Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden 1 januari 2008 – 31 december 2008.

VERKSAMHET

Årsmötet

Sällskapets årsmöte ägde rum onsdagen den 12 mars 2008.

Under år 2008 har, förutom årsmötet, följande arrangemang anordnats:

23 januari: ”Forskningspolitisk diskussion”. Vid ett Rifoseminarium presenterades Resursutredningens slutsatser och förslag av utredaren professor Dan Brändström, samt Befattningsutredningens slutsatser och förslag av utredaren professor Ann Numhauser-Henning. Antal deltagare: 36.

12 mars: Rifoseminarium i samarbete med föreningen Rymdforum på temat ”Rymden – En del av lösningen. En kväll om miljönyttan med rymdverksamheten. Föredragshållare var Aina Nilsson, Volvo Lastvagnar, Lars Eliasson, föreståndare Institutet för Rymdfysik samt ordförande i Rymdforum, Patrick Eriksson, Chalmers, Peter Möller, Saab Space AB och Ulf Palmnäs, Volvo Aero Corporation. Antal deltagare: 47.

13 mars: En forskarfrukost i samarbete med riksdagens samverkansgrupp forskare och folkvalda på temat ” Shopping – vår tids religion. Om utmaningen att förena hållbar konsumtion och ekonomisk tillväxt”. Föredragshållare var Cecilia Solér, konsumentforskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Antal deltagare: 43.

2 april: En forskarfrukost i samarbete med riksdagens samverkansgrupp forskare och folkvalda på temat ”Stamceller – en viktig råvara i framtidens forskning”. Föredragshållare var Johan Ericson, professor i utvecklingsbiologi vid Karolinska institutet. Antal deltagare: 37.

14 maj: En forskarfrukost i samarbete med riksdagens samverkansgrupp forskare och folkvalda på temat ”Vargen – hot eller tillgång?”. Föredragshållare var Olof Liberg, koordinator för det skandinaviska vargforskningsprojektet vid Grimsö forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet. Antal deltagare: 54.

21 maj: Ett seminarium i samarbete med riksdagens samverkansgrupp forskare och folkvalda på temat ” Natur, plånbok och människa i balans – nya argument och idéer för framtidens politik”. Föredragshållare var Johan Rockström, professor i naturresurshushållning vid Stockholm universitet samt chef för Stockholm Resilience Centre, Victor Galaz, doktor i statsvetenskap, Stockholm Resilience Centre, Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap Umeå universitet, vice föreståndare Stockholm Environment Institute samt Petra Andersson, doktor i praktisk filosofi, Göteborgs universitet. En panel av RD-ledamöter diskuterade frågeställningarna. Antal deltagare: 55.

4 juni: Ett Rifoseminarium i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, FAS och Vitterhetsakademien på temat ”Hur påverkas politiker av forskningsrön?”. Föredragshållare var Arne Jarrick, huvudsekreterare för ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet, Martin Brothén, fil.dr. statsvetenskap, föredragande utrikesutskottet samt Bo Rothstein, professor statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Anförandena följdes av en paneldiskussion med RD-ledamöterna Anne-Marie Pålsson och Sonia Karlsson. Antal deltagare: 80.

15 oktober: En forskarfrukost i samarbete med riksdagens samverkansgrupp forskare och folkvalda på temat ”Djurförsök i forskning – är det OK?”. Föredragshållare var docent Martin Bergö, Göteborgs universitet samt docent Karin Forsberg Nilsson, bitr huvudsekreterare i ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet. Antal deltagare: 41.

22 oktober: Ett Rifoseminarium i samarbete med Gentekniknämnden på temat ”Fetma – arv, miljö & samhälle”. Föredragshållare var Barbro Westerholm, riksdagsledamot samt professor emeritus vid Karolinska Institutet, Peter Arner, professor, Karolinska Institutet, Martin Schalling, professor, Karolinska Institutet, Signy Reynisdottir, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Fredrik Lönnqvist, Chief Medical Officer, Vice President at Danone, Medical Nutrition, Nederländerna samt Carl Reinhold Bråkenhielm, professor, Uppsala universitet. Som moderator deltog Nils Uddenberg, professor, författare och etiskt sakkunnig i Gentekniknämnden. Antal deltagare: 150.

29 oktober: En forskarfrukost i samarbete med riksdagens samverkansgrupp forskare och folkvalda på temat ”Havet i vår tjänst – har vi råd att förlora det?”. Föredragshållare var Kajsa Garpe, ekolog, och Tore Söderqvist, nationalekonom. Antal deltagare: 44.

12 november: Ett Rifoseminarium på temat ” Cancerns gåta – var står forskningen och vården?”. Föredragshållare var Anders Widmark, professor Umeå universitet, Henrik Lindman, forskare och överläkare Akademiska sjukhuset i Uppsala, Margareta Olsson Birgersson, medicinsk chef, sanofi-aventis. Anförandena följdes av ett panelsamtal med RD-ledamöter och föredragshållare. Antal deltagare: 76.

18 november: Den årliga mottagningen på IVA för riksdagens ledamöter. Arrangemanget sker i samverkan mellan IVA och Rifo. IVAs verkställande direktör Björn O. Nilsson och några av hans medarbetare gav en översikt över framsteg inom forskning och teknik under det gångna året. Mottagningen samlade ca 100 riksdagsledamöter.

26 november: Ett lunchseminarium i samarbete med riksdagens samverkansgrupp forskare och folkvalda på temat ”Hotbilder och hjärnspöken – om terrorismens hot mot demokratin”. Föredragshållare var Magnus Ranstorp, forskare i terrorism, Försvarshögskolan, Said Mahmoudi, professor i internationell rätt, Stockholms universitet samt Elisabet Abiri, forskare vid institutet för studiet av mänskliga rättigheter, Göteborgs universitet. Som moderator deltog Bengt Westerberg. Antal deltagare: 62.

11 december: Ett Rifoseminarium på temat ”Kultur och Hälsa – behovet av forskning kring hälsoeffekter av kulturella aktiviteter”. Föredragshållare var Gunnar Bjursell, professor molekylärbiologi, forskningsledare Kultur och Hälsa vid Göteborgs universitet, Karin Johannisson, professor, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet samt Michael Nilsson, professor klinisk neurovetenskap och rehabilitering, Sahlgrenska sjukhuset. Anförandena följdes av samtal med auditoriet under ledning av Finn Bengtsson. Antal deltagare: 28.

11 december: Rifoseminarium med en av årets nobelpristagare, kemipristagaren professor Roger Y. Tsien. Professor Tsien höll ett anförande om egna erfarenheter av att nyttiggöra resultat från grundforskning i nya företag. Antal deltagare: 65.
STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Valda vid årsmötet den 12 mars 2008

Ordinarie ledamöter

Rdl Yvonne Andersson, kd
Rdl Mikael Damberg, s
Rdl Anne-Marie Pålsson, m
Rdl Ulf Nilsson, fp
Rdl Eva Selin Lindgren, c
Rdl Mats Pertoft, mp

Vänsterpartiets styrelseplats har varit vakant.

Professor Gunnar Bjursell
Professor Ann-Christine Albertsson
Professor Lars Strannegård
Professor Agneta Richter Dahlfors
Docent Bo Öhngren
Tekn Dr Staffan Truvé

Suppleanter (personliga)

Rdl Eva Johnsson, kd
Rdl Karin Åström, s
Rdl Finn Bengtsson, m
Rdl Cecilia Wigström, fp
Rdl Birgitta Sellén, c
Rdl Alice Åström, v
Rdl Lage Rahm, mp

Professor Sten-Åke Elming (för Bo Öhngren)
Professor Dan Larhammar (för Gunnar Bjursell)
Professor Kerstin Lidén (för Ann-Christine Albertsson)
Professor Lina Bertling (för Lars Strannegård)

Två suppleantplatser har varit vakanta.

Under 2008 har riksdagsledamoten Yvonne Andersson varit sällskapets ordförande och professor Gunnar Bjursell vice ordförande. Sekreterare har sedan den 1 januari 2008 varit forskningssekreterare Lars Eriksson, riksdagsförvaltningen. Styrelsen har under året haft 6 sammanträden. Revisorer har varit riksdagsledamoten Lars U Granberg och ekon lic Edvard Fleetwood med riksdagsledamoten Christer Winbäck och akademisekreterare Per Storm som suppleanter.

En webbplats finns sedan 2007 på adressen www.rifo.se. Medlemskommunikationen sker huvudsakligen via hemsidan och via särskilda e-postutskick. Ett 40-tal medlemmar får fortfarande information per brev.

Årsmötet beslutade att för 2008 försöksvis låta medlemskapet vara avgiftsfritt främst med syftet att rekrytera nya medlemmar, men även för att pröva andra former av medlemskommunikation. Styrelsen har vid flera tillfällen aktivt informerat samtliga RD-ledamöter om Rifo och dess verksamhet. Riksdagens reviderade intranät Helgonät har också givit betydligt bättre möjligheter till spridning av information om Rifos arrangemang. I stort sett samtliga Rifoseminarier har aviserats via affischer i Riksdagens lokaler. Insatserna har glädjande lett till ett stort antal nya medlemmar, drygt 70, varav flera RD-ledamöter. Antalet deltagare vid Rifos arrangemang har varit likvärdigt med tidigare år, men nämnas bör att antalet aktiviteter riktade till såväl RD-ledamöter som forskare har varit fortsatt mycket stort och ökande. Rifo ingår i riksdagens samverkansgrupp för forskare och folkvalda med syftet att bl.a. samordna och arrangera möten med vetenskapsamhället. Under året har bl.a. flera forskarfrukostar arrangerats gemensamt.

Under året har ett omfattande arbete bedrivits med anledning av Rifos kommande 50-årsjubileum år 2009. En planeringsgrupp har arbetat sedan augusti 2008 med olika aktiviteter. I planeringsgruppen har ingått nuvarande presidium, tidigare ordföranden och viceordföranden samt sekreterare. I uppdraget har legat att ta fram idéer och leda arbetet med jubileumsplaneringen. Styrelsen har uppdragit åt professor Bengt-Arne Vedin att som redaktör ta fram en jubileumsskrift kring sällskapets verksamhet.

En delegation ur Rifos styrelse genomförde den 9-12 oktober ett studiebesök till Island. I programmet ingick besök på svenska ambassaden, besök vid det isländska forskningsrådet Rannis, vid Alltinget och genteknikbolaget decode genetics. Besöket avslutades med en utflykt där gruppen fick ta del av Islands spektaktulära natur och historia vid Tingvalla, Gullfoss, Geysir och nationalmuseet. Vid besöket gavs även utrymme för styrelsen att diskutera Rifos verksamhet, vilken roll Rifo har idag och i framtiden. Resultatet från samtalen har bl.a. legat till grund för arbetet med jubileumsskriften.

Rifo är associerad medlem i EPTA (European Parliamentary Technology Assessment). Ordförande för EPTA har under 2008 varit Rathenau-institutet i Holland. Rifo hade dessvärre inte möjlighet att delta vid något av de två mötena under året. Rifo ansökte i oktober 2008 till EPTA Council om fullvärdigt medlemskap. EPTA Council bedömde dock att Rifo inte uppfyllde samtliga kriterier. Rifo avser fortsatt att vara associerad medlem i EPTA.

Yvonne Andersson deltog den 21-22 september i Paris vid ett europeiskt möte inom ramen för det franska ordförandeskapet på temat ”Science, Society and Parliaments”. Vid mötet diskuterades bl.a. nya former för ett europeiskt parlamentariskt samarbete inom området vetenskap, teknikutvärderingar och framtidsanalyser.

Yvonne Andersson invaldes i november som ledamot i styrelsen för föreningen Vetenskap & Allmänhet. Rifos tidigare ordförande Majléne Westerlund Panke är vice ordförande i V-A.
Medlemmar 31 december 2008

Sällskapet har under året haft 309 medlemmar, vilket är en ökning med 74 medlemmar sedan föregående år.

 

Resultat- och balansräkning 2008

Balansräkning 2008-12-31       
Tillgångar

2008-12-31

 

2007-12-31

Postgiro   431 407
Bank 350 387   181 312
Förutbetalda kostnader 12 709   13 272
  363 096   612 719
Skulder      
Leverantörsskulder 20 982   33 953
Ej förbrukade anslag 329 614   568 496
Upplupna kostnader (IVA) 12 500   23 542
Övriga kortfristiga skulder

 

  363 096   625 991
       
Resultaträkning 2008-01-01–2008-12-31    
       
Intäkter

2008-12-31

 

2007-12-31

Förbrukade anslag 503 530   190 329
Medlemsintäkter 225   50 400
Övriga intäkter 3 444   1 136
  507 199   241 865
Kostnader      
Personalkostnader – 19 141   – 69 681
Hemsida m.m – 4 337   – 21 807
Arvoden – 133 400   – 25 000
Resekostnader – 259 207   – 29 372
Kontorskostnader – 5 777   – 27 262
Möteskostnader – 59 791   – 31 481
Tryckningskostnader – 7 629   – 19 858
Övriga kostnader – 17 917   – 17 404
  – 507 199   – 241 865


Kommentarer till balans- och resultaträkningen

Verksamheten under 2008 har inneburit betydande kostnader för föreningen. Kansliets överföring till riksdagsförvaltningen och nya arbetsformer har också inneburit andra kostnadsströmmar (bl.a. minskade personalkostnader). Rifo har ett avtal med IVA om ekonomiadministrativt stöd motsvarande 50 000 kr per år. Rifo är medlem i föreningen Vetenskap & Allmänhet och erlägger där en årlig medlemsavgift. Styrelsens studiebesök och internat till Island i oktober förklarar den stora reskostnaden och aktiviteter i samband med 50-årsjubileet år 2009 förklarar den ökade kostnaden för arvoden (framför allt ersättning till en redaktör för uppdraget). Styrelsen har under några år planerat för dessa aktiviteter och upparbetat ett ackumulerat kapital. Dessa resurser har och kommer till stora delar att förbrukas under 2008 och 2009.

På intäktsidan erhöll Rifo ett verksamhetsstöd från riksdagsförvaltningen på 265 000 kronor år 2008. Som försöksverksamhet var medlemskapet i Rifo avgiftsfritt under 2008 främst med syftet att rekrytera nya medlemmar, men även för att pröva andra former av medlemskommunikation. Styrelsens bedömning är att försöket fallit väl ut. Frågan om medlemsavgift prövas varje år av årsmötet.
Stockholm den 5 mars 2009

 

Yvonne Andersson                                                Gunnar Bjursell
Ordförande                                                            vice ordförande

 Ulf Nilsson                                                              Ann-Christine Albertsson

 Mikael Damberg                                                     Lars Strannegård

 Anne-Marie Pålsson                                               Agneta Richter Dahlfors

 Eva Selin Lindgren                                                 Bo Öhngren

 Mats Pertoft                                                            Staffan Truvé