Verksamhetsberättelse år 2009

INLEDNING
Rifos styrelse har fortlöpande en diskussion om verksamhetens inriktning och utformningen av dess framtid. Arbetet med Rifos 50-årsjubileum har varit inspirerande och mötet med dem som tidigare gett kraft och tid till Rifo är en värdefull källa. Centrala frågeställningar är vilken roll Rifo med nya förutsättningar i samhället ska ha, vilka de viktiga vetenskapliga och politiska frågeställningarna är och hur Rifo ska arbeta för att fullgöra sin ursprungliga roll. Det råder en samstämmig syn; utmaningen är att utveckla känselspröten för att känna av förväntningar och behov hos aktörerna samt bilda sig en uppfattning om vilka de framtida avgörande frågeställningarna inom vetenskapen och politiken är.

Intresset för forsknings- och framtidsfrågor i Riksdagen är stort, men inte tillräckligt; Rifo ska fortsätta att bygga broar mellan forskning och politik. Konkurrensen om riksdagsledamöternas intresse, engagemang och framför allt tid har samtidigt aldrig varit så stort som nu. När Rifo bildades 1959 var förutsättningarna helt annorlunda. Det var en exklusiv arena för möten mellan ledamöter och forskare för att ta del av och diskutera forskningsrön. Nu handlar vårt arbete mer om att göra kunskapsförsörjningen tillgänglig för Rifos medlemmar och för alla riksdagsledamöter. Antalet aktörer i Rifos närhet som gör insatser och aktiviteter inom området forskare och politiker har ökat och utgörs av t.ex. riksdagsförvaltningen, de politiska partierna, olika forskningsråd, myndigheter och intresseorganisationer. Därutöver anordnas en mängd arrangemang utanför Riksdagen till vilka riksdagsledamöter inbjuds. Mängden aktiviteter mångfaldigas eftersom beskrivningen självklart gäller även för andra samhällsområden än vetenskap och forskning. Erbjudanden till och möjligheter för riksdagsledamöter att delta i olika arrangemang har alltså ökat drastiskt. Detta påverkar förutsättningarna för Rifos verksamhet, organisation och arbetsformer men förändrar dess bättre inte Rifos uppdrag.

Riksdagen beslutade under förra mandatperioden att utveckla dess arbete med forsknings- och framtidsfrågor och att därigenom förstärka kopplingen mellan forskning och politik. Rifo har getts en viktig roll i detta arbete och avser att utveckla denna uppgift. Rifo har utvecklat givande samarbeten med andra sammanslutningar inom Riksdagen liksom med vetenskapliga företrädare i samhället som KVA, IVA och forskningsfinansiärer, och detta är något vi avser att fortsätta att arbeta aktivt med.

Styrelsens ambition är att fortsatt ligga i frontlinjen, att ta upp sådant som är så färskt eller under utveckling att inga politiska ställningstaganden ännu gjorts, kanske inte kan göras. Men det här innebär en balansgång där balanspunkten kanske kan förskjutas. Aktuella frågor med uppenbar relevans drar publik och utmaningen för Rifo skulle i så fall bli att bidra med något som andra har svårt för. Forskare som ger en allsidig bild inom ett koncentrerat format är en möjlighet, att katalysera samverkan mellan organ som normalt inte möts en annan. Utmaningen för Rifo är något unikt som att också demonstrera potentiell relevans hos sådant som ännu befinner sig i tidiga skeden.

VERKSAMHET
Årets verksamhet inleddes med ett mycket uppskattat 50-årsjubileum den 18 februari. Förstakammarsalen var till brädden fylld av Rifomedlemmar och särskilt inbjudna gäster. Vid jubileumsseminariet presenterades Rifos jubileumsskrift av dess redaktör Bengt-Arne Vedin. Under året har skriften delats ut vid Rifos samtliga tillställningar och rönt stor uppskattning.

Antalet deltagare vid Rifos arrangemang har varit likvärdigt med tidigare år, med en viss ökning. Konkurrensen om ledamöternas tid är fortsatt stor. Rifo ingår i riksdagens samverkansgrupp för forskare och folkvalda med syftet att bl.a. samordna och arrangera möten med vetenskapsamhället. Under året har bl.a. flera forskarfrukostar och lunchseminarier arrangerats gemensamt.

En webbplats finns sedan 2007 på adressen www.rifo.se. Medlemskommunikationen sker huvudsakligen via hemsidan och via särskilda e-postutskick. Rifos kansli skickar ut ett månatligt nyhetsbrev som utkommer under terminerna. Under 2009 har 8 nyhetsbrev tagits fram och skickats till samtliga medlemmar. Ett 30-tal medlemmar får fortfarande information per brev.

Styrelsen har vid flera tillfällen aktivt informerat samtliga RD-ledamöter om Rifo och dess verksamhet. Riksdagens intranät Helgonät har också givit betydligt bättre möjligheter till spridning av information om Rifos arrangemang. I stort sett samtliga Rifoseminarier har aviserats via affischer i Riksdagens lokaler.

Under år 2009 har, förutom årsmötet, följande arrangemang anordnats:

18 februari: Lunchseminarium på temat ”Klimatfrågan på bordet” där mat och klimat diskuterades av Charlotte Lagerberg Fogelberg, forskare vid Centrum för uthålligt lantbruk, Sveriges lantbruksuniversitet; Christina Dixelius, professor vid Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik vid Sveriges lantbruksuniversitet samt Stellan Welin, professor i Bioteknik, kultur, samhälle vid Linköpings universitet. Seminariet arrangerades av Riksdagens samverkansgrupp för forskare och folkvalda. Antal deltagare: ca 50.

18 februari: Rifos 50-årsjubileum firades högtidligt med ett seminarium med anföranden av vice talmannen Liselott Hagberg, Rifos ordförande Yvonne Andersson, professor Gunnar Bjursell, redaktör av jubileumsskriften Bengt-Arne Vedin och TUTKAS ordförande Kimmo Kiljunen. Seminariet innehöll även ett panelsamtal mellan Olle Göransson, Rune Rydén, Majléne Westerlund Panke och Yvonne Andersson samt ett musikframförande av Gunilla von Bahr. Moderator var Eva Krutmeijer. Kvällen avslutades med en festbuffé i sammanbindningsbanan. Antal deltagare: 190

18 mars: Årsmöte, ca 40 deltagare.

18 mars: Under seminariet ”Framtida utmaningar inom energiområdet” diskuterades aktuella energifrågor av bland andra Sven Kullander, professor i högenergifysik och ordförande i KVAs energiutskott samt Lennart Billfalk, Tekn Dr, Vattenfall och ordförande i Teknikutvecklingsgruppen i IVAs projekt Vägval Energi. Antal deltagare: drygt 60.

25 mars: En forskarfrukost under titeln ”Zoonoser – framtidens farligaste sjukdomar?” där sjukdomar som sprids från djur till människa förklarades och diskuterades av Björn Olsen, professor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt en av Sveriges främsta influensaexperter, tillsammans med Håkan Billig, huvudsekreterare för ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet. Antal deltagare: knappt 50.

15 april: Tillsammans med föreningen Vetenskap & Allmänhet arrangerade Rifo ett diskussionsmöte med Sciencewise, ett resurscentra för beslutsfattare inrättat av den brittiska regeringen. Medverkande var Alison Crowther från Sciencewise och representanter från riksdagen, Karolinska Institutet, Vetenskap &Allmänhet samt Interaktiva Institutet. Antal deltagare: ca 40.

22 april: Stefan Rössner diskuterade nya rön från den internationella fetmaforskningen under forskarfrukosten ”Den livsfarliga fetman”. Medverkade gjorde även riksdagens friskvårdskonsulent Yngve Borgström. Seminariet arrangerades av Riksdagens friskvårdsgrupp och Samverkansgruppen forskare och folkvalda. Antal deltagare: ca 40

5 maj: ”Tema Pseudovetenskap”. I programmet medverkade Kungliga Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Gunnar Öquist, Sven Ove Hansson, professor i filosofi på KTH som talade om vetenskapens yttre gränser samt Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet som talade om pseudovetenskap i våra dagliga liv. Arrangemanget var ett samarbete mellan Rifo och KVA och efter seminariet bjöds det på middag i akademiens klubbvilla. Antal deltagare: ca 40.

20 maj: Forskarfrukost på temat ”Ett växande Europa”. Anna Michalski och Göran von Sydow från SIEPS behandlade den pågående EU-utvidgningen och hur vi alla påverkas av den. Antal deltagare: ca 40

10 juli: Inom ramen för Västerviks visfestival anordnades ett populärvetenskapligt seminarium med titeln ”Musikens positiva betydelse för hjärnan – kultur och hälsa”. Ämnet diskuterades av bland andra Yvonne Andersson, Gunnar Bjursell, Marie Bergman, kompositör och musiker samt Michael Nilsson, professor i klinisk neurovetenskap och rehabilitering. Seminariet var ett samarrangemang mellan Rifo, Göteborgs universitet, Riksbankens Jubileumsfond, Föreningen Visans Vänner, Västerviks kommun och VisFestivalen.

23 september: På seminariet ”Den svenska forskningsparadoxen” diskuterades hur Sverige ska ges bättre förmåga att omsätta ny kunskap till kommersiellt framgångsrika produkter och tjänster samt vilka de viktiga utmaningarna är för politikerna att ta sig an för att utveckla innovationssystemet. Medverkade gjorde Charles Edqvist, professor och chef för Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy; Agneta Richter-Dahlfors, professor och chef för Swedish medical nanoscience center; Magnus Larsson VD Expander Wireless Nordic AB och ordförande i Svenskt Näringslivs SME-kommitté; Maria Anvret, ansvarig för forsknings- och utvecklingsfrågor Svenskt Näringsliv, Thomas Malmer; projektledare för Innovation för tillväxt samt Rifos ordförande Yvonne Andersson och vice talmannen Liselott Hagberg. Seminariet var ett samarrangemang mellan Rifo och Sällskapet politiker och näringsliv (SPN). Antal deltagare: 65.

14 oktober: ”Finns klimatflyktingar?”. Ett lunchseminarium om hur mänskliga rättigheter kan säkerställas för dem som flyr på grund av miljöförstöring och klimatförändringar. Medverkade gjorde riksdagsledamoten Tina Acketoft (fp), medlem av Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling; jur. Dr. Rebecca Stern, Raoul Wallenberg institutet; klimatjuristen Clarisse Kehler Siebert, Stockholm Environment Institute samt statsvetaren Jörgen Ödalen, Uppsala universitet. Arrangörer var Samverkansgruppen forskare och folkvalda tillsammans med Riksdagens internationella kansli. Antal deltagare: ca 50

21 oktober: ”Genteknikens roll i ett förändrat klimat”. En heldag om genteknikens roll inom jord- och skogsbruket. Medverkande i programmet var bland andra forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholm Environment Institute, Umeå Plant Science Center och Kungliga tekniska högskolan. Konferensen var ett samarrangemang mellan Rifo och Gentekniknämnden. Antal deltagare: ca 150

21 oktober: Vid seminariet ”Sol, vind och vatten – möjligheter till tillväxt inom energiområdet” gavs en översikt av vilken tillväxtpotential som finns inom områdena solenergi, vindkraft och vågkraft. Anföranden hölls av Benjamin Ståhl från Blue Institute, Svante Lundbrink från Cleanergy AB och Anders Hagfeldt, solcellsforskare från Uppsala universitet. Seminariet var ett samarbete mellan Samverkansgruppen forskare och folkvalda och VINNOVA. Antal deltagare: ca 25

4 november: ”Trafficking – vad ger lagstiftningen för skydd till offer för människohandel?”. Ett lunchseminarium där Anna Jonsson och Märta Johansson från Örebro universitet berättade om sin forskning om människohandel. Medverkade gjorde även riksdagsledamoten Thomas Bodström (s). Seminariet arrangerades av Samverkansgruppen forskare och folkvalda. Antal deltagare: ca 50

4 november: 2009 års nobelpriser. Vid seminariet gav representanter för Nobelkommittéerna för fysik och kemi samt Ekonomipriskommittéen populärvetenskapliga presentationer av årets nobelpris i fysik och kemi samt ekonomipriset. Efter seminariet bjöds det på förtäring och mingel i sammanbindningsbanan. Seminariet var ett samarrangemang mellan Rifo och Kungliga Vetenskapsakademien. Antal deltagare: ca 75

2 december: Under en forskarfrukost i Riksdagsbiblioteket diskuterades ”Ekologiskt jordbruk – ett steg på vägen mot ett hållbart jordbruk?”. Erik Steen Jensen, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet problematiserade begreppen ekologiskt och konventionellt jordbruk och menade att vi kanske snarare ska prata i termer av ett hållbart jordbruk. Irene Oskarsson (kd) inledde föreläsningen. Antal deltagare: ca 35

9 december: Rifo arrangerade ett möte med 2009 års nobelpristagare i medicin – Jack W. Szostak. Szostak höll en föreläsning om sin forskning och viktiga förutsättningar för lyckad forskning, efter anförandet bjöds det på förtäring och mingel i sammanbindningsbanan. Antal deltagare: ca 100

14 december: Rifo bjöd in till ett möte med Christer Fuglesang som tillsammans med kollegor från Discoverybesättningen visade bilder och berättade om sin senaste rymdfärd STS-128. Talmannen Per Westerberg hälsade besättningen välkomna. Antal deltagare: ca 200.
STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Valda vid årsmötet den 18 mars 2009

Ordinarie ledamöter
Rdl Yvonne Andersson, kd
Rdl Mikael Damberg, s
Rdl Anne-Marie Pålsson, m
Rdl Ulf Nilsson, fp
Rdl Eva Selin Lindgren, c
Rdl Mats Pertoft, mp
Vänsterpartiets styrelseplats har varit vakant.
Professor Gunnar Bjursell
Professor Ann-Christine Albertsson
Professor Lars Strannegård
Professor Agneta Richter Dahlfors
Docent Bo Öhngren
Tekn Dr Staffan Truvé
Docent Carl-Gustaf Thornström

Suppleanter (personliga)
Rdl Eva Johnsson, kd
Rdl Karin Åström, s
Rdl Finn Bengtsson, m
Rdl Cecilia Wigström, fp
Rdl Birgitta Sellén, c
Rdl Alice Åström, v
Rdl Lage Rahm, mp
Professor Sten-Åke Elming (för Bo Öhngren)
Professor Ulf Danielsson (för Gunnar Bjursell)
Professor Kerstin Lidén (för Ann-Christine Albertsson)
Professor Lina Bertling (för Lars Strannegård)
Tekn. Dr Sorour Falahati (för Agneta Richter Dahlfors)
Tekn. Dr Erika Skoglund (för Staffan Truvé)
Fil. Dr Gemma Vall- Ilosera (för Carl-Gustaf Thornström)

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde i september att till styrelsen adjungera professor Gunnar Öquist, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien samt Tekn. Dr Björn O. Nilsson, verkställande direktör, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien fram till årsmötet 2010.

Under 2009 har riksdagsledamot Yvonne Andersson varit sällskapets ordförande och professor Gunnar Bjursell vice ordförande. Rifos kansli har handhavits av Lars Eriksson, forskningssekreterare vid riksdagens utredningstjänst. Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Därutöver har presidiet haft ett flertal överläggningar. Revisorer har varit riksdagsledamoten Lars U Granberg och ekon lic Edvard Fleetwood med riksdagsledamoten Christer Winbäck och Bengt-Arne Vedin som suppleanter.

Rifo är associerad medlem i EPTA (European Parliamentary Technology Assessment). Ordförande för EPTA har under 2009 varit Parliamentary office of Science and Technology (POST) vid det brittiska parlamentet. Rifo har inte haft möjlighet att delta vid något av de två mötena under året. Rifo ansökte i oktober 2008 till EPTA Council om fullvärdigt medlemskap. EPTA Council bedömde dock att Rifo inte uppfyllde samtliga kriterier. Efter uppmaning av det brittiska ordförandeskapet ansökte riksdagsförvaltningen om fullvärdigt medlemskap i EPTA och beviljades detta i november 2009. Rifo avser fortsatt att vara associerad medlem i EPTA i ett naturligt nära samarbete med riksdagsförvaltningen.

Yvonne Andersson invaldes i november 2008 som ledamot i styrelsen för föreningen Vetenskap & Allmänhet. Rifos tidigare ordförande Majléne Westerlund Panke är vice ordförande i Vetenskap & Allmänhet.
Medlemmar 31 december 2009
Sällskapet har under året haft 335 medlemmar, vilket är en ökning med 26 medlemmar sedan föregående år.

Resultat- och balansräkning 2009

Balansräkning 2009-12-31      
       
Tillgångar 2009-12-31   2008-12-31
Bank 309 691   350 387
Förutbetalda kostnader 12 709   12 709
  322 400   363 096
Skulder      
Leverantörsskulder 12 000   20 982
Ej förbrukade anslag 304 788   329 614
Upplupna kostnader 4 729   12 500
Övriga kortfristiga skulder 883   0
  322 400   363 096
       
Resultaträkning 2009-01-01–2009-12-31    
Intäkter 40 178   39 813
Förbrukade anslag 364 509   503 530
Medlemsintäkter 4 300   225
Övriga intäkter 0   3 444
       
Kostnader      
Personalkostnader 0   -19 141
Hemsida m.m -2 954   -4 337
Arvoden -59 375   -133 400
Resekostnader -22 811   -259 207
Kontorskostnader -3 504   -5 777
Möteskostnader -161 055   -59 791
Tryckningskostnader -45 250   -7 629
Övriga kostnader -73 860   -17 917
  -368 809   -507 199

 

Kommentarer till balans- och resultaträkningen
Rifo har ett avtal med IVA om ekonomiadministrativt stöd motsvarande 50 000 kr per år. Rifo är medlem i föreningen Vetenskap & Allmänhet och erlägger där en årlig medlemsavgift (12 000 kr). Sällskapets 50-årsjubileum har inneburit betydande kostnader såväl under år 2008 som 2009. På intäktssidan erhöll Rifo ett verksamhetsstöd från riksdagsförvaltningen på 340 000 kronor år 2009, vilket innehöll ett engångsbelopp om 75 000 kr som bidrag till Rifos 50-årsjubileum. Årsmötet beslutade att för 2009 ha en frivillig medlemsavgift. Under 2009 har sammanlagt 21 medlemmar inbetalat 4300 kr i avgift.

Stockholm den 20 februari 2009

Yvonne Andersson                                         Gunnar Bjursell
Ordförande                                                      vice ordförande

Ulf Nilsson                                                      Ann-Christine Albertsson

Mikael Damberg                                             Lars Strannegård

Anne-Marie Pålsson                                      Agneta Richter Dahlfors

Eva Selin Lindgren                                        Bo Öhngren

Mats Pertoft                                                   Staffan Truvé

Carl-Gustaf Thornström