 16 föredrag av framstående forskare vid SLU. Antal deltagare: 20

2 juni: Forskarfrukost: Hälsoeffekter av elektromagnetisk strålning. Vid seminariet medverkade Ulf Grape, riksdagsledamot, ledamot av försvarsutskottet, Anders Ahlbom, professor i epidemiologi, Karolinska institutet och Maria Feychting, professor i epidemiologi, Karolinska institutet. Moderator var Eva Krutmeijer, vetenskapskommunikatör, Vetenskapsrådet. Seminariet arrangerades av samverkansgruppen för forsknings- och framtidsfrågor (där Rifo ingår). Antal deltagare: 40

15 juli: Kultur och hälsa. I anslutning till Västerviks visfestival hölls ett seminarium på temat. Medverkade gjorde Yvonne Andersson, riksdagsledamot, ordf Rifo, Gunnar Bjursell, professor och föreståndare för Centrum för Kultur och Hälsa vid Göteborgs universitet, Wille Crafoord, musiker, textförfattare och kompositör, Carl Jan Granqvist, professor i måltidskunskap, Sven Lindgren, landshövding i Kalmar län och Lisa Sennerby-Forsse, professor och rektor för Sveriges Lantbruksuniversitet. Seminariet arrangerades i samarbete med Riksbankens Jubileumsond, Göteborgs universitet och Visfestivalen. Antal deltagare: 40

13 oktober: Rifoseminarium ”Ett hållbart arbetsliv”. Riksdagsledamoten och Rifomedlemmen Lennart Levi fyllde i maj 80 år och som present överlämnade Rifo ett seminarium till hans ära. Vid seminariet medverkade Lennart Levi, professor em. i psykosocial miljömedicin vid Karolinska institutet samt tidigare riksdagsledamot, Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet samt överläkare Akademiska sjukhuset, Torbjörn Åkerstedt, professor, föreståndare stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, Magnus Henrekson, professor nationalekonomi, VD Institutet för näringslivsforskning samt Jan Edling, författare och analytiker på Vinnova. I efterföljande panel medverkade utöver forskarna ledamöterna Annika Qarlsson , Thomas Strand, Finn Bengtsson och Yvonne Andersson. Antal deltagare 85.

20 oktober Rifoseminarium i samarbete med Gentekniknämnden ”Genetiska analyser 2.0″. Vid seminariet medverkade Ulf Pettersson, senior professor, Lars Feuk, forskare, Ann-Christin Syvänen, professor, Magnus Nordenskjöld, professor, Johan Björkegren, docent och rådgivare, Anders Nordgren, professor, Finn Bengtsson, riksdagsledamot och professor, Jan Wahlström, professor emeritus, Helena Djozic, utredare, Susanne Vilhelmsdotter Allander, specialistläkare och Patrik Sundström, jurist. Moderator var Ann Fernholm, vetenskapsjournalist och fil. dr i molekylär bioteknik. Antal deltagare: 150.

27 oktober: Seminarium ” Väljarna, partierna, medierna i valet 2010 – ny forskning”. Vid seminariet medverkade Lars Nord, professor i politisk kommunikation, Jesper Strömbäck, professor journalistik, Marie Grusell, fil.dr. i medie- och kommunikationsvetenskap och Adam Shetata, Fil. dr. i medie- och kommunikationsvetenskap. I en panel diskuterade

Ardalan Shekarabi, ordförande i socialdemokraternas kriskommission samt Pär Henriksson, kommunikationschef hos Moderaterna. Eva Krutmeijer var moderator. Antal deltagare: 125.

3 november: Rifoseminarium i samarbete med KVA ” Presentation av årets Nobelpris i fysik och kemi samt Ekonomipriset”. Vid seminariet medverkade Prof. Jan-Erling Bäckvall, Prof. Lars Thelander, Prof. Per Krusell, Prof. Börje Johansson och Prof. Lars Bergström. Antal deltagare: 80.

24 november: I samarbete med IVA presentation av framsteg inom forskning och teknik. En presentation på IVA av nyheter inom området med temat nanoteknik. Antal deltagare 125.

1 december forskarfrukost ”Nanorevolutionen – var befinner vi oss och på vilket sätt påverkar den samhället i framtiden?”. Vid seminariet medverkade Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet och Yvonne Andersson. Moderator var Eva Krutmeijer. Seminariet arrangerades av samverkansgruppen för forsknings- och framtidsfrågor (där Rifo ingår). Antal deltagare: 45

8 dec: Informationsmöte om Rifos verksamhet riktad till samtliga riksdagsledamöter, men särskilt till nytillträdda. Yvonne Andersson, Thomas Strand och C-G Thornström gav presentationer. Antal deltagare: 20.

9 decmber: Rifos nobelseminarium med 2010 års fysikpristagare Andre Geim. Antal deltagare: 85.

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Valda vid årsmötet den 17 mars 2010

Ordinarie ledamöter

Rdl Yvonne Andersson, kd
Rdl Thomas Strand, s
Rdl Anne-Marie Pålsson, m
Rdl Ulf Nilsson, fp
Rdl Eva Selin Lindgren, c
Rdl Mats Pertoft, mp
Vänsterpartiets styrelseplats har varit vakant.

Professor Gunnar Bjursell
Professor Ann-Christine Albertsson
Professor Lars Strannegård
Professor Agneta Richter Dahlfors
Docent Bo Öhngren
Tekn Dr Staffan Truvé
Docent Carl-Gustaf Thornström

Suppleanter (personliga)

Rdl Eva Johnsson, kd
Rdl Karin Åström, s
Rdl Finn Bengtsson, m
Rdl Cecilia Wigström, fp
Rdl Birgitta Sellén, c
Rdl Alice Åström, v
Rdl Lage Rahm, mp

Professor Sten-Åke Elming (för Bo Öhngren)
Professor Ulf Danielsson (för Gunnar Bjursell)
Professor Kerstin Lidén (för Ann-Christine Albertsson)
Professor Lina Bertling (för Lars Strannegård)
Tekn. Dr. Fredrik Lagergren (för Agneta Richter Dahlfors)
Tekn. Dr Erika Skoglund (för Staffan Truvé)
Rådgivare David Garpenståhl (för Carl-Gustaf Thornström)

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde i september att till styrelsen adjungera professor Staffan Normark, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien samt Tekn. Dr Björn O. Nilsson, verkställande direktör, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien fram till årsmötet 2011.

Under 2010 har riksdagsledamot Yvonne Andersson varit sällskapets ordförande och professor Gunnar Bjursell vice ordförande. Rifos kansli har handhavits av Lars Eriksson, forskningssekreterare vid riksdagens utredningstjänst. Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Därutöver har presidiet haft ett flertal överläggningar. Revisorer har varit riksdagsledamoten Christer Winbäck och ekon lic Edvard Fleetwood med Bengt-Arne Vedin som suppleant.

Yvonne Andersson omvaldes i november 2010 som ledamot i styrelsen för föreningen Vetenskap & Allmänhet för ytterligare två år.

Medlemmar 31 december 2010

Sällskapet har under året haft 370 medlemmar, vilket är en ökning med 35 medlemmar sedan föregående år.

Resultat- och balansräkning 2010

Tillgångar

2010-12-31

 

2009-12-31

Bank

355 458

 

309 691

Förutbetalda kostnader

0

 

12 709

 

355 458

 

322 400

Skulder      
Leverantörsskulder

29 811

 

12 000

Ej förbrukade anslag

324 284

 

304 788

Uppl kostnader /Förutbet intäkter

1 363

 

4 729

Övriga kortfristiga skulder

0

 

883

 

355 458

 

322 400

     
Intäkter

2010-12-31

 

2009-12-31

Förbrukade anslag

245 504

 

364 509

Medlemsintäkter

4 000

 

4 300

 

249 504

 

368 809

       
Kostnader      
Hemsida m.m

– 1 418

 

-2 954

Arvoden

-50 000

 

-59 375

Resekostnader

-18 815

 

-22 811

Kontorskostnader

-3 221

 

-3 504

Möteskostnader

-127 326

 

-161 055

Tryckningskostnader

0

 

-45 250

Övriga kostnader

-48 724

 

-73 860

 

-249 504

 

-368 809

 

Kommentarer till balans- och resultaträkningen

Rifo har ett avtal med IVA om ekonomiadministrativt stöd motsvarande 50 000 kr per år. Rifo är medlem i föreningen Vetenskap & Allmänhet och erlägger där en årlig medlemsavgift (12 000 kr). På intäktssidan erhöll Rifo ett verksamhetsstöd från riksdagsförvaltningen på 265 000 kronor år 2010. Årsmötet beslutade att för 2010 ha en frivillig medlemsavgift. Under 2010 har sammanlagt 12 medlemmar inbetalat 4 000 kr i avgift.

Stockholm den 2 februari 2010

Yvonne Andersson                                 Gunnar Bjursell
Ordförande                                              vice ordförande

Ulf Nilsson                                              Ann-Christine Albertsson

Thomas Strand                                      Lars Strannegård

Anne-Marie Pålsson                               Agneta Richter Dahlfors

Eva Selin Lindgren                                  Bo Öhngren

Mats Pertoft                                             Staffan Truvé

Carl-Gustaf Thornström